DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2018/2019 – 16. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať sumu odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si vie materský klub vygenerovať až po uhradení MZF novým klubom. Platobný predpis si ISSF manažér FK vytvorí v časti Faktúry – prehľad položiek platobných predpisov – vytvor platobný predpis (na spodku strany) – určenie mesiaca a roku (07/2018 – v prípade odstupného za mesiac júl) – vygenerovať. Vygenerovaný platobný predpis nájdete v časti Faktúry – prehľad platobných predpisov. Číslo ID je potrebné uviesť do faktúry na SFZ. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. SFZ správne vypísanú faktúru uhradí bezodkladne, najneskôr do 10 dní. Faktúru je možné poslať aj elektronicky na fakturacia@futbalsfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2018/2019 – 09. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ je možné od 02.07.2018 čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit).
2. Splatnosť MZF za mesiac júl 2018 je do 13.08.2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 5“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2018/2019 – 02. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii. Striedavý štart v kategórii U13 resp. U15 s MŠK Fomat Martin nie je možný, nakoľko tieto družstvá štartujú v I. lige a sú riadene SFZ. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 4“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2018/2019 – 26. 07. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 16.07.2018 prerokoval informácie prezidenta TFZ o aktuálnej situácii v SsFZ, okrem iného:
– schválenie návrhu prezidenta TFZ na zasadnutí VV SsFZ dňa 13.07.2018, na zvolanie konferencie SsFZ najneskôr v mesiaci september 2018 (oproti pôvodnému termínu v decembri 2018),
– VV TFZ schválil návrh vyplývajúci z diskusie členov VV TFZ vo veci problematiky na prerokovanie v rámci konferencie SsFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 3“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2018/2019 – 19.07. 2018
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 18.07.2018 navždy opustil dlhoročný futbalový funkcionár pán Ing. Pavol Kuteľ. Posledná rozlúčka sa uskutoční 21.07.2018 (sobota) o 12.00 hod. v Dome smútku v Martine. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že prezident TFZ p. Roman Horák je v dňoch 20.07.-29.07.2018 odcestovaný mimo územia Slovenskej republiky. V prípade potreby je možné prezidenta TFZ kontaktovať e-mailom na romco.horak@gmail.com alebo prostredníctvom sekretariátu TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 2“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2018/2019 – 06. 07. 2018
Konferencia TFZ:
Dňa 02.07.2018 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 78,78 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 16.03.2018, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, vyhodnotenie súťaží TFZ ročníka 2017/2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 1“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2017/2018 – 28. 06. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.06.2018 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením mládežníckych turnajov konaných v mesiacoch máj, jún 2018,
– zhodnotením reprezentačného stretnutia medzi víťazom I. QUICK triedy a výberom TFZ Martin,
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť ročníka 2017/2018,
– vyhodnotením činnosti DK za ročník 2017/2018,
– celkovým vyhodnotením ročníka 2017/2018, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 48“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2017/2018 – 21. 06. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.06.2018 bol na FK zaslaný e-mail s požiadavkou na vyjadrenie názoru k organizácii zimnej halovej ligy, resp. turnajov pre mládežnícke kategórie. Vyjadrenie názoru kompetentných osôb poprosíme zaslať na tfz@tfz.sk najneskôr do 24.06.2018.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 47“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2017/2018 – 14. 06. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom MZF. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení (dorast, žiaci a prípravka – bez poplatku). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 46“

DL 18.-19.08.2018

Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2017/2018 – 07. 06. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 45“