Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2023/2024 – 02. 05. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-46 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 15. kole futbalové kluby  II. VITAR triedy MFK Tepličan a TJ Agrokomplex Sklené (tréner).

ŠTK-S-47 ŠTK TFZ žiada FK Trebostovo o predloženie vierohodných dokladov s odôvodnením nemožnosti nastúpiť zo zdravotných dôvodov na MFS 26. kola I. QUICK triedy Sučany – Trebostovo, ktoré sa malo konať 01.05.2024, v súlade so Súťažným poriadkom čl. 36 ods. 1. Originály dokladov v listinnej podobe žiadame predložiť na sekretariát TFZ v termíne do 03.05.2024 do 13.00 hod.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-49 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 21. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Družstevník Dražkovce dňa 16.06.2024 (nedeľa) o 10.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-M-50 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 21. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce – TJ Turčan Košťany dňa 16.06.2024 (nedeľa) o 10.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-M-51 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 11. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice – FC Tatran Kláštor pod Znievom dňa 18.05.2024 (sobota) o 17.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-M-52 Po odohraní základnej časti súťaže dorastu U19 – Romantics.sk sa odohrá nadstavbová časť formou play-off ako sa odohralo na jeseň. Prvé zápasy play-off sa uskutočnia dňa 25.05.2024 (sobota) o 17.00 hod.

ŠTK-M-53 Na základe ISSF podania TJ Družstevník Dražkovce voči štartu hráča D č. 7 Šimon Harkabus v MFS starších žiakov U15, 13. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce – TJ Družstevník Dražkovce, vykonala ŠTK TFZ šetrenie s nasledovnými zisteniami:
– pri príprave ZoS neboli zo strany domáceho usporiadateľa vytvorené technické podmienky (internet, funkčný počítač), ZoS sa vyhotovoval len cez mobilný telefón,
– R aj po ústnom informovaní od VD D o štarte hráča Šimona Harkabusa, neuviedol toto v zázname R,
– góly dosiahnuté hráčom D č. 7 – Harkabusom boli pripísané hráčovi D č. 9 – Patrik Poliak, z dôvodu riadneho uzavretia ZoS (správny výsledok stretnutia).
Na základe uvedených skutočností ŠTK konštatuje, že v zmysle RS TFZ čl. VII, bod 10 bol štart hráča oprávnený. ŠTK nedodržanie ustanovení RS TFZ čl. XVIII bod 10 a nevyhotovenie papierového ZoS v zmysle čl. XVIII bod 22 odstupuje na DK a postup R na KR.

ŠTK-M-54 Dôrazne upozorňujeme R a zástupcov klubov, že v stretnutiach starších žiakov U15 a dorastu U19 nie povolené hokejové striedanie. V prípade porušenia budú kluby disciplinárne riešené.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na kontrolný tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2012). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 10.05.2024 (piatok) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku Šport park Pltníky. Hráči si so sebou prinesú tréningové oblečenie, kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Tréningový zraz je súčasťou prípravy na Medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorého sa zúčastnia výbery Turčianskeho futbalového zväzu, Oravského futbalového zväzu a Liptovského futbalového zväzu, ktorý sa bude konať 16.05.2024 v Turanoch. Na základe tréningového zrazu bude vytvorený výber U12, ktorý budú reprezentovať Turčiansky futbalový zväz na spomínanom turnaji.
Nominovaní hráči:
Matej Cáfal, Tomáš Babinský, Slavomír Čierny, Tobias Popovič, Matej Tabaček, Dávid Csunyocska (všetci Vrútky), Juraj Čech (T. Kľačany), Ondrej Šichta, Dávid Vavrovič, Oliver Cibula, Juraj Šipula (všetci Diviaky), Richard Surina (Sučany), Matej Škrabák, (Žabokreky), Samuel Adamovský, Tomáš Štefaničiak (obaja T. Štiavnička), Filip Baniari, Tobias Buocik, Albert Viselka, Jakub Filc, Leonard Kremeň, Timo Pavlanin, Dávid Matušek, Matej Kamensky, Tobias Kucka, Samuel Štubňa (všetci Fomat Martin).
V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu prosím informujte hlavného trénera p. Mariána Turčinu na tel. čísle 0905 896 614.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 04. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 166      Lukášik Juraj 1113231 Trebostovo, vylúčený za HNS voči súperovi, DS: 3 SSN od 29.04.2024, DP 47-2b,
U – 167      Stepanskyi Maksym 1471159 T. Kľačany, vylúčený za HNS voči súperovi, DS: 2 SSN od 29.04.2024, DP 49-2a,
U – 168      Gajdoš Peter 1322537 T. Kľačany, na základe odborného stanoviska KR, DK začína dňom 30.04.2024 voči menovanému disciplinárne konanie a zároveň mu pozastavuje výkon športu do vyriešenia po uplynutí DS uloženej pod č. U-177. Zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF k svojmu previneniu 12. min. z MFS Trebostovo – T. Kľačany v termíne do 06.05.2024.
U – 169      Oros Peter 1120459 T. Kľačany, na základe správy delegáta stretnutia a ZoS, DS: 4 SSN od 29.04.2024, DP 50-2a,
U – 170      DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 07.05.2024 zo stretnutia Trebostovo – T. Kľačany:
o 16.00 hod.:      Lilge Adam – R
Tomčany Stanislav – DZ
o 16.30 hod.:      Stepanskyi Maksym 1471159 T. Kľačany, hráč
Skalák  Marek 1219673 T. Kľačany – kapitán
Bukovský Andrej 1165588, T. Kľačany, hráč
o 17.00 hod.:      Lukášik Juraj 1113231 Trebostovo, hráč
Záborský Marek 1144328 HU
Thomka Ľuboš  1182962 Trebostovo – kapitán
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom udelenia DS.
U – 171      Moškvan Marián 1280936 Trebostovo – DK žiada menovaného o zaslanie lekárskeho potvrdenia na DK k svojmu zraneniu do 06.05.2024.
U – 172      Dudík Jozef 1151105 Sklené – HNS voči DO (hrubá urážka), DS: 2 SSN od 29.04.2024, DP 48-2b,
U – 173      Bartoš Jonatán 1389946 Kláštor – HNS voči DO (hrubá urážka), DS: 3 SSN od 29.04.2024, DP 48-2b,
U – 174      Daniška Samuel 1276112 Príbovce – ČK po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 29.04.2024, DP 37-3,
U – 175      TJ Dynamo Príbovce – DK na základe správy DZ, za NS divákov hostí počas stretnutia a po stretnutí Kláštor – Príbovce ukladá DS: pokarhanie, DP 11,
U – 176      Jesenský Jozef 1219626 Dražkovce – ČK po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 29.04.2024, DP 37-3,
U – 177      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 a 9 ŽK od 29.04.2024, DP 37-5:
Gajdoš  Peter 1322537  T. Kľačany – 9 ŽK
Hvizdák Andrej 1275702 Príbovce – 5 ŽK
U – 178      Na základe podnetu ŠTK TFZ ŠK Drienok Mošovce, pre nedodržanie ustanovení RS TFZ čl. XVIII bod 10 (nefunkčný internet, PC, tlačiareň) a následne nevyhotovenie papierového ZoS v zmysle čl. XVIII bod 22 zo stretnutia žiakov U15 Mošovce – Dražkovce, konaného dňa 21.04.2024, DK v zmysle uvedeného článku ukladá pokutu 40 €.
U – 179      FK Trebostovo, DK na základe ZoS, Správy DZ ako aj vlastných zistení začína disciplinárne konanie za nedostatočnú US v MFS Trebostovo – Kľačany.
U – 180      Na základe podnetu ŠTK TFZ MFK Tepličan Turč. Teplice a TJ Agrokomlex Sklené, za opakované nerešpektovanie alebo nesplnenie uvedeného nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK v zmysle uvedeného článku ukladá pokutu 20 €.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR odstupuje na DK na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia I. QUICK triedy zo dňa 27.04.2024, 19. kolo Trebostovo – T. Kľačany, hráča hostí č. 8 Peter Gajdoš za priestupok v 12. min., ktorý bol vykonaný nadmernou silou (surová hra), s následným zranením domáceho hráča č. 10 Marián Moškvan.

2. KR upozorňuje všetkých R na dôsledné dodržiavanie pravidiel a RS v kategórii U15 – dodržiavať striedanie hráčov podľa RS a SP, družstvá nesmú striedať hokejovým spôsobom.

3. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Bakhsh Leo – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

4. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 27.-28.04.2024:
Ursacher -0,4 MFS dorastu Belá – Dražkovce (chýba HP, zranení hráči)
Ursacher -0,4 MFS dospelých Sklené – Háj (chýba konfrontácia, zranení hráči)

5. Na základe podnetu ŠTK R – Milan Bukový z MFS žiakov U15 Mošovce – Dražkovce vo veci neuvedenia hráča domácich štartujúceho na striedavý štart – vyriešený pohovorom. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ