Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2023/2024 – 11. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 15.04.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2024 je do 16.04.2024.

3. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (01.03.2024 v Poprade) môžu FK od 01.04.2024 čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 430 000 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2023/2024, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2023/2024 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 26,49€ € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 25 672,93 €).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-40 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 12. kole futbalový klub  II. VITAR triedy – T. Teplice (tréner), Sklené (tréner).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-44 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15 TFZ 11. kolo TJ Turčianska Štiavnička – Tatran Turany dňa 23.05.2024 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-45 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15 TFZ 12. kolo Tatran Turany – TJ Dynamo Príbovce dňa 14.04.2024 (nedeľa) o 13.00 hod. (zmena času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 09. 04. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 151      Marček Dominik 1398485 Dražkovce – dorast, vylúčený za podrazenie súpera v čistej  gólovej príležitosti, DS: 1 SSN od 07.04.2024, DP 45-2,
U – 152      Ďanovský Šimon 1366924 Belá-Dulice – dorast, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 07.04.2024, DP 37-3,
U – 153      Oravec Adam 1484611 Blatnica – žiaci, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 08.04.2024, DP 37-3,
U – 154      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 08.04.2024, DP 37-5:
Šmatlák Jakub 1197374 Malý Čepčín
U – 155      Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Tur. Teplice a FK Sklené za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokarhanie podľa čl. 11 DP.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ pozastavuje delegovanie R – Mário Mišťúrik do 18.04.2024 z dôvodu opakovanej neúčasti na zasadnutí KR.

2. KR upozorňuje všetkých R, že predseda KR TFZ p. Šmid Peter a tajomník KR TFZ p. Vojtek Tibor budú od 03.04 – 19.04.2024 mimo územia SR. Všetky ospravedlnenia R alebo iné pripomienky je potrebné nahlasovať na sekretariát TFZ p. Žalmanovej na tel. č. 0915 261 235.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ