č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2019/2020 – 12. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Kurz prvej pomoci, organizovaný v spolupráci so Slovenským červeným krížom, po dohode s nahlásenými vybranými záujemcami sa uskutoční 21.09.2019 so začiatkom o 9.00 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (budova SČK Martin). S ostatnými záujemcami, ktorí sa nemôžu zúčastniť školenia v tomto termíne, bude dohodnutý nový termín. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2019/2020 – 05. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu, že na kurz prvej pomoci, ktorý chcel TFZ zabezpečiť v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa prihlásilo len 5 uchádzačov, školenie v avizovanom termíne sa nekoná. So zástupcom Slovenského Červeného kríža bude dohodnutý iný termín a spôsob absolvovania kurzu pre nahlásených uchádzačov. O termínoch a bližších informáciách budú priamo prihlásení záujemcovia informovaní sekretárom TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2019/2020 – 28. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu povinností organizátora podujatia v zmysle zákona o organizovaní verejných športových podujatí č. 1/2014 Z. z., v zmysle SP čl. 56 a RS TFZ čl. XV bod 8, je na každom stretnutí domáci klub povinní zabezpečiť zdravotnícke zabezpečenie. V rámci podpory ochrany a zdravia účastníkov stretnutia (hráčov, funkcionárov a divákov) TFZ zabezpečuje kurz prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Kurz s finančným príspevkom TFZ bude ukončený certifikátom a absolventi (záujemcovia) budú oprávnení vykonávať v rámci realizačného tímu zdravotnú službu na MFS. Školenie sa uskutoční v dňoch 10.09 a 11.09.2019

Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2019/2020 – 22. 08. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.08.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– zabezpečením účasti výberu TFZ v kategórii U11 na turnaji, ktorý sa uskutoční 31.08.2019 na Bystričke,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktoré sa konalo 26.07.2019,
– informáciami o hospodárení TFZ za I. polrok 2019,
– správou ekonomickej komisie TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 8“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2019/2020 – 15. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 19.08.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle SFZ a vo výzve v termíne do 15.09.2019. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ. Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2019/2020 – 08. 08. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Žiadosti je možné zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle SFZ a vo výzve v termíne do 15.09.2019. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ. Zároveň žiadame FK, ktoré sa zapoja do výzvy, aby informáciu o podanej žiadosti adresovali aj na TFZ (napr. e-mailom), aby TFZ mal tiež informácie o odoslanej žiadosti pre účel podpory projektu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2019/2020 – 01. 08. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30.07.2019:
– vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK TFZ o odstúpení družstva dospelých TJ Družstevník Sklabiňa zo dňa 30.07.2019 pred začiatkom súťaže I. DOUBLE STAR BET triedy TFZ súťažného ročníka 2019/2020 a súhlasí v záujme zachovania integrity súťaží TFZ dospelých so zaradením družstva dospelých TJ Družstevník Slovany do I. DOUBLE STAR BET triedy. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 5“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2019/2020 – 25. 07. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.07.2019 okrem iného zaoberal:
vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK,
– vyhodnotením turnajov, ktoré sa organizoval TFZ v mesiaci jún 2019 (Memoriál Ľudovíta Hojného – žiaci, Memoriál Silvestra Huja – prípravka),
– prípravou súťažného ročníka 2019/2020, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 4“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2019/2020 – 18. 07. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 29.07.-02.08.2019 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2019/2020 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bude zaslaný na FK budúci týždeň. Rozlosovanie jednotlivých súťaží bude v ISSF a na futbalnete zverejnené do piatku 19.07.2019.
3. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 19.07.2019 (piatok) o 16.00 hod. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 3“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2019/2020 – 10. 07. 2019
Konferencia TFZ:
Dňa 04.07.2019 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 68,75 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 02.07.2018, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťaží TFZ ročníka 2018/2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 2“