Výkonný výbor TFZ

Výkonný výbor TFZ je najvyšším výkonným orgánom TFZ, ktorý operatívne riadi činnosť TFZ a rozhoduje o všetkých otázkach pokiaľ nie sú týmito Stanovami, alebo inými organizačnými poriadkami a predpismi zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu komisiám TFZ.

Výkonný výbor TFZ tvorí:

Roman Horák – prezident TFZ
Ing. Jaroslav Bágel – podpredseda VV TFZ
Mgr. Daniel Borcovan – predseda ŠTK TFZ
Ján Rusnák – podpredseda športovo-technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ / ekonóm TFZ
Ing. Peter Šmid – predseda KR TFZ
Pavol Šuhaj – dočasne poverený vedením TMK TFZ
Jozef Bučko – predseda EK TFZ

Ďalej sa zasadnutí Výkonného výboru TFZ zúčastňujú:

Pavol Baják – predseda DK TFZ
Ing. Boris Burger – predseda OK TFZ
Pavol Fabian – predseda RK TFZ
Martina Žalmanová  – sekretár TFZ

Zápisy VV TFZ:  201820192020, 2021, 2022, 2023, 2024