č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2020/2021 – 09. 07. 2020
Konferencia TFZ:
Dňa 02.07.2020 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, ktorej sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 04.07.2019, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, správu revíznej komisie, informácie k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2020/2021. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 2“

pavúk pohár TFZ-page-001 (7)

Pohár TFZ – jún/júl 2020

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu, Výkonný výbor TFZ dňa 29.03.2020 zrušil všetky súťaže riadené TFZ v kategóriách dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Avšak už pri tomto závažnom rozhodnutí Výkonný výbor TFZ počítal s tým, že ak to situácia dovolí, a vtedy prijaté opatrenia sa uvoľnia, že by bolo možné zorganizovať napríklad turnaj alebo pohárovú súťaž o pohár TFZ. Pokračujte v čítaní „Pohár TFZ – jún/júl 2020“

č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2020/2021 – 02. 07. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom sú zverejnené na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke (zaslaná e-mailom 25.06.2020), kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 1“

M.Ľ.H - Dražkovce

Memoriál Ľudovíta Hojného – 23. ročník

Dňa 28.06.2020 sa uskutočnil v Dražkovciach turnaj žiakov U15 – 23. ročník, Memoriál Ľudovíta Hojného. Pôvodne sa mal turnaj uskutočniť v Diviakoch ale z technických dôvodov sa uskutočnil turnaj v spolupráci s TJ Družstevník Dražkovce na ihrisku v Dražkovciach. Turnaj sa uskutočnil v spolupráci ŠK Dynamo Diviaky, TJ Družstevník Dražkovce a TFZ. Turnaj finančne podporil TFZ a SsFZ. Turnaja sa zúčastnili: Dražkovce, Fomat, Príbovce, Krpeľany. Hrací systém – každý s každým 2×20 min. Víťazom turnaja sa stal MŠK Fomat Martin. Pokračujte v čítaní „Memoriál Ľudovíta Hojného – 23. ročník“

M.S.H - Sučany

Memoriál Silvestra Huja – 3. ročník

Dňa 27.06.2020 sa uskutočnil v Sučanoch turnaj prípravky U11 – 3. ročník, Memoriál Silvestra Huja. Turnaj sa uskutočnil v spolupráci FO Tatran Sučany a TFZ. Turnaja sa zúčastnili: Sučany, Turany, T. Štiavnička, Vrútky, Fomat a Ľubochňa. Hrací systém – každý s každým 1×20 min. Víťazom turnaja sa stal MŠK Fomat Martin. Pokračujte v čítaní „Memoriál Silvestra Huja – 3. ročník“

č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2019/2020 – 25. 06. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 okrem iného zaoberal:
– informáciami k prebiehajúcemu Poháru TFZ,
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov, ktoré sa uskutočnia 27.06.-28.06.2020 v Sučanoch a v Dražkovciach,
– prípravou a zabezpečením konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2019/2020 – 18. 06. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 02. júla 2020 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Prípadné návrhy na doplnenie bodov do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi môžu členovia TFZ doručiť písomne najneskôr do 22.06.2020.
Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2019/2020 – 11. 06. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ po dohode s riadiacim orgánom súťaží a DK TFZ v súvislosti s mimoriadnu situáciu v období zrušenej jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a poukazom na princípy uvedené v Stanovách TFZ, najmä princíp primeranosti a princíp efektívnosti a hospodárnosti schvaľuje nasledovné:
1. Ruší účinky všetkých doposiaľ nevykonaných disciplinárnych sankcií pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložených v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach TFZ podľa čl. 37/3,5,6 (kartové napomenutia napr. po 5 ŽK, sankcie po 2 ŽK ). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2019/2020 – 04. 06. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia, ktorým sa od 03.06.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Vydaním nového opatrenia sa ruší to predchádzajúce, a to znamená, že súťažné športové podujatia sú povolené!!! Podujatí sa môžu zúčastniť aj diváci, avšak za jasne stanovených podmienok (uvedené v písm. E vydaného opatrenia). Opatrenie ÚVZSR je zverejnené aj na našej webovej stránke www.tfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

č. 2 - 09.07.2020

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2019/2020 – 28. 05. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 05.06.2020. Predpokladaný termín konania kurzu prvej pomoci by mohol byť v mesiaci jún alebo júl (závisí od ponuky kurzov zo strany Slovenského Červeného kríža). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“