Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2020/2021 – 15. 10. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.10.2020
Schválil:
– odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola kategórie mladšej prípravky U09 plánovaných na 14.10.2020 a upravil termínovú listinu nasledovne: 7. kolo kategórie mladších žiakov U13 na 07.04.2021 a 7. kolo kategórie mladšej prípravky U09 na 21.04.2021. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“

Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2020/2021 – 08. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadame FK ako organizátorov MFS, aby dodržiavali povolený maximálny počet ľudí na hromadnom podujatí, t. j. 50 ľudí (vrátane hráčov, realizačných tímov oboch družstiev, usporiadateľov, delegovaných osôb a pod.). V prípade, že počet osôb na športovom podujatí vystupujúcich v mene organizátora (hráči, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Konkrétne záväzné opatrenie č. OLP/7694/2020 vydané ÚVZSR je zverejnené na webovom sídle TFZ a žiadame FK o jeho dodržiavanie. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2020/2021 – 01. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR) a tiež predchádzajúcej diskusii s FK o pokračovaní MFS za podmienok, ktoré vyplývajú z opatrenia ÚVZSR (max. 50 ľudí, tzn. bez divákov resp. s minimálnym počtom divákov) oznamujeme FK, že všetky súťaže toho času naďalej pokračujú podľa vylosovania. Žiadame FK ako organizátorov MFS, aby dodržiavali povolený maximálny počet ľudí na hromadnom podujatí, t. j. 50 ľudí (vrátane hráčov, realizačných tímov oboch družstiev, usporiadateľov, delegovaných osôb a pod.). V prípade, že počet osôb na športovom podujatí vystupujúcich v mene organizátora (hráči, organizačný Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2020/2021 – 24. 09. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.09.2020 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o medzioblastnom turnaji mladších žiakov, ktorý sa uskutočnil dňa 17.09.2020 v Námestove za účasti výberov Oravy, Liptova a Turca. Výber TFZ sa umiestnil na druhom mieste.
– informáciami o účasti výberu prípravky U11 na turnaji vo Zvolene, ktorý sa mal konať 29.09.2020, kde VV TFZ rozhodol, že sa výber turnaja nezúčastní z dôvodu neskorého oznámenia dátumu plánovaného turnaja a hlavne z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2020/2021 – 03. 09. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že na webovom sídle TFZ je zverejnené krátke odporúčanie pre FK smerom k organizácii zápasov v súvislosti s COVID-19. Odporúčame organizátorom MFS aby zabezpečili také podmienky pred, počas a po zápase, aby spĺňali opatrenia vydané ÚVZ SR.
2. Odporúčame FK, oboznámiť sa s opatrením vydaným ÚVZSR vo veci organizácie hromadných podujatí, ktorý je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pripomíname, že rúška sú stále povinné aj pri hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2020/2021 – 27. 08. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.08.2020 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 24.07.2020
– správou o hospodárení TFZ za I. polrok 2020, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach k 30.06.2020,
– správou EK TFZ o platobnej disciplíne klubov, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

Termínová listina mládež+ dohrávky

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2020/2021 – 13. 08. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Výkonný výbor SFZ dňa 31.07.2020 schválil novelizáciu Súťažného poriadku SFZ. Platné znenie je k dispozícii aj na webovom sídle TFZ. Dôležitou zmenou v Súťažnom poriadku prešiel článok 28/8 – striedavý štart v mládežníckych súťažiach. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“