Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2020/2021 – 10. 09. 2020
Správy z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ dňa 10.09.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky), na návrh predsedu Odvolacej komisie schválil člena OK TFZ p. Michala Pyšného (doplnenie člena na neobsadenú funkciu v zmysle Stanov TFZ).

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2020 je do 16.09.2020.
2. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti.
3. Oznamujeme FK, že od 10.09.2020 je účinné aktualizované znenie opatrenia UVZSR vo veci organizácie hromadných podujatí. Opatrenie je zverejnené aj na webe TFZ. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK upozorňuje všetky futbalové kluby, že v prípade ak nie je na MFS delegovaný R, vo väčšine prípadov najmä stretnutia U09, U11, U13 je domáci klub povinný : 
a)  postupovať v zmysle SP čl. 75
b)  oba kluby sú povinné mať riadne pripravené nominácie v ISSF a uvedený realizačný tím
c)  klubový alebo tímový manažér domácich sa prihlási v ISSF, prepne si zápis do režimu „Rozhodca /Laik“(klubový/tímový manažér domácich uzavrie nominácie družstiev na MFS a priebežne uloží zápis o stretnutí)
d) po skončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje: góly, striedania, karty a pod., do poznámky uvedie osobu, ktorá predmetné stretnutie rozhodovala a priebežne uloží zápis o stretnutí najneskôr do 24 hodín po skončení stretnutia.  
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-14 Na základe vykonaného šetrenia, pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 14.09.2020 (pondelok) o 15.15 hod. z MFS I. QUICK triedy 5. kolo FK Trebostovo – TJ IDOP Lipovec, VD Lipovec Vladimír Vojvoda. Žiadame menovaného o predloženie ZoS.
ŠTK-S-15 V zmysle Rozpisu súťaží TFZ a schválených výnimiek, upravujeme termín konania MFS II. VITAR triedy, 8. kolo  TJ Družba Malý Čepčín – TJ Družstevník Ďanová na 19.09.2020 o 15.00 hod. (Úprava ŠTK-S-08).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-26 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82 bod 1., písm. „d“ (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia)  a písm. „g“ (pokles počtu hráčov družstva pod sedem), kontumujeme MFS dorastov U19, 4. kolo FC Tatran Kláštor p. Znievom – TJ Turčan Košťany n. Turcom 0:3 a priznávane 3 body TJ Turčan Košťany n. Turcom. Prípad postupujeme na riešenie DK TFZ.
ŠTK-M-27 Na žiadosť ŠK Dynamo Diviaky, pre technické problémy (len jeden pár mládežníckych bránok) a kolidáciu termínov a časov, nariaďujeme odohrať MFS staršej prípravky U11 7. kolo Diviaky „A“ – Vrútky dňa 10.10.2020 o 11.00 hod. a 8. kolo Diviaky „A“ – Turč. Štiavnička dňa 24.04.2021 o 11.00 hod. (zmena času o 1 hodinu).
ŠTK-M-28 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s výmenou poradia a odohraním MFS družstiev starších žiakov U15, 2. kolo TJ Žiara  Horná Štubňa – TJ Tatran Sučany dňa 15.09.2020 (utorok) o 10.00 h. a 11. kolo TJ Tatran Sučany – TJ Žiara  Horná Štubňa dňa 10.10.2020 (sobota) o 10.00 hod.
ŠTK-M-29 Na základe nesplnenia povinnosti domáceho ISSF manažéra (riadne vyplnenie všetkých náležitostí ISSF „zápisu laikov“ z MFS staršej prípravky U11 skupiny „B“ 2. kolo TJ Dynamo Príbovce – TJ Turčan Košťany n. Turcom, postupujeme na riešenie DK TFZ.
ŠTK-M-30 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s výmenou poradia a odohraním MFS dorastu U19, 5. kolo ATTACK Vrútky – TJ Družstevník Dražkovce dňa 25.10.2020 (nedeľa) o 10.00 hod. na Mestskom športovom štadióne Martin a 10. kolo TJ Družstevník Dražkovce – ATTACK Vrútky dňa 17.10.2020 (sobota) o 14.00 hod.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov do výberu z regiónu Turiec – ročník 2008, na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 (štvrtok) v Námestove.
Nominovaní hráči: Kristián HOLÝ, Peter KUBALÁK, Matias MICHALÁK, Daniel LAUBERT (všetci Vrútky), Matúš KÚDELKA, Adrián SUŠIENKA (obaja Sučany), Dominik MARČEK, Martin VAJDEL (obaja Dražkovce), Jonáš PODHRADSKÝ, Lukáš NEČESANÝ, Filip KRŠKA, Tomáš KLENEC, Šimon ŠUHAJ, Filip MENDEL, Tobias TOMKA, Matej MARČEK, Ján BRYNCKA, Oliver MANIŠ (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: Tréner – Marián Turčina, asistenti trénera – Norbert Hubner, vedúci družstva – Stanislav Petrík.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák, preukaz poistenca a vypísaný formulár prehlásenie COVID, ktorý bol zaslaný funkcionárom materského klubu hráča.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je vo štvrtok 17. septembra o 7.45 hod. na parkovisku pri ÚT Hurbanova.
Prípadné ospravedlnenia hráčov u p. Petríka na tel.č. 0911 430 320.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 08. 09. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 42 Dragan Drljača, tréner TJ Dynamo Príbovce – na základe šetrenia DK ukladá menovanému upozornenie v zmysle disciplinárneho poriadku. DP 10, uhr. 10 € v MZF,
U – 43 Michal Kačák 1164016 Košťany – vylúčený za HNS, udretie súpera hlavou, DS: 4 SSN od 07.09.2020, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 44 Milan Badáň 1098297 Košťany – HNS – urážka delegovanej osoby, DS: 3 SSN od 07.09.2020, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 45 Ondrej Mizera 1255013 Slovany, na základe správy DZ, DK upúšťa od udelenia DS a zároveň ruší účinky ČK, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 46 Ľuboš Bambušek 1180038 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 07.09.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 47 Stanislav Košút 1150532 Bystrička, na základe správy DZ začína DK disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie k previneniu v 90 min. stretnutia (kopnutie súpera nadmernou silou). Písomné vyjadrenie je potrebné zaslať do 14.09.2020. Predbežným ochranným opatrením sa menovanému dňom 08.09.2020 pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Slovan Bystrička do vyriešenia previnenia podľa čl. 71/1,2,3b, čl. 6,7 čl. 43/1,2a a 4 DP.
U – 48 Matúš Dubovec 1273491 Turany – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-29 na 2 týždne podmienečne do 31.12.2020, DP 41-1,2, uhr. 10 € v MZF,
U – 49 Jakub Sitár 1352439 Dražkovce, vylúčený za HNS voči delegovanej osobe, DS: 3 SSN od 06.09.2020, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
U – 50 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FC Tatran Kláštor pod Znievom – U19, za nedohratie MFS pre pokles hráčov pod 7 (porušenie článku XXII bod 9c RS TFZ 2020/2021 – 1x), DS: 20 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-4,
U – 51 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Dynamo Príbovce, za nesplnenie povinnosti domáceho manažéra (porušenie článku XXX – staršia prípravka U11, Pravidlo V. Rozhodca), DS: pokarhanie, DP 64-1a, uhr. 5 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR prerokovala vyjadrenie R Jakuba Bajcára k predvolaniu na zasadnutie KR a okolnostiam po stretnutí I. QUICK triedy Príbovce – Bystrička (29.08.2020).
2. AR Šperka – oneskorený príchod na MFS Bystrička – Turany (06.09.2020) – uhr. poplatok 10 € na účet TFZ.
3. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 01.09.2020: Vajdel -0,2 (nevypísaná kolónka zranení hráči), 05.-06.09.2020: Wehle -0,2 (chýba HU). 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ