Základné dokumenty

Rozpis súťaží TFZ 2021/2022 (aktualizovaný dňa 02.09.2021)

Stanovy TFZ

Organizačný poriadok TFZ (účinný od 01.09.2019)

Rokovací poriadok TFZ

Volebný poriadok TFZ

Smernica o hlasovaní PER ROLLAM

Smernica o bezhotovostnom styku (účinná od 01.07.2018)

Dohoda o úhrade záväzkov voči TFZ

Vyhlásenie k úhrade pohľadávky z osobného účtu funkcionára FK

Smernica o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ (účinná o 01.11.2019)

Financovanie turnajov s príspevkom TFZ – ŽIADOSŤ

Financovanie turnajov s príspevkom TFZ – ZÚČTOVANIE

Dohoda o striedavom štarte hráča (s ÚTM)

Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže (ročník 2021/2022)

Štatút Odvolacej komisie TFZ

Popis priestupkov KR (pre rozhodcov)