Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2021/2022 – 04. 11. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 08.11.2021 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Dňa 22.10.2021 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2021“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2021. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2021 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2021“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2021.

3. Oznamujeme FK, že e-mailom na tfz@tfz.sk si môžu predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2022, ktoré sa uskutočnia za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID19 dovolí. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 15.11.2021 (pondelok). Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.

4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2021 je do 10.11.2021.

5. Upozorňujeme FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailom na adresu tfz@tfz.sk zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia (scen). V prípade zmeny čísla účtu – potvrdenie z príslušnej banky. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Seminár slúži na predĺženie licencie ako aj pre nových záujemcov. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 50 €. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 03.12.2021 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ