Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2023/2024 – 29. 02. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa uskutočnia nasledovné zápasy:
dňa 02.03.2024 (sobota) o 10.00 hod., HP Hurbanova – dorast U19 Dražkovce – Belá
dňa 02.03.2024 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 12.00 hod. – turnaj staršej prípravky U11 za účasti družstiev: Bystrička, Diviaky, Žabokreky, Vrútky, T. Štiavnička, Sklabiňa.

2. Výsledky jednotlivých zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategóriách U15, ktoré sa uskutočnili dňa 24.02.2024 na HP Pltníky:
Vrútky – Dražkovce               2:1
T. Štiavnička – Košťany       4:4

3. Výsledky jednotlivých zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategóriách U19, ktoré sa uskutočnili dňa 24.02.2024 na HP Hurbanova:
Sučany – Kláštor                    2:1
Vrútky – Turany                    3:1

4. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U11 v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 25.02.2024 v Diakovej:
Diviaky – T. Kľačany            1:0                  Diviaky – Košťany                 1:0
Bystrička – Fomat                  0:2                  Bystrička – Diviaky               1:3
Košťany – Bystrička              2:1                  Košťany – T. Kľačany           1:2
Fomat – Diviaky                    2:0                  Fomat – Košťany                   3:0
T. Kľačany – Fomat           1:3                   T. Kľačany – Bystrička          3:1

Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 02. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 125 OFK Slovenské Pravno – na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS TFZ 2023/2024 čl. X bod 6 (odhlásenie družstva dospelých zo súťaže), DK ukladá uhradiť podľa čl. XXII bod 3 RS TFZ 2023/2024 poplatok vo výške 300 €.
U – 126 Facuna Michal 1426238 Kláštor – vylúčený po 2 ŽK v stretnutí Zimnej ligy mládeže, DS: DK udeľuje menovanému pokarhanie.
U – 127 Cebuľa Róbert 1414425 Košťany – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie dosiahnutia gólu súpera v stretnutí Zimnej ligy mládeže, DS: DK udeľuje menovanému pokarhanie.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024, ktoré sa uskutočnia:
dňa 02.03.2024 (sobota) o 10.00 hod., HP Hurbanova – U19 – Dražkovce – Belá (Gregor)

2. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia).Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2024, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 05.03.2024. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za účastnícky poplatok spojený s nákladmi opakovaného termínu  20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ