Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2023/2024 – 18. 04. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 15.04.2024
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
– vyhodnotenie Zimnej ligy mládeže 2024 spolu s vyčíslením nákladov na prenájom športovej infraštruktúry, ktoré hradil TFZ v celkovej sume 3094,55 €,
– informácie o transferoch za obdobie 1.-3. mesiac 2024,
– informácie o príprave medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 16.04.2024 v Turanoch,
– plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za I. štvrťrok 2024, stav záväzkov a pohľadávok,
– informácie ku konferencii SsFZ, ktorá sa uskutoční dňa 18.04.2024 vo Zvolene,
– informácie vo veci konania licenčného seminára R licencie „A“ SsFZ,
– informácie k turnajom mládeže organizovaných po skončení sezóny.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na nákup vstupeniek na prípravný zápas Slovensko – Wales, ktorý sa uskutoční dňa 09.06.2024 (nedeľa) o 20.45 hod. na futbalovom štadióne City Aréna v Trnave.
Ceny vstupeniek:
20 Eur / 1.kategória / pozdĺžne tribúny
10 Eur / 2.kategória / tribúny za bránou
Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát TFZ v termíne do 28.04.2024 e-mailom na tfz@tfz.sk s informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí ako budú doručené.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-41 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 13. kole futbalový klub  II. VITAR triedy ŠK Sklené (tréner).

ŠTK-S-42 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, ŠTK súhlasí s odohraním MFS I. QUICK triedy, 26. kolo TJ Turčan Košťany – TJ Turčianske Kľačany dňa 08.05.2024 o 16.30 hod. (zmena termínu).

ŠTK-S-43 Dôrazne upozorňujeme FK na dodržiavanie materiálno-technickým podmienok na MFS (funkčný internet, tlačiareň atď.). V prípade porušenia budú FK disciplinárne riešení podľa DP.

 Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-46  Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15 TFZ 12. kolo TJ Družstevník Blatnica – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 08.05.2024 (streda) o 10.00 hod. (zmena dátumu a času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ekonomická komisia TFZ súhlasí s predĺžením lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2024 do 30.04.2024 do 12.00 hod. pre TJ ŠK Drienok Mošovce a zároveň žiada o zaslanie dokladu o úhrade do spomínaného termínu.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 04. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 156      Válek Tomáš 1399848 Belá-Dulice, dorast – HNS voči DO, DS: 2 SSN od 14.04.2024, DP 48-2b,
U – 157      Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 15.04.2024, DP 37-3,
U – 158      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 15.04.2024, DP 37-5:
Suchý Ľubomír 1302832 Turany
Mráz Ondrej  1248973 Sučany
Švábik Ivan 1222554 Ďanová
U – 159      Na základe podnetu ŠTK TFZ ŠK Sklené za opakované nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK v zmysle uvedeného článku ukladá pokutu 20 €, DP 64-4,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ