č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2018/2019 – 15. 11. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.11.2018 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých a mládeže,
– informáciami o nadstavbovej časti v súťaži prípravky U11 v zmysle schváleného RS TFZ 2018/2019,
– prerokovaním žiadosti od TJ Turčan Košťany vo veci zaradenia družstva mladších žiakov U13 od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do súťaže mladších žiakov U13. Družstvo bude zaradené do súťaže po predložení súpisky na KM TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2018/2019 – 08. 11. 2018
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiu KM TFZ, ktoré sa vzťahuje na kontumáciu MFS dorastu U19, 7. kolo zo dňa 15.09.2018 Belá-Dulice – Dražkovce v prospech TJ Družstevník Dražkovce. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Belá – Dulice z a m i e t a podľa čl. 60 ods. 14 Stanov SFZ.
2. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie TFZ pod U-86, U-87, U-88, U-89. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Belá – Dulice z a m i e t a podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2018/2019 – 31. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V roku 2018 je v rámci podpory mládežníckeho futbalu možné čerpať v kluboch TFZ celkovú sumu 31 917 Eur, t.j na jedno mládežnícke družstvo 531,95 Eur. K dnešnému dňu nebola vyčerpaná suma 5439 Eur. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania je do 30.11.2018. Futbalové kluby, ktoré majú nečerpaný zostatok viac ako 50 Eur: Blatnica (51 Eur), Trebostovo (452 Eur), Juventus Žilina (1312 Eur), Turany (922 Eur). Futbalové kluby, ktoré nevyčerpali žiadne finančné prostriedky: Valča (1063 Eur), Príbovce (1595 Eur). Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2018/2019 – 26. 10. 2018
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu Tatran Turany voči rozhodnutiu ŠTK TFZ, ktoré sa vzťahuje na štart hráča TJ Družstevník Slovany, Poništ Peter 1042707 v MFS II. QUICK triedy, 5. kolo Slovany – Turany. Odvolacia komisia konanie o odvolaní Tatran Turany z a s t a v u j e podľa čl. 85 ods. 2 písm. a) DP SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2018/2019 – 18. 10. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 15.10.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o prestupoch za rok 2018,
– informáciami o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2018,
– správou HK TFZ o platobnej disciplíne klubov,
– prípravou 24. ročníka plesu TFZ, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2018/2019 – 11. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 15.10.2018 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. V súvislosti s organizáciou 24. ročníka reprezentačného plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019, a oslavy výročia 25. rokov od založenia TFZ, VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, trénera a rozhodcu, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Týmto vyzývame FK a futbalovú verejnosť o zaslanie návrhov spolu s krátkou charakteristikou navrhovanej osoby, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Návrhy môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na tfz@tfz.sk v termíne do 30.11.2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2018/2019 – 04. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2018 je do 10.10.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-24 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ IDOP Lipovec a TJ Družstevník Belá – Dulice – B na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Pri opakovanom zanedbaní povinností a spôsobení neskoršieho začiatku stretnutia, postúpime nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2018/2019 – 27. 09. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
strong>1. Pripomíname FK, že od 02.07.2018 je možné čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop) v zmysle rozhodnutia konferencie SFZ. Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Kreditmi je možné uhradiť aj delegované osoby z mládežníckych MFS. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2018/2019 – 20. 09. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.09.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou a zvolaním organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 24. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2018, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– určením podmienok vyhodnotenia funkcionárov pri príležitosti 25 rokov od založenia TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

č. 19 - 15.11.2018

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2018/2019 – 13. 09. 2018
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-16 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii nasledovných hráčov: Samuel Frkáň 1282086 (Krpeľany – opakovane!), Michal Matiaško 1361989 a Radoslav Taraba 1286253 (Dražkovce), Martin Lichner 1280877 (Slovenské Pravno) na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 18.09.2018 do 14.00 h. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“