č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2017/2018 – 19. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje v prípade získania finančných prostriedkov, okrem vlastných zdrojov aj od sponzorov, zorganizovať turnaje pre mládež rôznych kategórií. Týmto vyzývame FK, ktoré majú záujem o spoluprácu (poskytnutie ihriska s príslušenstvom), aby kontaktovali sekretariát TFZ v termíne do 26.04.2018.  Následne budú dohodnuté termíny a ostatné informácie k turnaju určeného prioritne pre družstvá mládeže z nášho regiónu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2017/2018 – 12. 04. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.04.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o prestupoch za obdobie január – marec 2018,
– informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 29.05.2018 v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2017/2018 – 05. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že v zmysle záverov z konferencie TFZ konanej 16.03.2018 sa budú vykonávať platby za R a DZ od jarnej časti ročníka 2017/2018 prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. Z toho dôvodu sa rozpis zálohových platieb nezasielal na e-mailové adresy. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 36“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2017/2018 – 22. 03. 2018
Konferencia TFZ
Dňa 16.03.2018 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich konferencií TFZ, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od predchádzajúcej riadnej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťaží TFZ jesennej časti ročníka 2017/2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2017/2018 – 15. 03. 2018
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že po krátke a ťažkej chorobe nás dňa 12.03.2018 navždy opustil pán Ľubomír Skvašík, rozhodca turčianskych futbalových súťaží. Česť jeho pamiatke. 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že novým predsedom TJ Družstevník Valča je Štefan Varchol, tel.č.: 0905 294 024.
2. Oznamujeme FK, že novou predsedníčkou Tatranu Turany je Mária Súkeníková, tel.č.: 0917 044 844, e-mail: sukenikova11@gmail.com. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2017/2018 – 08. 03. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Pozvánka spolu s programom bola zaslaná na futbalové kluby dňa 07.03.2018. Materiály k zasadnutiu konferencie sú zverejnené na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2017/2018 – 01. 03. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 01.03.2018 okrem iného zaoberal:
– schválením návrhu účtovnej závierky TFZ a stanoviskom Revíznej komisie TFZ k účtovnej závierke za rok 2017,
– prípravou školenia R a DZ TFZ,
– informáciami zo stretnutia účastníkov súťaže prípraviek U11, ktoré sa konalo 27.02.2018,
– schválením termínovej listiny prípravky U11 na dohranie súťažného ročníka 2017/2018 v kategórii U11 podľa RS TFZ 2017/2018 s úpravou počtu odohrania jednotlivých nadstavbových kôl, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2017/2018 – 22. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 38 - 19.04.2018

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2017/2018 – 15. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“