Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2023/2024 – 09. 05. 2024 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 10.05.-14.05.2024 čerpá riadnu dovolenku a bude mimo územia SR. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-48 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 16. kole futbalové kluby  II. VITAR triedy MFK Tepličan a TJ Agrokomplex Sklené (tréner).

ŠTK-S-49 V zmysle ustanovení SP čl. 82, písm. b) (nenastúpenie družstva na stretnutie) a nesplnenie žiadosti ŠTK-S-47 (predloženie vierohodných dokladov) uverejnenej v ÚS č. 42, ŠTK kontumuje MFS dospelých I. QUICK triedy 26. kolo FO Tatran Sučany – FK Trebostovo 3:0 a priznáva 3 body FO Tatran Sučany. Prípad postupujeme na riešenie DK TFZ.

ŠTK-S-50 ŠTK prerokovala podanie TJ Družstevník Ďanová zo dňa 06.05.2024. Obsah podania nespadá do kompetencie ŠTK TFZ.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-55 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 18. kolo Tatran Turany – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 06.06.2024 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena termínu).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ B. Bystrica organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie) v rozsahu 5 hodín v pondelok 03. júna 2024 od 15.00 hod. v Brezne. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2024/05/03-06-2024-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-brezno.pdf 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 09. 05. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 181      Jesenský Dušan 1228248 Lipovec – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 02.05.2024, DP 37-3,
U – 182      Čieško Matúš 1272730 Slovany, HNS voči AR s použitím vulgarizmov, DS: 4 SSN od 02.05.2024, DP 48-2b,
U – 183      Gajdoš Peter 1322537 T. Kľačany – na základe odborného stanoviska KR TFZ za surovú hru, DS: 5 SSN po uplynutí DS uloženej pod U-177, DP 46-2b,
U – 184      Lukášik Juraj 1113231 Trebostovo – za neoprávnený vstup do kabíny hostí a telesné napadnutie hráča a tiež HNS voči DO (AR2) po udelení ČK, DS: 5 SSN po uplynutí DS uloženej pod U-166, DP 50–2a, 48–2b, 36-1a,
U – 185      FK Trebostovo za nedostatočnú US a za HNS divákov v a po stretnutí Trebostovo – Kľačany zo dňa 27.04.2024 voči DO a hráčom hostí, podľa čl. 57-1a, DS: pokuta 100 €, DP 57-2, 58-3,
U – 186      FK Trebostovo –  za nedostatočné natočenie videozáznamu zo stretnutia Trebostovo – Kľačany podľa čl. XVIII bod 15/d RS TFZ 2023/2024, DK ukladá pokutu 50 €, DP 64-4,
U – 187      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 02.05.2024, DP 37-5:
Gavenda Marek 1314355 Slovany,
U – 188      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 06.05.2024, DP 37-5:
Hudec Michal 1179480 Belá-Dulice „B“
U – 189      Stepanskyi Maksim 1471159 T. Kľačany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 190      Na základe podnetu ŠTK TFZ MFK Tepličan Turč. Teplice a TJ Agrokomplex Sklené, za opakované nerešpektovanie alebo nesplnenie uvedeného nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII, bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK v zmysle uvedeného článku ukladá pokutu 20 €.
U – 191      FK Trebostovo, na základe podnetu ŠTK TFZ v zmysle ustanovení SP čl. 82 písm. b) (nenastúpenie družstva na stretnutie 1x), DK ukladá podľa čl. XXII bod 10 e), uhradiť poplatok 100 €, DP 64-4.
U – 192      Oros Peter 1120459 T. Kľačany – DK berie na vedomie list menovaného bez prijatia ďalších opatrení a odkazuje na U-169,
U – 193      Oros Peter 1120459 T. Kľačany – DK obdržala žiadosť o menovaného zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje a zároveň mení DS uvedenú pod U – 169 na 2 SSP do 31.10.2024,
U – 194      Poliak Lukáš 1469150 Mošovce (Ďanová) – DK obdržala žiadosť menovaného o odpustenie DS a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 195      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 09.05.2024, DP 37-5:
Kubík Pavol 1249034 Košťany
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Holubjak Jakub – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 04.-05.05.2024:
Matlák -0,2 (chýba HP,)
Mištúrik -0,2 (chýba HP)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ