Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2022/2023 – 15. 06. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 29.06.2023 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 10. júla 2023 (pondelok ) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ.

3. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2023/2024. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 16.06.2023.

4. Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku z ktorého hlavné zmeny vyberáme:
– čl. 19/2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

– čl. 19/13 Žiadosť o prestup amatéra môže byť podaná aj ako žiadosť o prestup bez obmedzenia v prestupovom termíne prestupu s obmedzením vždy len mimo prestupového termínu bez obmedzenia (ďalej ako “prestup bez obmedzenia od 22.7.”). Žiadosť podľa prvej vety je možné podať výlučne ak ide o prestup amatéra, ktorého materský klub a nový klub sa dohodli písomne alebo prostredníctvom ISSF na prestupe bez obmedzenia od 22.7. Aby bola žiadosť podľa predchádzajúcej vety spracovaná v rámci jedného z registračných období musí sa hráč v súlade s článkom 18 ods. 7 a klub vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná a žiadosť zamietne. Súhlas materského klubu sa vyžaduje vždy v prípade prestupu bez obmedzenia od 22.7. Právo na uplatnenie nároku na odstupné za amatéra postupom podľa tohto odseku týmto nie je dotknuté.

Novelizované znenie Registračného a prestupového poriadku je zverejnené na webe TFZ a odporúčame FK sa s ním oboznámiť.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-48 Schvaľujeme výsledky MFS II. VITAR triedy tak ako boli dosiahnuté na HP vrátane nadstavbovej časti a udelených kontumácií. Víťazom súťaže sa stal Tatran Turany.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-69 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže dorastu U19 – Romantics.sk tak ako boli dosiahnuté na HP, vrátane udelenej kontumácie. Víťazom súťaže sa stal MŠK FOMAT Martin „B“

ŠTK-M-70 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže starších žiakov U15 tak ako boli dosiahnuté na HP, vrátane udelených kontumácií. Víťazom súťaže sa stal MŠK FOMAT Martin „B“.

ŠTK-M-71 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže Prípravka U11 – skupina „A“ tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom súťaže sa stal MŠK FOMAT Martin.

ŠTK-M-72 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže Prípravka U11 – skupina „B“ tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom súťaže sa stal FK Slovan Žabokreky.

ŠTK-M-73 Finálové stretnutie prípravky U11 medzi víťazom sk. „A“ a víťazom sk. „B“ MŠK Fomat Martin – FK Slovan Žabokreky sa uskutoční dňa 22.06.2023 (štvrtok) o 17.15 hod. v Žabokrekoch. Zároveň sa v rovnaký deň uskutoční aj stretnutie o 3. miesto v súťaží medzi družstvami umiestnenými na 2. mieste v skupinách, tzn. ATTACK Vrútky – TJ Družba Malý Čepčín so začiatkom o 16.00 hod.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom dospelých TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2022/2023, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2023 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku u víťaza I. QUICK triedy. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav Ruman (tel.č.: 0905 303 712), Mário Rapan, vedúci mužstva – Jozef Bučko, manažér družstva – Pavol Šuhaj.
Nominovaní hráči do výberu:
Daniel Čiljak, Kenneth Musonda, Lukáš Ruman (všetci Dražkovce), Marián Sumka, Miroslav Tóth (obaja Príbovce), Martin Krška (Slovany), Ivan Švábik, Dominik Gallo (obaja Ďanová), Lukáš Schnieder, Markus Veselovský, Marko Marčeta (všetci Vrútky), Branislav Plešo (Mošovce), Tomáš Nosák, Martin Ličko (obaja Košťany), Ľuboš Štefunda, Michal Pretzelmayer, Jaroslav Šmiček (všetci Kláštor p. Znievom), Patrik Cíger, Tomáš Grusmann, Pavol Ziman, Ľuboš Thomka (všetci Trebostovo), Filip Babčaník (T. Kľačany).

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen a Žiar nad Hronom organizuje v termíne 23.08. – 30.10.2023 školenie UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 20.07.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230609.1686294582/UEFA%20C%202023%20ZVZH%20-%20info.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 13. 06. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 255 Zubáň Miroslav 1179101 Mošovce, HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre – oplácanie, DS: 2 SSN od 12.06.2023, DP 49-2b,
U – 256 Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, HNS – udretie súpera rukou v prerušenej hre do oblasti tváre, DS: 3 SSN od 12.06.2023, DP 49-2b,
U – 257 Štefanides Martin 1179524 Belá-Dulice „B“, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 12.06.2023, DP 37-3,
U – 258 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 12.06.2023,DP 37-5:
Ďurdík Roman 1224989 H. Štubňa
U – 259 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2022/2023 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2023) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 10.-11.06.2023:
Mišťúrik -0,4 (chýba HU, konfrontácia), Maťková -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 10 €, Riško Rastislav – 10 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ