Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2023/2024 – 04. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Touto cestou chceme poďakovať všetkým hráčom – Braun Max, Lilge Samuel (obaja Dražkovce), Daubner Matúš, Gavorník Jakub, Grusman Tomáš, Lettrich Peter, Lettrich Šimon, Petrovič Damián (všetci Diviaky), Kotúč Tomáš (Košťany), Jurošek Peter, Štefanides Matej (obaja Žabokreky), Kapusta Juraj (Turany), ktorí reprezentovali TFZ vo výbere U11 a členom realizačného tímu tréner – Andrej Glejtek, vedúci družstva – Peter Jurošek, ktorí sa dňa 03.04.2024 zúčastnili na turnaji prípravky U11 O pohár predsedu SsFZ v obci Vinica kde obsadili opäť 1. miesto.

2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (01.03.2024 v Poprade) môžu FK od 01.04.2024 čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 430 000 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2023/2024, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2023/2024 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 26,49€ € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 25 672,93 €).

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2024 je do 16.04.2024.

4. Oznamujeme FK, hlavne ISSF manažérom, hráčom a tiež R a DZ, že bola nasadená nová verzia ISSF, kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme. Do ISSF sa odteraz už prihlasuje len pomocou registračného číslo, resp. identifikačného čísla (rodné číslo bez lomítka). E-mailová adresa sa už na prihlásenie nedá použiť. Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.

5. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-39 ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva TJ Dynamo Krpeľany zo súťaže II. VITAR trieda, doručené na TFZ dňa 02.04.2024. V zmysle čl. X., bod 6. a čl. XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK. Družstvá vylosované s TJ Dynamo Krpeľany budú mať voľno.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-42 Z dôvodu výmeny HP v jesennej časti súťaže, nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15 11. kolo Príbovce – Košťany dňa 06.04.2024 (sobota) o 11.00 hod. na HP Košťany.

ŠTK-M-43 Nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15, preložené 21. kolo Mošovce – Košťany dňa 01.05.2024 (streda) o 14.00 hod. ako predzápas dospelých (zmena času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 02. 04. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 143      Koller Mário 1392473 Lipovec – na základe šetrenia a výpovede menovaného na zasadnutí DK, DS: 1 SSN od 26.03.2024, DP 49-2a, 39-2,
U – 144      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 01.04.2024, DP 37-5:
Jurkov Tomáš 1228652 Lipovec
Myslovič Ján 1280938 Slovany
U – 145      Poliak Lukáš 1469150 Ďanová – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 146      Beháň Rastislav 1190466 Sučany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 147      Pavlík Marek 1283822 Kláštor – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 148      Mário Mišťúrik 1361357 – za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DS: pokuta 20 €, uhr. na účet TFZ, DP 64-5,
U – 149      Mário Marián Jančo 1275832 Kláštor – za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK.  DS: pokarhanie, DP 11-1,2,
U – 150      TJ Dynamo Krpeľany – Na základe návrhu ŠTK TFZ v zmysle RS TFZ 2023/2024 čl. X bod 6 (odhlásenie družstva dospelých  zo súťaže), DK ukladá uhradiť podľa čl. XXII bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 300 €, DP 64-1a.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oneskorený príchod R na stretnutie zimnej ligy U13 – Mário Mišťúrik – uhradiť 15 € na účet TFZ.

2. Vykonaný pohovor s R – Samuel Parenička z MFS dospelých Slovany – Belá-Dulice „B“ konaného dňa 23.03.2024.

3. KR upozorňuje všetkých R, že predseda KR TFZ p. Šmid Peter a tajomník KR TFZ p. Vojtek Tibor budú od 03.04 – 19.04.2024 mimo územia SR. Všetky ospravedlnenia R alebo iné pripomienky je potrebné nahlasovať na sekretariát TFZ p. Žalmanovej na tel. č. 0915 261 235.

4. KR TFZ opätovne predvoláva na zasadnutie KR TFZ dňa 09.04.2024 o 16.00 h. AR – Mário Mišťúrik z MFS dospelých Lipovec – Kláštor.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ