Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2020/2021 – 03. 09. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že na webovom sídle TFZ je zverejnené krátke odporúčanie pre FK smerom k organizácii zápasov v súvislosti s COVID-19. Odporúčame organizátorom MFS aby zabezpečili také podmienky pred, počas a po zápase, aby spĺňali opatrenia vydané ÚVZ SR.
2. Odporúčame FK, oboznámiť sa s opatrením vydaným ÚVZSR vo veci organizácie hromadných podujatí, ktorý je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pripomíname, že rúška sú stále povinné aj pri hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri.
3. Oznamujeme FK, že od súťažného ročníka 2020/2021 SFZ začína uhrádzať 50% z nákladov na delegovane osoby mládeže (príplatky za soboty, nedele a sviatky hradí klub). 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-13 Na základe ISSF podania od TJ IDOP Lipovec a vlastných zistení, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 08.09.2020 z MFS I. QUICK triedy, 5. kolo FK Trebostovo – TJ IDOP Lipovec o 15.30 hod.: Roman Wehle HR a Jozef Paľovčík AR1, o 16.00 hod. z TJ Trebostovo: Matej Záborský VD.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-21 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS dorastu, 4. kolo  TJ ŠK Drienok Mošovce – ATTACK Vrútky dňa 05.09.2020 o 10.00 hod. a 9. kolo ATTACK Vrútky – TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 11.10.2020 o 10.00 hod. (zmena poradia).
ŠTK-M-22 Na základe ISSF podania pre kolidáciu HP a po predchádzajúcom súhlase súperov, nariaďujeme odohrať v jesennej časti ročníka 2020/2021 všetky domáce MFS starších žiakov U15 FO Tatran Sučany v sobotu o 10.00 hod.
ŠTK-M-23 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 6. kolo Tatran Sučany – Tatran Turany dňa 05.09.2020 (sobota) o 10.00 hod. (zmena dátumu a času).
ŠTK-M-24 Odstupujeme na riešenie DK TFZ, TJ Turčan Košťany za opakované porušenie povinnosti usporiadateľa MFS v zmysle čl. XVIII., bod 7., Rozpisu súťaží TFZ, nevytvorenie materiálno-technických podmienok (funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, funkčnú tlačiareň) na prácu v ISSF a nepredloženie rozhodcom 20 min. pred stanoveným UHČ vytlačený elektronický zápis.
ŠTK-M-25 Súhlasíme so striedavým štartom hráčov vekovej kategórie U09 Oliver Jahn 1427761, Juraj Chyla 1437818, Leo Kutman 1436248 a Adam Harnádek 1417974 pre súťažný ročník 2020/2021 za FK Slovan Žabokreky a MŠK Fomat Martin.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu súťažného ročníka 2020/2021 sprostredkovať seminár trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia tohto seminára je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie seminára trénerov, aby tento záujem vyjadrili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk v termíne do 09.09.2020. Presný termín seminára by bol potom určený na základe dohody s TMK SsFZ.
2. Žiadame trénerov, ktorým končí platnosť licencie UEFA GRASSROOTS C licencie v roku 2020, aby obratom najneskôr však do 09.09.2020 nahlásili záujem o predĺženie licencie, ktoré by TFZ sprostredkoval s TMK SsFZ v Martine. Organizácia tohto školenia je taktiež závislá od predpokladaného záujmu zo strany trénerov a z toho dôvodu presný termín školenia by bol určený na základe dohody s TMK SsFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 02. 09. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 38 TJ Turčan Košťany – na základe podnetu ŠTK TFZ za opakované porušenie povinnosti usporiadateľa MFS, v zmysle článku XVIII bod 7 RS TFZ 2020/2021 (nevyhovujúce podmienky pre pripojenie sa na internet, materiálno – technické nedostatočné zabezpečenie). DK ukladá pokutu  20 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b,
U – 39 DK na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí predvoláva na svoje zasadnutie dňa 08.09.2020 o 16.30 hod. zo stretnutia Príbovce – Bystrička: Dragan Drljača, tréner FK Príbovce, Maroš Marčičiak – HU, Jakub Bajciar – R. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
U – 40 DK na základe Zápisu o stretnutí a vlastných zistení predvoláva na svoje zasadnutie dňa 08.09.2020 o 17.00 hod. zo stretnutia Trebostovo – Lipovec: Roman Wehle – R, Jozef Paľovčík – AR1. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
U – 41 Sebastián Gábor 1438271 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN  od  02.09.2020, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Opakovane a naposledy upozorňujeme R, že na lavičke náhradníkov sa môžu nachádzať len osoby uvedené v zápise o stretnutí (ZoS), tzn. náhradníci na prednej strane ZoS a členovia realizačného tímu uvedení na zadnej strane ZoS. Dopisovanie osôb do záznamu rozhodcov je zakázané.
2. R Štefan Kosturský predložil správu z lekárskeho vyšetrenia dňa 30.08.2020 – KR ospravedlňuje jeho neúčasť na stretnutí Blatnica – Turany.
3. KR predvoláva na zasadnutie dňa 08.09.2020 o 16.00 h. R Wehle, AR1 Paľovčík zo stretnutia Trebostovo – Lipovec (29.08.2020).
4. KR predvoláva na zasadnutie dňa 08.09.2020 o 16.15 h. R Bajcár zo stretnutia Príbovce – Bystrička (29.08.2020). 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ