č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2019/2020 – 04. 07. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, na novelizáciu Registračného a prestupového poriadku a Súťažného poriadku SFZ, ktoré sú zverejnené na webovom sídle TFZ a odporúčame sa s ním dôkladne oboznámiť.
2. Upozorňujeme FK, že novým predsedom TJ Družstevník Dražkovce je Ing. Vladimír Vacha, tel.č.: 0915 484 531, e-mail: vladimir.vacha2@minv.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 1“

1

Memoriál Silvestra Huja (Každým tréningom bližšie k cieľu)

Dňa 29.06.2019 sa uskutočnil v Sučanoch už 2. ročník  turnaja prípravky Memoriál Silvestra Huja. Turnaj sa uskutočnil v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu – tréningový kemp. V rámci tohto  projektu prebiehalo v priestoroch ihriska v Sučanoch metodické vedenie tréningového procesu a tiež turnaj 5 zúčastnených družstiev  Memoriál Silvestra Huja.  Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Turčianskeho futbalového zväzu a Nadácie Kia Motors Slovakia. Vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia obdržalo každé zúčastnené družstvo tréningové pomôcky. Pokračujte v čítaní „Memoriál Silvestra Huja (Každým tréningom bližšie k cieľu)“

IMG_20190622_134203

Memoriál Ľudovíta Hojného (Každým tréningom bližšie k cieľu)

Dňa 22.06.2019 sa uskutočnil v Diviakoch už 22. ročník žiackeho turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného. Turnaj sa uskutočnil v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu – tréningový kemp. V rámci tohto  projektu prebiehalo v priestoroch ihriska metodické vedenie tréningového procesu a tiež turnaj Memoriál Ľudovíta Hojného. Turnaj sa uskutočnil s finančnou podporou Turčianskeho futbalového zväzu, Stredoslovenského futbalového zväzu a Nadácie Kia Motors Slovakia. Vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia obdržalo každé zúčastnené družstvo tréningové pomôcky. Pokračujte v čítaní „Memoriál Ľudovíta Hojného (Každým tréningom bližšie k cieľu)“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2018/2019 – 27. 06. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 24.06.2019 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením mládežníckych turnajov konaných v mesiacoch jún 2019,
– zhodnotením reprezentačného stretnutia medzi víťazom I. QUICK triedy a výberom TFZ Martin,
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť ročníka 2018/2019, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 48“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2018/2019 – 20. 06. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 24.06.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2018 do 24.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 15.07.2019 budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK oslobodený od sankcií. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 47“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2018/2019 – 13. 06. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2018 do 24.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 15.07.2019 budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK oslobodený od sankcií. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 46“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2018/2019 – 06. 06. 2019
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie TFZ pod U-174 a U-177. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Háj z a m i e t a podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ.
2. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie TFZ pod ŠTK-64. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Háj z a m i e t a podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 45“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2018/2019 – 30. 05. 2019
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia TFZ prijala odvolanie TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu DK TFZ uvedené pod U – 174 a U – 177 a dňom 21.05.2019 začína odvolacie konanie.
2. Odvolacia komisia TFZ prijala odvolanie TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu ŠTK uvedené pod ŠTK-64 a dňom 29.05.2019 začína odvolacie konanie. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2018/2019 – 23. 05. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 04. júla 2019 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 21.06.2019 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 11 - 12.09.2019

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2018/2019 – 16. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 20.05.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. V súvislosti s nahrávaním videozáznamov z MFS pripomíname tzv. „spravodajskú zákonnú licenciu“. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu. S ohľadom na danú licenciu platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Viac informácii je zverejnených na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“