Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2020/2021 – 30. 07. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 03.08.-14.08.2020 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, prípadné papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2020/2021 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 27.07.2020 Rozpis súťaží je od 27.07.2020 k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete.
3. Výkonný výbor TFZ dňa 15.07.2020 schválil možnosť striedavých štartov v kategórii U11 a U13 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2021 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK). Dohodu je potrebné doručiť najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže (pre U11 do 26.08.2020, pre U13 do 23.08.2020)
4. Odporúčame FK, aby si v predstihu skontrolovali vygenerované členské poplatky SFZ hráčov a nenechávali si generovanie členského na poslednú chvíľu pred začiatkom futbalového stretnutia. Taktiež odporúčame skontrolovať, resp. zaregistrovať si osoby s príslušnosťou k FK, ktoré sú povinne uvádzané v Zápise o stretnutí (zdravotník, hl. usporiadateľ, videotechnik a pod.).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-01 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu U19 Tatran Turany zo súťaže Romantics.sk, doručené prostredníctvom ISSF na TFZ dňa 27.7.2020. Družstvá vylosované s Tatran Turany budú mať voľno. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.
ŠTK-M-02 Na základe dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS mladších žiakov U13, 4. kolo  ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Družstevník Ďanová dňa 23.09.2020 (streda) o 17.00 hod. a 13. kolo TJ Družstevník Ďanová – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 19.05.2021 (streda) o 17.00 hod.
ŠTK-M-03 Na základe dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS mladších žiakov U13, 9. kolo  TJ Slovan Bystrička – TJ Družstevník Ďanová dňa 26.08.2020 (streda) o 17.00 hod. a 18. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Slovan Bystrička dňa 21.04.2021 (streda) o 17.00 hod.
ŠTK-M-04 Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF – konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Za neospravedlnenú neúčasť na seminári R dňa 24.07.2020 v zmysle Rozpisu súťaží TFZ čl. XXI, odst. 3 uhradia poplatok 15 € títo rozhodcovia : Čavolský, Cvengroš, Veselka, Raček.
2. KR berie na vedomie podanie ISSF od TJ Družstevník Háj zo dňa 28.07.2020.
3. Žiadame R, ktorí nepriniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, aby tak urobili v termíne najneskôr do 17.08.2020. Lekárske potvrdenie žiadame doručiť do poštovej schránky TFZ, ktorá je umiestnená napravo od výťahu vo vestibule DO Strojár.
4. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 31.07.-09.08.2020 na dovolenke. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka, tel.č.: 0907 666 633.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ