Úradná správa TFZ č. 49

Úradná správa č. 49 – ročník 2023/2024 – 20. 06. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 19.06.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť ročníka 2023/2024
– vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 2023/2024
– vyhodnotenie ročníka 2023/2024
– informácie k mládežníckym turnajom, ktoré sa konali v mesiaci jún
– informácie o činnosti RK a OK
– informácie o pripravenosti konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine
Schválil:
– rozpis futbalových súťaží TFZ pre ročník 2024/2025
– finančný príspevok vo výške 100 € na turnaj Bystrička Cup U11, ktorý sa uskutoční dňa 22.06.2024,
– návrh kandidáta KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ Milana Náthera,
Prerokoval:
– Vypustenie z RS TFZ pre ročník 2024/2025 výnimky nad rámec SP – striedavé štarty medzi MŠK Fomat Martin a pôvodným materským klubom

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ. Pozvánky na zasadnutie konferencie budú zaslané dňa 25.06.2024 na e-mailové adresy štatutárov FK. Materiály na konferenciu budú zverejnené na webovom sídle TFZ taktiež dňa 25.06.2024.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2024/2025, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2024 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac máj 2024 od FK Valča. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 20. 06. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 230      Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Valča na úhradu MZF za mesiac máj 2024, ktorej splatnosť bola 12.06.2024 a zároveň určuje nový termín úhrady do 24.06.2024 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 231      V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2023/2024 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2024) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ