Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2020/2021 – 17. 09. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 21.09.2020 o 16.30 hod. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-16 Na základe vykonaného šetrenia, v zmysle ustanovení SP futbalu čl. 43, bod 1. (hráč musí mať platný RP), čl. 52, písm. „a“ (štart hráča na neplatný RP), písm. „m“ (hráč, ktorý nastúpil na stretnutie a nebol pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí) a čl.82, písm. „f“ (neoprávnený štart hráča), kontumujeme MFS I. QUICK triedy 5. kolo FK Trebostovo – TJ IDOP Lipovec 0:3 a priznávane 3 body TJ IDOP Lipovec. Prípad postupujeme na riešenie DK a KR TFZ.
ŠTK-S-17 ŠTK prerokovala žiadosť o zmenu termínu konania zápasu II. VITAR triedy 13. kolo TJ Turčianske Kľačany – FK Valča. Nakoľko chýba súhlas súpera, trváme na odohraní MFS v termíne podľa vylosovania.
Úsek súťaží mládeže:
Opakovane dôrazne upozorňujeme funkcionárov mládežníckych družstiev, že v Zápisoch o stretnutí musia uvádzať menovite členov realizačného tímu – hlavného usporiadateľa, vedúceho družstva, lekára, alebo fyzioterapeuta, či maséra, taktiež trénera, ak má trénerskú licenciu. Týchto členov je potrebné uvádzať aj pri ZoS mladších žiakov U13, staršej prípravky U11 a mladšej prípravky U09. ŠTK sleduje uvádzanie členov realizačných tímov a pri nesplnení povinnosti pristúpi k disciplinárnym sankciám.
ŠTK-M-31 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s predohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo FO Tatran Sučany – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 19.09.2020 (sobota) o 14.30 hod. (zmena času).
ŠTK-M-32 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s predohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Turčan Košťany nad Turcom dňa 19.09.2020 (sobota) o 10.00 hod. (zmena dátumu).
ŠTK-M-33 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19, 6. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 24.09.2020 (štvrtok) o 15.30 hod. (zmena dátumu a času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac august 2020 od FK Valča. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 09. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 52 Záborský Matej VD FK Trebostovo – na podnet ŠTK TFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS dňa 29.08.2020 Trebostovo – Lipovec, DS: 1 MN od 16.09.2020 do 13.10.2020, DP 53-3b, uhr. 10 € v MZF,
U – 53 Marguš Roman tréner FK Trebostovo – na podnet ŠTK TFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS dňa 29.08.2020 Trebostovo – Lipovec, DS: 1 MN od 16.09.2020 do 13.10.2020, DP 53-3b, uhr. 10 € v MZF,
U – 54 Výbošťok Matej 12310904 kapitán FK Trebostovo – na základe výsledkov šetrenia ŠTK TFZ, DK upúšťa od potrestania menovaného, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 55 Pavlík Miroslav 1427664 hráč FK Trebostovo – na základe výsledkov šetrenia ŠTK TFZ, DK upúšťa od potrestania menovaného, DP 38-1, uhr. 10 € v MZF,
U – 56 FK Trebostovo – na podnet ŠTK TFZ za porušenie povinnosti vyplývajúcej z čl. 52 bod a, m SP a čl. 64-1a DP, DK ukladá DS: 100 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-4, uhr. v MZF,
U – 57 Wehle Roman rozhodca – na podnet ŠTK TFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča na neplatný ERP (porušenie čl. 52 bod a, m SP a čl. 63-1c DP) v MFS Trebostovo – Lipovec, DS: 7 MN od 16.09.2020 do 30.03.2021, DP 63-2c, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 58 Paľovčík Jozef  AR 1- na podnet ŠTK TFZ, za porušenie postupu pri striedaní hráčov (čl. VIII bod 6 RS TFZ 2020/2021) v MFS Trebostovo – Lipovec, DS: pokutu 60 € + 10 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-5, uhr. na účet TFZ,
U – 59 Šimko Peter 1284720 Turany – vylúčený za HNS, podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DS: 1 SSN od 14.09.2020, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 60 Košút Stanislav 1150532 Bystrička – na základe správy DZ, za kopnutie súpera nadmernou  silou v stretnutí Bystrička – Turany, zároveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie uvedené pod U – 47, DS: 1 SSN od 08.09.2020, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF.
U – 61 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Valča na úhradu MZF za mesiac august 2020, ktorej splatnosť bola 16.09.2020 a zároveň určuje nový termín úhrady do 21.08.2020 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR predkladá návrh na DK potrestať R Romana Wehleho pokutou 100 € za pripustenie hráča na MFS (nevedome bez platného RP) a bez uvedenia v ZoS v stretnutí dospelých Trebostovo – Lipovec, AR1 Jozefa Paľovčíka pokutou 25 €.
2. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 12.-13.09.2020: Vajdel -0,2 (neuved. zranení hráči). 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ