Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2023/2024 – 10. 08. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ dňa 11.08.2023 čerpá riadnu dovolenku. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2023 je do 15.08.2023.

3. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať v sume odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si materský klub vygeneruje až po uhradení MZF novým klubom. Platobný predpis si ISSF manažér FK vytvorí v časti Faktúry – prehľad položiek platobných predpisov – vytvor platobný predpis (na spodku strany) – vygenerovať. Vygenerovaný platobný predpis nájdete v časti Faktúry – prehľad platobných predpisov. Číslo ID (5 miestne) je potrebné uviesť do faktúry na SFZ. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. Faktúru je možné poslať aj elektronicky na fakturacia@futbalsfz.sk (podpísanú, naskenovanú).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK TFZ organizuje v termíne 27.09. – 04.12.2023 školenie UEFA GRASSROOTS C licencie v Martine (ZŠ Hurbanova) v rozsahu 60 hodín (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € aprihlášky je možné zasielať do 31.08.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/08/27-09-2023-30-11-2023-skolenie-trenerov-uefa-b-licencie-martin.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 08. 08. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 3 Tomáš Jurkov 1228652 Lipovec – berieme na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/7 DP, DK rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/1 DP. A zastavuje účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Zasadnutie DK TFZ sa uskutoční dňa 15.08.2023 o 16.00 hod.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje všetkým R, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v čase od 14.08.-25.08.2023 odcestovaný, mimo územia SR. Ospravedlnenia treba posielať tajomníkovi KR p. Tiborovi Vojtekovi, tel.č. 0907 666 633.

2. Žiadame R a DZ o skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou:
a) uhradenie ročného členského poplatku. Členský poplatok si vygeneruje R a DZ výhradne len cez svoje konto v ISSF. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol) – následne faktúru uhradíte (cez internet banking alebo v banke).
b) platnosť registračného preukazu. Ak máte RP neplatný je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Nahrať aktuálnu fotografiu – Zaslať žiadosť).

3. KR TFZ berie na vedomie úplnú vetáciu rozhodcu Romana Wehleho od TJ ŠK Drienok Mošovce.

4. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2023. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ