Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2023/2024 – 24. 08. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 21.08.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ
– prípravu turnaja prípravky U11, ktorý sa uskutoční dňa 15.09.2023 na Pltníkoch
– vyhodnotenie letného seminára R a DZ, ktorý sa uskutočnil dňa 28.07.2023
– informácie o školení trénerov UEFA Grassroots C licencie, ktoré sa uskutoční v termíne od 27.09. do 04.12.2023 v Martine,
– informácie o príprave školenia zdravotníkov v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2023 v Diviakoch
– informácie o zakúpených lekárskych taškách s výbavou, ktoré budú odovzdané klubom TFZ
– informáciu o stretnutí zástupcu klubu Attack Vrútky a zástupcu TFZ, záznam z rokovania a dohodu o spolupráci pri využívaní HP UT Pltníky a budúcej HP UT Vrútky.
Schválil:
– členov odb. komisií pre súťažný ročník 2023/2024:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Vladimír Hričina,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Rastislav Koša,
TMK – Pavol Šuhaj (predseda), Marián Turčina, Stanislav Ruman, Michal Pyšný,
EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal Pyšný,
– termíny zasadnutí a plán práce orgánov TFZ na II. polrok 2023: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 14.09., 09.10., 13.11., 08.12,
– použitie finančného príspevku od mesta Martin na organizáciu turnaja prípravky U11, ktorý sa uskutoční 15.09.2023 na Pltníkoch

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie odborných komisií sa z dôvodu štátneho sviatku v utorok uskutoční v stredu 30.08.2023 na sekretariáte TFZ.

2. Sekretár TFZ v dňoch 28.08.-08.09.2023 čerpá riadnu dovolenku a bude mimo územia SR. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

3. TFZ bude dňa 15.09.2023 (piatok – sviatok) organizovať turnaj prípravky U11 „Futbal to je hra“, ktorý finančne podporilo mesto Martin. Turnaj sa uskutoční na HP Pltníky so začiatkom o 9.00 hod. Žiadame FK, ktoré majú záujem sa spomínaného turnaja zúčastniť, aby svoje družstvo záväzne prihlásilo prostredníctvom podania na komisiu ŠTK v ISSF v termíne do 31.08.2023. V závislosti od počtu prihlásených družstiev bude určený hrací model buď každý s každým alebo v skupinách. Hrací čas 1×20 min, počet hráčov 4+1.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-3 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 2. kole futbalový klub  I. QUICK triedy – Slovany (tréner).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-8 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U11 TJ Žiara Horná Štubňa zo súťaže staršej prípravky U11, doručené na TFZ dňa 22.08.2022. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. XXII., bod 3., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.

ŠTK-M-9 Z dôvodu odhlásených družstiev zo súťaže starších žiakov U15 oznamujeme účastníkom súťaže starších žiakov U15, že ŠTK upravila vylosovanie súťaže na 7 účastníkov v zmysle návrhu termínovej listiny, ktorý bol zaslaný účastníkom súťaže dňa 17.08.2023. Nové vylosovanie je zapracované v ISSF.

ŠTK-M-10 Z dôvodu odhláseného družstva TJ Žiara Horná Štubňa zo súťaže staršej prípravky U11 oznamujeme účastníkom súťaže staršej prípravky U11 sk. „B“, že ŠTK upravila vylosovanie súťaže na 8 účastníkov. Súťaž staršej prípravky U11 sk. „B“ sa odohrá systémom každý s každým dvojkolovo D – V, a po odohraní odviet – v nadstavbách podľa umiestnenia v tabuľke. Víťaz skupiny „B“ po nadstavbovej časti odohrá finálový zápas s víťazom zo skupiny „A“ o „Víťaza súťaží prípraviek TFZ“. Nové vylosovanie je zapracované v ISSF.

ŠTK-M-11 Na základe doručenej písomnej dohody súhlasíme so striedavým štartom hráčov:
– Alex Černák 1403141 za MŠK Fomat Martin (1. LMŽ SFZ – U13) a FC Tatran Kláštor pod Znievom (U13 TFZ),
– Tobias Krutek 1448694 za MŠK Fomat Martin (1. LMŽ SFZ – U13) a FC Tatran Kláštor pod Znievom (U13 TFZ),

ŠTK-M-12 Na základe doručenej dohody v ISSF súhlasíme so striedavým štartom hráča:
– Vladimír Facuna za Attack Vrútky (2. LMŽ SsFZ – U13) a TJ Družstevník Sklabiňa (U13 TFZ),

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac júl 2023 od TJ Družstevník Ďanová. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK TFZ organizuje v termíne 27.09. – 04.12.2023 školenie UEFA GRASSROOTS C licencie v Martine (ZŠ Hurbanova) v rozsahu 60 hodín (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € aprihlášky je možné zasielať do 31.08.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/08/27-09-2023-30-11-2023-skolenie-trenerov-uefa-b-licencie-martin.pdf

Discplinárna komisia – zasadnutie 22. 08. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 11 Mužila Ján 1444310 Lipovec, HNS – udretie súpera do oblasti tváre nie zanedbateľnou silou v neprerušenej hre, DS: 2 SSN od 21.08.2023, DP 49-2b,
U – 12 Galis Damian 1264285 Mošovce, HNS – voči DO, DS: 2 SSN od 21.08.2023, DP 48-2c,
U – 13 Hudec Michal 1179480 Belá–Dulice „B“, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 21.08.2023, DP 37-3
U – 14 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Družstevník Slovany, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ 223/2024, čl. XVIII, bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-4,
U – 15 TJ Žiara Horná Štubňa – na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS TFZ 2023/2024, čl. X bod 4 (odhlásenie družstva mládeže U-11 po vylosovaní), DK ukladá uhradiť podľa čl. XXII, bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 100 €, DP 64-4,
U – 16 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac júl 2023, ktorej splatnosť bola 15.08.2023 a zároveň určuje nový termín úhrady do 28.08.2023 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Riško Rastislav – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Vykonané preskúšanie nového R Peter Jadroň, vykonané písomné testy – vyhovel. KR TFZ navrhuje R Peter Jadroň na zaradenie na nominačnú listinu R TFZ pre súťažný ročník 2023/2024. Peter Jadroň – tel.č. 0915 734 012, e-mail: el.jadronino@gmail.com

3. Vykonaný pohovor s novým záujemcom o rozhodovanie: Samuel Svrček – pozvaný na preskúšanie (písomné testy) dňa 30.08.2023 (streda) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ