Úradná správa TFZ č. 50

Úradná správa č. 50 – ročník 2023/2024 – 27. 06. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Dňa 25.06.2024 Výkonný výbor TFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokoval:
– prijaté prihlášky do jednotlivých súťaží riadených TFZ
– začiatky súťaží I. QUICK Sport triedy a II. VITAR triedy
Schválil:
– program a materiály na rokovanie konferencie TFZ,
finančný príspevok vo výške 100 € na turnaj prípravky U11 pre ŠK Dynamo Diviaky, ktorý sa uskutoční dňa 29.06.2024,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Pozvánky boli zaslané e-mailom dňa 25.06.2024 na e-mailové adresy štatutárov. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom sú od 25.06.2024 zverejnené na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie, po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke, kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť.

2. Oznamujeme FK, že od nového súťažného ročníka 2024/2025 sa mení názov klubu pre FK Lipovec na TJ COMPEL RAIL Lipovec. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. ŠTK TFZ prijala prihlášky do I. QUICK Sport triedy a II. VITAR triedy. Nakoľko v II. VITAR triede bolo prihlásených 7 družstiev, ŠTK postupuje v zmysle rozhodnutia konferencie TFZ z roku 2022 resp. 2023, tzn. že v I. QUICK Sport triede bude v súťažnom ročníku 2024/2025 počet účastníkov 12.
Družstvá v jednotlivých súťažiach dospelých (v abecednom poradí):
I. QUICK Sport trieda: Belá-Dulice „B“ (Necpaly), Dubové, Dražkovce, Ďanová, Kláštor p. Znievom, Malý Čepčín, Mošovce, Príbovce, Sučany, Trebostovo, Turany, Turčianske Kľačany
II. VITAR trieda: Blatnica, Háj, Horná Štubňa, Lipovec, Sklené, Slovany, Turčianske Teplice, Valča

2. Návrh termínovej listiny a pridelených čísel dospelých ako aj mládeže bude zverejnený na webovom sídle TFZ po zaradení družstiev VV SsFZ v regionálnych súťažiach z dôvodu nadväznosti niektorých družstiev (predpokladaný termín – do 28.06.2024). 

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X, bod 5 RS TFZ 2023/2024 pre nesplnenie podmienky počtu aktívnych rozhodcov, EK TFZ ukladá FK uhradiť (zahrnuté v MZF za mesiac jún 2024): Ďanová, Turany, T. Kľačany, Príbovce, Valča, Háj, H. Štubňa, T. Teplice – 70 €, Trebostovo, Lipovec, Dubové, Belá-Dulice „B“ (Necpaly), Slovany – 140 €. Futbalovým klubom TJ Družstevník Dražkovce, TJ Družba Malý Čepčín a FO Tatran Sučany ktoré mali nad stanovený počet aktívnych rozhodcov bolo 70 € (Dražkovce, M. Čepčín) a 280 € (Sučany) zaslaných na účet dňa 21.06.2024. Prostriedky z poplatkov budú použité na školenia nových rozhodcov. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ