DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2019/2020 – 10. 10. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 08.10.2019 na mimoriadnom zasadnutí prerokoval informácie vo veci prerozdelenia príspevku vo výške 87 000 € pre FK na území Turca v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry – III. etapy a schválil uznesenie s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2019/2020 – 03. 10. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na www.futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019 (ako informoval p. Letko prostredníctvom helpdesk ISSF). Žiadame Vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Celková suma pre kluby TFZ na čerpanie bola 34 545,50 Eur, po tom ako bol príspevok navýšený z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva o čiastku 575 Eur, o čom Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2019/2020 – 26. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorý sa konal 21.09.2019 v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine, bude po doručení na TFZ, odovzdaný úspešným absolventom prostredníctvom FK, za ktoré účastníci kurz absolvovali. TFZ hradí poplatok 20 € a poplatok účastníka v hodnote 5 € bol klubu započítaný do MZF za mesiac september 2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 12

V týchto dňoch nás vo veku 71 rokov navždy opustil zanietenec futbalu, bývalý rozhodca a dlhoročný predseda FK Trebostovo Ľubomír Lukášik. Česť jeho pamiatke!!

Dňa 18. septembra 2019 nás po ťažkej chorobe opustil dlhoročný rozhodca a delegát zväzu oblastných a regionálnych súťaží pán Ľubomír Polonec. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok, dňa 20. septembra 2019 o 15.30 hod. v Dome smútku v Podhradí. Česť jeho pamiatke!!

 Úradná správa č. 12 – ročník 2019/2020 – 19. 09. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.09.2019 okrem iného zaoberal: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2019/2020 – 12. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Kurz prvej pomoci, organizovaný v spolupráci so Slovenským červeným krížom, po dohode s nahlásenými vybranými záujemcami sa uskutoční 21.09.2019 so začiatkom o 9.00 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (budova SČK Martin). S ostatnými záujemcami, ktorí sa nemôžu zúčastniť školenia v tomto termíne, bude dohodnutý nový termín. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2019/2020 – 05. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu, že na kurz prvej pomoci, ktorý chcel TFZ zabezpečiť v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa prihlásilo len 5 uchádzačov, školenie v avizovanom termíne sa nekoná. So zástupcom Slovenského Červeného kríža bude dohodnutý iný termín a spôsob absolvovania kurzu pre nahlásených uchádzačov. O termínoch a bližších informáciách budú priamo prihlásení záujemcovia informovaní sekretárom TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2019/2020 – 28. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu povinností organizátora podujatia v zmysle zákona o organizovaní verejných športových podujatí č. 1/2014 Z. z., v zmysle SP čl. 56 a RS TFZ čl. XV bod 8, je na každom stretnutí domáci klub povinní zabezpečiť zdravotnícke zabezpečenie. V rámci podpory ochrany a zdravia účastníkov stretnutia (hráčov, funkcionárov a divákov) TFZ zabezpečuje kurz prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Kurz s finančným príspevkom TFZ bude ukončený certifikátom a absolventi (záujemcovia) budú oprávnení vykonávať v rámci realizačného tímu zdravotnú službu na MFS. Školenie sa uskutoční v dňoch 10.09 a 11.09.2019

Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2019/2020 – 22. 08. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.08.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– zabezpečením účasti výberu TFZ v kategórii U11 na turnaji, ktorý sa uskutoční 31.08.2019 na Bystričke,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktoré sa konalo 26.07.2019,
– informáciami o hospodárení TFZ za I. polrok 2019,
– správou ekonomickej komisie TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 8“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2019/2020 – 15. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 19.08.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle SFZ a vo výzve v termíne do 15.09.2019. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ. Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“

DSCF2410_1

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2019/2020 – 08. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle SFZ a vo výzve v termíne do 15.09.2019. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ. Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“