Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2023/2024 – 23. 05. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.05.2024
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
– prípravu a zabezpečenie mládežníckych turnajov konaných po skončení súťaží,
– prípravu RS TFZ pre ročník 2024/2025
– informácie z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 18.04.2024 vo Zvolene,
– informácie k Medzioblastnému turnaju mladších žiakov, ktorý sa uskutočnil 16.05.2024 v Turanoch, kde výber Turca obsadil 1. miesto
Schválil:
– realizačný tím a konanie zápasu výberu dospelých s víťazom I. QUICK triedy
 návrh kandidáta KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Marko Vány,
– finančný príspevok vyčlenený pre výber U11 TFZ, ktorý reprezentoval TFZ na turnaji v Zubrohlave a vo Vinici,
– vrátenie záloh za rozhodcovské baličky R rozhodcom Čeman, Lamoš, Čunderlík, Matlák, Svrček.
Prerokoval:
– návrh na uskutočnenie konferencie TFZ. Bližšie informácie budú v nasledujúcej úradnej správe.
– informáciu o medzinárodnom turnaji prípraviek Fomat Cup v Žabokrekoch a možnej účasti výberu TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024.

2. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2024/2025. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 14.06.2024. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-56 V zmysle Rozpisu súťaží TFZ sa v nadstavbovej časti súťaže dorastu U19 – Romantics.sk podľa umiestnenia v základnej časti stretnú v 1. play-off kole dňa 25.05.2024 o 17.00 hod. TJ Družstevník Belá – Dulice – TJ Tatran Turany. Zápas medzi FC Tatran Kláštor p. Znievom – TJ Družstevník Dražkovce sa z dôvodu oznámenia FC Tatran Kláštor pod Znievom neuskutoční.

ŠTK-M-57 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 18. kolo TJ Turčan Košťany – TJ Dynamo Príbovce dňa 25.05.2024 (sobota) o 12.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-M-58 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 11. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Tatran Turany dňa 30.05.2024 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-M-59 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm. „b“, (nenastúpenie družstva na stretnutie) a po opakovanom vyzvaní klubu TJ Družstevník Ďanová na predloženie nového termínu odohratia MFS kontumujeme MFS mladšej prípravky U09, 6. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Ďanová.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ B. Bystrica organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie) v rozsahu 5 hodín v pondelok 03. júna 2024 od 15.00 hod. v Brezne. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2024/05/03-06-2024-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-brezno.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 05. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 208      Gajdoš Peter 1322537 T. Kľačany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 209      Bella Dušan 1066099 Turany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS na 1 SSP do 30.09.2024.
U – 210      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 20.05.2024, DP 37-5:
Kmeť Ján 1082134  Príbovce
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Bakhsh Leo – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 18.-19.05.2024:
Wehle -0,2 (chýba HP,)
Laššuth -0,2 (najlepší hráči)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ