DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2017/2018 – 20. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ do orgánov SsFZ zasielali písomne na sekretariát do 13.10.2017. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2017/2018 – 14. 09. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 18.09.2017 (pondelok) o 16.00 hod.
2. Pripomíname FK, že splatnosť II. splátky za R a DZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 je 25.09.2017.
3. TFZ zabezpečuje školenie zdravotníkov ukončené certifikátom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Konkrétny dátum školenia bude známy po ukončení dovolenky zodpovedného pracovníka Slovenského červeného kríža a bude oznámený záujemcom prostredníctvom predsedu FK. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2017/2018 – 07. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.08.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežný hodnotením súťaží TFZ,
– personálnym zabezpečením MFS,
– hospodárením TFZ za I. polrok 2017, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 28.07.2017 v priestoroch TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2017/2018 – 31. 08. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.08.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežný hodnotením súťaží TFZ,
– personálnym zabezpečením MFS,
– hospodárením TFZ za I. polrok 2017, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa konal 28.07.2017 v priestoroch TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 8“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2017/2018 – 24. 08. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu sviatku Výročia SNP sa najbližšie zasadnutia odborných komisií budú konať 30.08.2017 (streda).
2. V rámci projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry” schválil výkonný výbor SFZ 14.08.2017 na základe odporúčania pracovnej skupiny zoznam úspešných žiadateľov o príspevok v rámci prvej etapy projektu, ako aj výšku finančných príspevkov na jednotlivé projekty. Medzi podporenými projektmi, ktoré žiadatelia zaslali na SFZ na základe výzvy, z regiónu Turiec sú ŠK Drienok Mošovce, Attack Vrútky a mesto Turčianske Teplice v celkovej sume 46 000 €. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2017/2018 – 17. 08. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 16.08.2017 sa uskutočnilo v zasadačke v sídle TFZ školenie ISSF manažérov a záujemcov z FK k registrácii funkcionárov klubu uvádzaných v zápise o stretnutí (športových odborníkov) vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o športe.
2. Matrika TFZ prijala odstúpenie od DK TFZ vo veci transferu hráča Matúša Truchlíka 1145255 z MŠK Turany do klubu Družstevník Sklabiňa. Matrika TFZ si vyžiadala odborné stanovisko od matriky SFZ. Stanovisko bude odovzdané DK TFZ na najbližšom zasadnutí 22.08.2017. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2017/2018 – 09. 08. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 16.08.2017 o 15.30 hod. sa v priestoroch TFZ uskutoční školenie v súvislosti s nahrávaním osôb do zápisu zo stretnutia. Týmto pozývame záujemcov resp. ISSF manažérov na uvedené školenie.
2. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac júl je 14.08.2017.
3. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať sumu odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si vie materský klub Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 5“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2017/2018 – 02. 08. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.07.2017 schválil propozície a rozlosovanie súťaže U13 v zmysle stretnutia účastníkov U13. Propozície sú zverejnené na webovej stránke TFZ v časti dokumenty – základné dokumenty, spolu aj s rozlosovaním. Rozlosovanie je prístupné aj v ISSF a na futbalnete. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 4“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2017/2018 – 27. 07. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.07.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením činnosti DK TFZ za ročník 2016/2017,
– vyhodnotením zasadnutia Konferencie TFZ, konanej 11.07.2017 a aktívom ŠTK a KM,
– prípravou súťažného ročníka 2017/2018,
– prípravou seminára R a DZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 3“

DL 23.-24.09.2017 + dohrávky

Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2017/2018 – 20. 07. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle záverov z Konferencie TFZ a včasnej prípravy klubov v súvislosti so zavedením videozáznamov na MFS dospelých I. a II. QUICK triedy, žiadame kluby o kontrolu účtov uvedených v ISSF, tak aby príspevok TFZ pre kluby mohol byť zaslaný na účet klubu po 24.07.2017.
2. Dňa 20.07.2017 bolo zaslané vyúčtovanie za R a DZ za jarnú časť ročníka 2016/2017 na e-mailové adresy uvedené v RS TFZ. Vyúčtovacie faktúry budú zaslané poštou v priebehu budúceho týždňa. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 2“