Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2023/2024 – 06. 06. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Pozor zmena termínu!! Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ. Termín je zmenený z dôvodu konania aktívu SsFZ, ktorý sa uskutoční 01.07.2024 a aktív TFZ musí nasledovať až po tomto termíne.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 03.06.2024 bola e-mailom zaslaná pozvánka na spoločné pracovné stretnutie, ktorého hlavným bodom bude riešenie dorasteneckej súťaže v nasledujúcom ročníku. Stretnutie by sa uskutočnilo dňa 12.06.2024 (streda) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Športpark Pltníky. Prosíme FK, ktoré plánujú prihlásiť, prípadne rozmýšľajú nad možnosťou prihlásenia tejto kategórie do súťaže, aby sa predmetného stretnutia zúčastnili funkcionári alebo tréneri, ktorí sa danej problematike rozumejú a vedia zaujať stanovisko v mene klubu, resp. sa telefonicky skontaktovať so štatutárom v priebehu stretnutia. Z organizačných dôvodov Vás prosím o nahlásenie osoby, ktorá sa pracovného stretnutia zúčastní, v termíne do 10.06.2024.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2024/2025, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2024 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

3. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2024/2025. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 14.06.2024.

4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2024 je do 12.06.2024. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-51 V zmysle RS TFZ 2023/2024 čl. II bod 11 a SP čl. 34 bod 4, ŠTK TFZ nariaďuje odohrať MFS I. QUICK triedy, 25. kolo Slovany – Košťany dňa 09.06.2024 (nedeľa) o 17.00 hod.

ŠTK-S-52 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS I. QUICK triedy, 25. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Dražkovce dňa 09.06.2024 (nedeľa) o 15.00 hod. (zmena času).

ŠTK-S-53  Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS I. QUICK triedy, 25. kolo FK Trebostovo – TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 08.06.2024 (sobota) o 14.00 hod. (zmena času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-62 ŠTK TFZ prijala podanie na komisiu, ktoré jej odstúpila disciplinárna komisia vo veci prehodnotenia stanoviska ŠTK. ŠTK konštatuje, že nebol dodržaný postup podania odvolania (iná komisia, po lehote). Avšak najmä z dôvodu nedodržania lehoty na odvolanie, ŠTK TFZ odvolanie nepredkladá Odvolacej komisii TFZ.

ŠTK-M-63  Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, zápas play off Tatran Turany – TJ Družstevník Dražkovce dňa 08.06.2024 (sobota) o 16.00 hod. (zmena času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom dospelých TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy TJ Turčan Košťany, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2024 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Mário Rapan (0902 077 022), Jozef Čepan.
Nominovaní hráči do výberu:
Ziman Pavol, Výbošťok Matej, Thomka Ľuboš, Grusmann Tomáš (všetci Trebostovo), Fekete Ľubomír, Jesenský Jozef, Čiljak Lukáš, Čiljak Daniel (všetci Dražkovce), Trnovský Matej, Mráz Ondrej, Zelienka Jakub, Nepela Ján (všetci Sučany), Zimeľ Michal, Štrbák Ivan, Hvizdák Andrej (všetci Príbovce), Cabada Miroslav (Kláštor p. Znievom), Blahušiak Boris (T. Kľačany), Lichner Martin (Mošovce)

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 06. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 219      Cvengroš Marek 1282026 Sklené, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 03.06.2024, DP 48-2b,
U – 220      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 03.06.2024, DP 37-5:
Jesenský Jozef 1219626 Dražkovce,
Jurkov Tomáš 1228652  Lipovec – 9 ŽK
Bella Tomáš 1240218 Turany – 9 ŽK
Lamoš Radovan 1210616 T. Kľačany
U – 221      Ižip Róbert 1183051 Háj – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS na 1SSP do 31.12.2024, DP 41-1,2,
U – 222      Olbert Peter 1172545 M. Čepčín, DK dňom 04.06.2024 pozastavuje menovanému výkon športu a zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF k svojmu HNS voči DO po stretnutí Valča – M. Čepčín do 10.06.2024.
U – 223      V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2023/2024 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2024) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
U – 224      DK prijala podanie od TJ Družstevník Dražkovce žiaci U15 o prehodnotenie stanoviska ŠTK-M-53. DK nie je oprávnená riešiť podania takéhoto charakteru a preto predmetné podanie odstupuje ŠTK/KM.
U – 225      DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.06.2024 o 15.30 hod. zo stretnutia Valča – M. Čepčín:
Višňovec Vladimír – R
Účasť predvolaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Bakhsh Leo – 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ