Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2022/2023 – 08. 06. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 29.06.2023 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2023 je do 14.06.2023.

3. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2023/2024. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 16.06.2023.

4. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 10. júla 2023 (pondelok ) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ.

5. Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku z ktorého hlavné zmeny vyberáme:
– čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

– čl. 19/13 Žiadosť o prestup amatéra môže byť podaná aj ako žiadosť o prestup bez obmedzenia v prestupovom termíne prestupu s obmedzením vždy len mimo prestupového termínu bez obmedzenia (ďalej ako “prestup bez obmedzenia od 22.7.”). Žiadosť podľa prvej vety je možné podať výlučne ak ide o prestup amatéra, ktorého materský klub a nový klub sa dohodli písomne alebo prostredníctvom ISSF na prestupe bez obmedzenia od 22.7. Aby bola žiadosť podľa predchádzajúcej vety spracovaná v rámci jedného z registračných období musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 7 a klub vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná a žiadosť zamietne. Súhlas materského klubu sa vyžaduje vždy v prípade prestupu bez obmedzenia od 22.7. Právo na uplatnenie nároku na odstupné za amatéra postupom podľa tohto odseku týmto nie je dotknuté.

Novelizované znenie Registračného a prestupového poriadku je zverejnené na webe TFZ a odporúčame FK sa s ním oboznámiť.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-48  Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 26. kolo TJ Turčan Košťany – TJ Družstevník Dražkovce dňa 17.06.2023 (sobota) o 14.30 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-69 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 18. kolo MŠK Fomat Martin „B“ – Tatran Turany dňa 09.06.2023 (piatok) o 17.00 hod. na HP Turany (zmena dátumu, času a HP).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od TJ Dynamo Príbovce pre neodohrané MFS I. QUICK triedy, 23. kolo TJ Dynamo Príbovce – TJ IDOP Lipovec (TJ IDOP Lipovec nenastúpili na MFS), priznáva EK TFZ TJ Dynamo Príbovce podľa RS TFZ čl. XX, bod 2b) celkovú sumu vo výške 82 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF TJ IDOP Lipovec.

2. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od Tatran Turany pre neodohrané MFS starších žiakov U15, 15. kolo Tatran Turany – TJ Žiara Horná Štubňa (TJ Žiara Horná Štubňa nenastúpili na MFS), priznáva EK TFZ Tatran Turany podľa RS TFZ čl. XX, bod 2b) celkovú sumu vo výške 35 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF TJ Žiara Horná Štubňa.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dňa 15.06.2023 (štvrtok) v čase 18.00-19.30 hod. sa uskutoční na Pltníkoch tréningový zraz výberu U11 TFZ, ktorý sa následne zúčastní turnaja Francesca CUP v Žabokrekoch dňa 24.06.2023 (sobota).
Nominovaní hráči:
Peter Jurošek, Stanislav Luchkai (obaja Žabokreky), Max Braun (Dražkovce), Teodor Vanko, Martin Budiský, Matúš Šramel (všetci Belá-Dulice), Jakub Fleško, Alexej Košút, Samuel Kuruc (všetci Sklabiňa), Nikolas Bránik, Tobias Bránik (obaja Bystrička), Matúš Daubner (Malý Čepčín).
Realizačný tím: tréneri – Milan Pravňan (tel. č. 0914 774 125), Jozef Záborský
Hráči si so sebou donesú tréningové oblečenie (tričko, trenky), kopačky, ponožky, chrániče a uterák. Priniesť si so sebou aj preukaz poistenca!

2. Po trojročnej prestávke sa opäť uskutoční reprezentačný zápas medzi víťazom I. QUICK triedy a výberom TFZ na ihrisku víťaza I. QUICK triedy. Reprezentačné stretnutie sa uskutoční v niektorý deň počas víkendu 24.06.-25.06.2023. O presnom termíne, čase a nominovaných hráčoch budeme informovať v nasledujúcich úradných správach. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 06. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 251 Štrbák Dominik 1284883 H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 05.06.2023, DP 37-3,
U – 252 Kubík Peter 1249035 Košťany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 05.06.2023, DP 45-2,
U – 253 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 05.06.2023, DP 37-5:
Žilák Andrej 1160964 Ďanová
Ludrovský Michal 1261862 T. Kľačany
U – 254 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2020/2021 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2023) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 03.-04.06.2023:
Mišťúrik -0,4 (chýba HP, konfrontácia – nevyžiadaná), Forró -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 15 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ berie na vedomie potvrdenie od lekára rozhodcu Kepeš Marek, ktorý sa ospravedlnil z MFS I. QUICK triedy Košťany – Slovany (04.06.2023).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ