Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2023/2024 – 17. 08. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 21.08.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Sekretár TFZ dňa 18.08.2023 čerpá riadnu dovolenku. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Zároveň oznamujeme, že sekretár TFZ bude čerpať riadnu dovolenku aj v dňoch 28.08.-08.09.2023 a bude mimo územia SR. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

3. Oznamujeme FK, že novým štatutárom OFK Slovenské Pravno je Roman Hanko, e-mail: romanhanko94@gmail.com, tel. č.: 0917 572 090.

4. TFZ bude dňa 15.09.2023 (piatok – sviatok) organizovať turnaj prípravky. Turnaj sa uskutoční na HP Pltníky so začiatkom o 9.00 hod. Žiadame FK, ktoré majú záujem sa spomínaného turnaja zúčastniť, aby svoje družstvo záväzne prihlásilo prostredníctvom podania na komisiu ŠTK v ISSF v termíne do 31.08.2023. V závislosti od počtu prihlásených družstiev bude určený hrací model buď každý s každým alebo v skupinách. Hrací čas 1×20 min, počet hráčov 4+1. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-1 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 1. kole futbalové kluby  I. QUICK triedy: Slovany, Belá – Dulice – B a Ďanová (tréner).

ŠTK-S-2 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUCIK triedy, 3. kolo TJ Družstevník Dubové – TJ Družstevník Ďanová dňa 27.08.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. (zmena termínu).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-1 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U15 Attack Vrútky „B“ zo súťaže starších žiakov U15, doručené na TFZ dňa 08.08.2022. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. XXII., bod 3., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.

ŠTK-M-2 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U15 TJ Družstevník Ďanová zo súťaže starších žiakov U15, doručené na TFZ dňa 13.08.2022. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. XXII., bod 3., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.

ŠTK-M-3 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U15 FO Tatran Sučany zo súťaže starších žiakov U15, doručené na TFZ dňa 14.08.2022. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. XXII., bod 3., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.

ŠTK-M-4 Z dôvodu odhlásených družstiev zo súťaže starších žiakov U15 oznamujeme účastníkom súťaže starších žiakov U15, že ŠTK upraví vylosovanie súťaže na 7 účastníkov. Návrh termínovej listiny bol zaslaný na FK a žiadame FK o vyjadrenie sa v termíne do 20.08.2023 (nedeľa).

ŠTK-M-5 Schvaľujeme Dohodu o vytvorení spoločného družstva U19 medzi TJ Družstevník Belá-Dulice a TJ Družstevník Ďanová v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk v súťažnom ročníku 2023/2024. Spoločné družstvo bude vystupovať pod názvom TJ Družstevník Belá-Dulice.

ŠTK-M-6 Schvaľujeme Dohodu o vytvorení spoločného družstva U15 medzi TJ ŠK Drienok Mošovce a TJ Družstevník Ďanová v súťaži žiakov U15 v súťažnom ročníku 2023/2024. Spoločné družstvo bude vystupovať pod názvom TJ ŠK Drienok Mošovce.

ŠTK-M-7 Na základe doručených písomných dohôd súhlasíme so striedavým štartom hráčov:
– Jakub Bella 1377077 za MŠK Fomat Martin (1. SŽ SFZ – U15) a ŠK Turčianska Štiavnička (U15 TFZ),
– Dominik Michal Štípala 1377119 za MŠK Fomat Martin (1. SŽ SFZ – U15) a ŠK Turčianska Štiavnička (U15 TFZ),
– Jakub Mišuta 1400830 za MŠK Fomat Martin (1. MŽ SFZ – U13) a Tatran Turany (U15 TFZ),

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. EK TFZ súhlasí s predĺžením lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2023 pre OFK Slovenské Pravno. Nový termín splatnosti je do 30.08.2023.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK TFZ organizuje v termíne 27.09. – 04.12.2023 školenie UEFA GRASSROOTS C licencie v Martine (ZŠ Hurbanova) v rozsahu 60 hodín (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € aprihlášky je možné zasielať do 31.08.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/08/27-09-2023-30-11-2023-skolenie-trenerov-uefa-b-licencie-martin.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 08. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 4 Jesenský  Dušan 1228248 Lipovec, HNS – udretie súpera do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, DS: 2 SSN od 14.08.2023, DP 49-2b,
U – 5 Nemec Lukáš 1255290 Mošovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 14.08.2023, DP 45-2,
U – 6 Zelienka Jakub 1286679 Sučany, DK obdržala žiadosť o zmenu zvyšku DS na podmienečnú a mení pôvodnú DS na dva týždne podmienečné od 14.08.2023 a zároveň určuje skúšobnú dobu do 31.10.2023, DP 41-2,
U – 7 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Belá- Dulice B, TJ Družstevník Slovany a TJ Družstevník Ďanová za nerešpektovanie nariadenia a porušenie RS 2023/2024 čl. XVIII bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokarhanie, DP-11,
U – 8 ATTACK Vrútky – na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS 2023/2024 čl. XXII bod (odhlásenie družstva mládeže U15 zo súťaže SŽ), DK ukladá uhradiť podľa čl. X bod 4 a čl. XXII bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 100 €, DP 64-4,
U – 9 TJ Družstevník Ďanová na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS 2023/2024 čl. XXII bod (odhlásenie družstva mládeže U15 zo súťaže SŽ), DK ukladá uhradiť podľa čl. X bod 4 a čl. XXII bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 100 €, DP 64-4,
U – 10 FO Tatran Sučany –  na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS 2023/2024 čl. XXII bod (odhlásenie družstva mládeže U15 zo súťaže SŽ), DK ukladá uhradiť podľa čl. X bod 4 a čl. XXII bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 100 €, DP 64-4,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje všetkým R, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v čase od 14.08.-25.08.2023 odcestovaný, mimo územia SR. Ospravedlnenia treba posielať tajomníkovi KR p. Tiborovi Vojtekovi, tel.č. 0907 666 633.

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Maťková Nikola – 5 €, Maretta Tomáš – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. Vykonaný pohovor so záujemcom o rozhodovanie v TFZ: Peter Jadroň – pozvaný na preskúšanie (písomné testy) dňa 22.08.2023 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ