Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2021/2022 – 28. 10. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 22.10.2021 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 202“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2021. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2021 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2021“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2021.

2. Oznamujeme FK, že e-mailom na tfz@tfz.sk si môžu predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2022, ktoré sa uskutočnia za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID19 dovolí. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 15.11.2021 (pondelok). Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.

3. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2021. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže.

4. V dňoch 06.10.2021 a 26.10.2021 sa uskutočnili kurzy prvej pomoci, ktorý zabezpečil TFZ v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Kurzu sa zúčastnili 10 účastníci z FK Turany, Háj (2), Sučany (2), T. Kľačany, Blatnica (2), H. Štubňa a Žabokreky. Absolventi kurzu sú oprávnení vykonávať zdravotníkov na MFS. Neuvádzanie prítomného zdravotníka v zápise o stretnutí v nominácii realizačného tímu bude riešené príslušnými komisiami ako neplnenie si povinností.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-19 Schvaľujeme výsledky MFS I. QUICK triedy 1. – 13. kolo dosiahnuté na HP vrátane udelenej kontumácie.

ŠTK-S-20 Na základe podania ISSF a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy 12. kolo Sl. Pravno – Sklené v jarnej časti ročníka dňa 20.03.2022 (nedeľa) o 15.00 hod.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-43 Schvaľujeme výsledky MFS mladších žiakov U-13 1. – 7. kolo dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-44 Schvaľujeme výsledky MFS staršej prípravky, skupina „A“ U-11 1. – 9. kolo dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-45 Schvaľujeme výsledky MFS staršej prípravky, skupina „B“ U-11  1. – 9. kolo dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-46 Berieme na vedomie odohranie všetkých MFS jesennej časti mladšej prípravky U-9.

ŠTK-M-47 Neodohrané MFS dorastu U19 5. a 10. kola medzi ŠK Dynamo Diviaky a TJ Družstevník Dražkovce a na základe vyjadrenia klubov nariaďujeme odohrať v jarnej časti ročníka 2021/2022 nasledovne:

5. kolo Dražkovce – Diviaky dňa 30.03.2022 (streda) o 16.00 hod.

10. kolo Diviaky – Dražkovce dňa 06.04.2022 (streda) o 16.00 hod.

ŠTK-M-48 ŠTK berie na vedomie informáciu o neodohranom stretnutí starších žiakov U-15 Horná Štubňa – Ďanová z dôvodu covidovej situácie v družstve hostí (po urgencii zo strany ŠTK o dôvodoch neodohrania stretnutia). S navrhovaným termínom dohrávky 12.06.2022 nesúhlasíme (chýba súhlas súpera, termín po skončení súťaže). ŠTK TFZ nariaďuje odohrať MFS dňa 03.04.2022 (nedeľa) o 10.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 10. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 91 Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 25.10.2021, DP 37-3,
U – 92 Duranzia Michal 1174136  Košťany, vylúčený za HNS – telesné napadnutie súpera v prerušenej hre, DS: 3 SSN od 25.10.2021, DP 49-2b,
U – 93 Páleš Roman 1241249 Slovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 25.10.2021, DP 45-2,
U – 94 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 25.10.2021:
Švábik Ivan 1222554 Ďanová
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ prerokovala neúčasť R Šperku na MFS I. QUICK triedy Lipovec – Dražkovce- KR akceptuje dôvody neúčasti.

2. Technický úsek poverený vyhodnotením činnosti (písomným) v jesennej časti ročníka 2021/2022. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ