Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2021/2022 – 11. 11. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 08.11.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením súťaží jesennej časti ročníka 2021/2022, ktoré je zverejnené aj na webovom sídle TFZ,
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2021/2022,
– zhodnotením práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2021/2022 a prerokovaním možného kandidáta na dočasné vedenie komisie,
– zhodnotením práce DK za jesennú časť ročníka 2021/2022,
– informáciami o činnosti revíznej komisie a odvolacej komisie,
– správou ekonomickej komisie za 7.-9. mesiac 2021,
– informáciami z volebnej konferencie TFZ, ktorá sa konala 20.10.2021
– informáciami ku konferencii SsFZ, ktorá sa uskutoční 16.12.2021,
– informáciami k zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 21.01.2022 (ak to vyhláška ÚVZSR v čase konania bude povoľovať),
– informáciami o absolvovanom kurze prvej pomoci, ktorý sa uskutočnil v dňoch 06.10.2022 a 26.10.2021 a ktorého sa zúčastnili 10 účastníci,
– možnosťami finančných príspevkov pre FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v súťažiach TFZ,
– informáciami o podpore modernizácie infraštruktúry amatérskych FK v rámci projektu Eurá z EURA,
– zložením členov odborných komisií TFZ
VV TFZ uložil:
– predsedom komisií  predložiť návrh na členov odborných komisií (ŠTK, DK, KR, TMK, EK, OK). Zároveň žiadame FK o predloženie prípadných návrhov na členov komisií príslušným predsedom komisií cestou sekretariátu TFZ v termíne do 03.12.2021. 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, na novelu Registračného a prestupového poriadku zo dňa 08.06.2021, ktorá je uverejnená na webovej stránke SFZ v ktorej je chyba v bod 14 registračné obdobia (čl. 19, ods. 2). Chyba spočíva v tom, že v novele je uvádzané prestupové obdobie bez obmedzenia (prestup klasický) aj počas zimného prestupového obdobia o ktorom sme informovali aj my v úradných správach (napríklad ÚS č. 1, ročník 2021/2022). Po konzultácii s matrikou SFZ oznamujeme FK, že správne registračné obdobia sú uverejnené v kompletnom znení Registračného a prestupového obdobia, ktoré je zverejnené aj na webe TFZ. To znamená, že žiadosti o prestup amatéra sa podávajú v zimnom prestupovom období nasledovne:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Oznamujeme FK, že e-mailom na tfz@tfz.sk si môžu predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2022, ktoré sa uskutočnia za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID19 dovolí. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 15.11.2021 (pondelok). Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.

3. Upozorňujeme FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailom na adresu tfz@tfz.sk zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia (scen). V prípade zmeny čísla účtu – potvrdenie z príslušnej banky. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Dňa 10.11.2021 bol FK zaslaný pracovný materiál propozícii k organizácii zimného turnaja o pohár TFZ. Organizácia turnaja je závislá od prejaveného záujmu a taktiež od epidemiologickej situácie v danom období. Žiadame o spätnú väzbu najneskôr do 17.11.2021 a to záväznou prihláškou na zimný turnaj e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-49 Neodohrané MFS dorastu U19 3. a 8. kola medzi TJ Turčan Košťany a TJ Družstevník Dražkovce a na základe vyjadrenia klubov nariaďujeme odohrať v jarnej časti ročníka 2021/2022 nasledovne:
3. kolo Dražkovce – Košťany dňa 02.04.2021 (sobota) o 15.30 h.
8. kolo Košťany – Dražkovce dňa 09.04.2021 (sobota) o 15.30 h.

Trénersko-metodická komisia:
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. To znamená, že seminár, ktorý sa mal konať 29. novembra 2021 v Martine sa neuskutoční. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Seminár slúži na predĺženie licencie ako aj pre nových záujemcov. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 50 €. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 03.12.2021 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ                      
Martina Žalmanová – sekretár TFZ