Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2020/2021 – 16. 07. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 15.07.2020 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK, ktorý sa konal 02.07.2020 v Martine,
– prípravou súťažného ročníka 2020/2021
– prípravou seminára R a DZ TFZ, ktorý sa uskutoční 24.07.2020 v penzióne Čierna Pani v Martine,
– návrhmi na schvaľovanie členov odb. komisií pre súťažný ročník 2020/2021:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský,
EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na II. polrok 2020: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 14.08., 14.09., 12.10., 09.11., 11.12.
– informáciou predsedu ŠTK TFZ vo veci doručeného e-mailu zo dňa 11.07.2020 od klubu TJ Družstevník Ďanová a následne doplnenej informácie od klubu.
Schválil:
– zaradenie družstva klubu MŠK Fomat Martin do súťaže mladších žiakov U13,
– termínovú listinu súťaží TFZ pre súťažný ročník 2020/2021
– nominačnú listinu R a DZ TFZ pre súťažný ročník 2020/2021
– možnosť striedavých štartov v kategórii U11 a U13 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 30.06.2021 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK).

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF je zavedené obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. Členské vygenerované v súťažnom ročníku 2019/2020 je platné do 17.07.2020. Po tomto termíne, bude možné generovať členské poplatky SFZ pre súťažný ročník 2020/2021.
2. Schválená termínová listina je zverejnená na webovom sídle TFZ a rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícií v ISSF a na Futbalnete (súťaž U13 bude prelosovaná z dôvodu zaradenia ďalšieho družstva). Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2020/2021 bude v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ v priebehu budúceho týždňa a v papierovej podobe bude zaslaný na FK taktiež v priebehu budúceho týždňa.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Začiatky súťaží dospelých:
1. trieda – nedeľa 02. augusta 2020 (1. kolo),
2. trieda – nedeľa 02. augusta 2020 (1. kolo).
2. Dňa 11.07.2020 prijala ŠTK e-mail od klubu TJ Družstevník Ďanová. ŠTK TFZ neprijíma v tejto veci žiadne opatrenia, nakoľko k 11.07.2020 nie je podľa vyjadrenia TJ Družstevník Ďanová klub (súper), ktorý by nesúhlasil so zmenou miesta konania stretnutia. Z dôvodu úpravy HP klubu, záverov z aktívu ŠTK konaného dňa 02.07.2020, na ktorom bola prerokovaná požiadavka klubu o odohratie zápasov u súpera, žiadame TJ Družstevník Ďanová, aby v zmysle záverov aktívu oznámili miesto svojich domácich zápasov resp. výmeny poradia podľa šiestej hlavy v štvrtej časti Súťažného poriadku.
3. Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS II. triedy, 2. kolo TJ Turčianske Kľačany – TJ Družstevník Ďanová dňa 09.08.2020 (nedeľa) o 16.30 hod. a 11. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Turčianske Kľačany dňa 11.10.2020 (nedeľa) o 14.30 hod.
4. Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS II. triedy, 4. kolo TJ Družstevník Háj – TJ Družstevník Ďanová dňa 23.08.2020 (nedeľa) o 16.00 hod. a 13. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Háj dňa 25.10.2020 (nedeľa) o 14.00 hod.

Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže:
Dorast U19 – Romantics.sk – sobota 15. augusta 2020 (1. kolo),
Starší žiaci U15 – nedeľa 16. augusta 2020 (3. kolo),
Mladší žiaci U13 – streda 26. augusta 2020 (9. kolo),
Staršia prípravka U11 – sobota 29. augusta 2020 (1. kolo),
Mladšia prípravka U09 – streda 02. septembra 2020 (1. kolo).
2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť (U19 do 31.07.2020, U15 do 01.08.2020, U13 do 11.08.2020). Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.
3. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 16.07.2020 (deň zasadnutia EK TFZ) neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac jún 2020 od TJ Družstevník Blatnica. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 07. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 1 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac jún 2020, ktorej splatnosť bola 13.07.2020 a zároveň určuje nový termín úhrady do 20.07.2020 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 24.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Prezentácia účastníkov je od 15.30 hod. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 20.07.2020. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021. Účastníci si so sebou prinesú Pravidlá futbalu aj s platnými zmenami a doplnkami (k dispozícii na vytlačenie na webe TFZ).
2. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.
3. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti, aby najneskôr na seminár priniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu. Pre rozhodcov, ktorí potvrdenie od lekára priniesli už v roku 2020 je táto správa bezpredmetná (Wehle, Bukový).
4. Od 18.07.2020 bude možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2020/2021 na účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminára, ktorý sa koná 24.07.2020.  Po tomto termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.   

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ