Výkonný výbor TFZ

Výkonný výbor TFZ je najvyšším výkonným orgánom TFZ, ktorý operatívne riadi činnosť TFZ a rozhoduje o všetkých otázkach pokiaľ nie sú týmito Stanovami, alebo inými organizačnými poriadkami a predpismi zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu komisiám TFZ.

Výkonný výbor TFZ tvorí:

Roman Horák – prezident TFZ
Ing. Jaroslav Bágel – podpredseda VV TFZ
Mgr. Daniel Borcovan – predseda ŠTK TFZ
Neobsadené – podpredseda športovo-technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ
Ing. Peter Šmid – predseda KR TFZ
Stanislav Petrík – predseda TMK TFZ
Jozef Bučko – predseda EK TFZ

Ďalej sa zasadnutí Výkonného výboru TFZ zúčastňujú:

Pavol Baják – predseda DK TFZ
Mgr. Igor Hus – predseda OK TFZ
Pavol Fabian – predseda RK TFZ
Imrich Arvay – ekonóm TFZ
Martina Žalmanová  – sekretár TFZ

Zápisy VV TFZ:  2017, 20182019