Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2020/2021 – 23. 07. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 03.08.-14.08.2020 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ). 

2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2020/2021 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bude zaslaný na FK dňa 27.07.2020 Rozpis súťaží bude od 27.07.2020 k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete.
3. Oznamujeme, že dňa 08.07.2020 VV SFZ na svojom zasadnutí schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. Aktuálne znenie RaPP-u je k dispozícii na webovom sídle TFZ, v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy. Obdobia transferov sa menenia a ostávajú nasledovné:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením, výnimka pre rok 2020 – od 18.07.2020),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
4.  Výkonný výbor TFZ dňa 15.07.2020 schválil možnosť striedavých štartov v kategórii U11 a U13 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2021 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK).
5. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.).
6. Certifikáty o absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorý sa konal 08.07.2020 v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine sú k dispozícii na sekretariáte TFZ, kde si ich môžu zástupcovia FK alebo účastníci prevziať počas pracovnej doby mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Začiatky súťaží dospelých:
I. QUICK trieda – nedeľa 02. augusta 2020 (1. kolo),
II. VITAR trieda – nedeľa 02. augusta 2020 (1. kolo).
Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže:
Dorast U19 – Romantics.sk – sobota 15. augusta 2020 (1. kolo),
Starší žiaci U15 – nedeľa 16. augusta 2020 (3. kolo),
Mladší žiaci U13 – streda 26. augusta 2020 (9. kolo),
Staršia prípravka U11 – sobota 29. augusta 2020 (1. kolo),
Mladšia prípravka U09 – streda 02. septembra 2020 (1. kolo).
2. Na základe dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS mladších žiakov U13, 6. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Ďanová dňa 07.10.2020 (streda) o 17.00 hod. a 15. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Dražkovce dňa 02.06.2021 (streda) o 17.00 hod.
3. V zmysle čl. 28, bod 4 SP súhlasíme s vytvorením spoločného družstva dorastu U19 medzi OFK Slovenské Pravno a TJ Družstevník Ďanová pod názvom OFK Slovenské Pravno.
4. V zmysle čl. 28, bod 4 SP súhlasíme s vytvorením spoločného družstva dorastu U19 medzi FC Tatran Kláštor pod Znievom o a TJ Dynamo Príbovce pod názvom FC Tatran Kláštor pod Znievom.
5. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť (U19 do 31.07.2020, U15 do 01.08.2020, U13 do 11.08.2020). Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.
6. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF – konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

Disciplinárna komisia (predseda Pavol Baják):
Uznesenie zo dňa 11.06.2020:
DK na základe rozhodnutia VV TFZ s poukázaním na predpisy TFZ z dôvodu nepredvídanej udalosti (COVID-19) rozhodla vzhľadom na ukončenie všetkých futbalových súťaží TFZ, že disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu uložené v súťažnom ročníku 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané sa rušia. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na hráčov: Kraľovanec Jakub 1277575, Chovanec Ján 1066241, Hanzel Marek 1221104, Bodoň Tibor 1321266, Boďa Jaroslav 1240922, Malík Martin 1234919, Heiko Pedan 1228244.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.
2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 24.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Prezentácia účastníkov je od 15.30 hod. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021. Účastníci si so sebou prinesú Pravidlá futbalu aj s platnými zmenami a doplnkami (k dispozícii na vytlačenie na webe TFZ).
3. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti, aby najneskôr na seminár priniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Pre rozhodcov, ktorí potvrdenie od lekára priniesli už v roku 2020 je táto správa bezpredmetná (Wehle, Bukový).
4. Od 18.07.2020 bude možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2020/2021 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 24.07.2020.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.
5. Najneskôr do 29.07.2020 môžu FK zaslať na KR TFZ prostredníctvom ISSF podania požiadavku na vetáciu R a DZ s ich krátkym odôvodnením. Taktiež R a DZ do toho istého termínu môžu zaslať vetáciu FK tiež prostredníctvom ISSF podania na KR TFZ.
6. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné pre súťaže TFZ od 15.07.2020.
7. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 31.07.-09.08.2020 na dovolenke. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka, tel.č.: 0907 666 633. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ