Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2019/2020 – 19. 12. 2019
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2020 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V úradnej správe zo dňa 23.05.2019 a nasledujúcich, sme FK informovali, že v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z. z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t. j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Táto informácia je i na našom webe. K tomu je od 13.05.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár “Register MNO – pridanie štatutára”. Podľa evidencie SFZ si svoju povinnosť prostredníctvom ISSF ku dňu 16.12.2019 nesplnili Vrútky, Belá-Dulice, Krpeľany, Trebostovo (FK ktoré majú resp. mali mládežnícke družstva a čerpali kredity prostredníctvom futbalnet.shop). Podľa evidencie TFZ si svoju povinnosť prostredníctvom ISSF ku dňu 16.12.2019 nesplnili aj nasledujúce FK, ktoré nemajú mládežnícke družstvá, resp. nemali v minulej sezóne, ale taktiež sa ich táto povinnosť týka: Sklené, Bystrička, Turček (všetky FK boli informované aj e-mailom, resp. telefonátom cestou sekretára TFZ).
Oznamujeme Vám, že v prípade, že Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení za Váš klub zapísaný štatutárny orgán v súlade so zákonom č. 346/2018 Z. z., v priebehu januára 2020 Vám do mesačnej zbernej faktúry pribudne od SFZ položka so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 01.07.2019, ktoré musí SFZ podľa zákona vrátiť ministerstvu (týka sa len FK, ktoré čerpali kredity). Vyššie uvedené kluby žiadame, aby si BEZODKLADNE vyplnili elektronický formulár v ISSF, doložili potrebné dokumenty a BEZODKLADNE to zaslali na Ministerstvo vnútra do konca roku 2019. Celý e-mail zo SFZ bol zaslaný dňa 16.12.2019 na spomenuté kluby. Taktiež žiadame ostatné FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali registráciu štatutárneho orgánu v ISSF a tiež v evidencii občianskych združení (https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz), či majú údaje zapísané resp. či sú aktuálne.
2. Najbližšia úradná správa TFZ vyjde 16.01.2020.
3. Tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov odborných komisií sa uskutoční 10. januára 2020 (piatok) o 16.00 hod. v reštaurácii Čierna pani v Martine. Pozvánka bola účastníkom zaslaná poštou, resp. e-mailom.
4. Sekretár TFZ od 23.12.2019 do 06.01.2020 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2020 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ