Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2024/2025 – 04. 07. 2024
Konferencia TFZ:
Dňa 02.07.2024 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, ktorej sa zúčastnilo 76,6 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 10.07.2023, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej riadnej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťažného ročníka 2023/2024,
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ za rok 2023, návrh rozpočtu TFZ na rok 2024, pripomienky k rozpisu súťaží pre ročník 2024/2025 tak ako boli prednesené priamo na zasadnutí
Poverila: VV TFZ zapracovaním postupu určenia víťaza súťaže systému D-V-D pri rovnosti bodov po skončení súťaže
Uložila: VV TFZ zaoberať sa príspevkami odznenými na konferencii v rámci diskusie
Konferencie sa nezúčastnili FK (ospravedlnení): Blatnica, Diviaky, Sklené, Slovany, T. Štiavnička
Konferencie sa nezúčastnili FK (neospravedlnení): Háj

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2024 je do 10.07.2024.

2. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:
– od 01.07. do 21.07.2024 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
– od 01.07. do 30.09.2024 (letné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.07. do 30.09.2024 (letné registračné obdobie zo zahraničia).
– od 22.07. do 30.09.2024 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)

3.  Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (RaPP čl. 18 bod 12)

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Začiatky súťaží dospelých prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
I. QUICK Sport trieda – nedeľa 18. augusta 2024
II. VITAR trieda – nedeľa 18. augusta 2024

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže prerokované klubmi na aktíve ŠTK:
Starší žiaci U15 – nedeľa  01. septembra 2024
Mladší žiaci U13 – streda 21. augusta 2024
Staršia prípravka U11 – sk. „A“ sobota 17. augusta 2024, sk. „B“ sobota 31. augusta 2024
Mladšia prípravka U09 – streda 04. septembra 2024
Súťaž dorastu U19 – sobota 17. augusta 2024

2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ