Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2019/2020 – 14. 11. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.11.2019 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2019/2020,
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2019/2020 v súťažiach dospelých a mládeže,
– zhodnotením práce Trénersko-metodickej komisie TFZ za jesennú časť ročníka 2019/2020, anketou Najlepší futbalista roka 2019,
– zhodnotením práce Disciplinárnej komisie TFZ za jesennú časť ročníka 2019/2020,
– informáciami o činnosti Revíznej a Odvolacej komisii TFZ,
– správou Ekonomickej komisie TFZ o platobnej disciplíne klubov,
– informáciami o zabezpečení 25. ročníka plesu TFZ, ktorý sa bude konať 24.01.2020 v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 05.11.2019 vo veci prerozdeleniu finančných príspevkov v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry. V rámci regiónu Turiec boli poskytnuté finančné príspevky v celkovej výške 97 000 €: obec Turčianska Štiavnička – 12 000 €, TJ Družstevník Ďanová – 10 000 €, Tatran Turany – 12 000 €, FK Slovan Žabokreky – 11 000 €, Obec Sučany – 10 000 €, MFK Tepličan – 11 000 €, obec Príbovce – 11 000 €, obec Bystrička – 10 000 €, mesto Vrútky – 10 000 €.
– informáciami k turnajom, ktoré bude TFZ organizovať: prípravka U11 – 08.03.2020 Turany, žiaci U13, U15 – zimná halová liga – celý február 2020,
– predbežným termínom  stretnutia s klubmi štartujúcimi v súťažiach TFZ pred začiatkom jarnej súťažného ročníka 2019/2020. Presný termín a miesto budú zverejnené v úradnej správe najneskôr 30 dní pred konaním stretnutia. Predbežný dátum stretnutia je stanovený na 20.03.2020.
Schválil:
– náhradníkov za delegátov na konferenciu SsFZ, ktorá sa bude konať 05.12.2019 v Banskej Bystrici. Náhradník za TFZ – Mgr. Daniel Borcovan, náhradník za FK – Dalimír Tomčány (Attack Vrútky),
– pracovnú cestu predsedu KR TFZ na zasadnutie predsedov KR ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2019 v Terchovej,
– pracovnú cestu sekretára TFZ na zasadnutie sekretárov RFZ a ObFZ, ktoré sa bude konať dňa 19.11.2019 v Senci.
– účasť výberu TFZ dospelých na turnaji, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 v Púchove pod vedením vedúceho výpravy Stanislava Petríka,
Uložil:
– predsedovi KR TFZ zabezpečiť miesto a stanoviť termín školenia R zaradených na nominačnej listine TFZ ako aj nových R ktorý sa prihlásia.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme kluby (hlavne FK, ktoré majú zostatok viac ako 50 € – Príbovce, Kláštor, Turany, Vrútky, Sučany), že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2019. Kredity je možné použiť na www.futbalnet.shop na nákup tovaru alebo služieb. Ostatné FK, ktoré majú zostatok aj menej ako 20 €, vo vlastnom záujme tiež použite tieto finančné prostriedky na podporu mládeže. Neminuté kredity budú vrátené do štátneho rozpočtu. Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-35 Na základe nesplnenia si povinnosti Rozpisu súťaží TFZ – čl. XVIII., bod 13., vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia II. DOUBLE STAR BET triedy, 6. kolo Turčianska Štiavnička „B“ – Turčianske Kľačany a nerešpektovanie výzvy ŠTK v úradnej správe pod ŠTK-S-34 a ŠTK-S-30 na predloženie videozáznamu, postupujeme ŠK Turčianska Štiavnička „B“ na disciplinárne konanie.
ŠTK-S-36 Na základe nesplnenia si povinnosti Rozpisu súťaží TFZ – čl. XVIII., bod 13., vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia II. DOUBLE STAR BET triedy, 9. kolo Krpeľany – Turčianska Štiavnička „B“ a nerešpektovanie výzvy ŠTK v úradnej správe pod ŠTK-S-34, ŠTK-S-30 a ŠTK-S-29 na predloženie videozáznamu, postupujeme TJ Dynamo Krpeľany na disciplinárne konanie.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-69 Oznamujeme FK, že dňa 08.03.2020 v Turanoch sa uskutoční turnaj pod záštitou TFZ pre vekovú kategóriu prípravky U11. Záujemcovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, zašlú prihlášky prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu alebo e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019 spolu s kontaktom na trénera, alebo inú zodpovednú osobu za družstvo na turnaji.
ŠTK-M-70 Oznamujeme FK, že v mesiaci február 2020 sa uskutoční Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom pre vekovú kategóriu žiakov (U13, U15). Z dôvodu, že sa jedná o projekt, ktorý bude prebiehať počas celého mesiaca a nie je to jednodňový turnaj, predbežné propozície, pre lepšie pochopenie projektu, boli zaslané na FK e-mailom (štatutári, tajomníci, ISSF manažéri..). Záujemcovia (účastníci súťaží U13 alebo U15), ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, zašlú prihlášky prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu alebo e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019 spolu s kontaktom na trénera, alebo inú zodpovednú osobu za družstvo na turnaji.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 12.11.2019 (deň zasadnutia EK TFZ) neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac október 2019 od TJ Družstevník Ďanová, MFK Tepličan, TJ Družstevník Belá – Dulice, TJ Tatran Turček. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 11. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 92 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ŠK Turčianska Štiavnička „B“, pre opakované nesplnenie si povinnosti a nerešpektovanie výzvy ŠTK-S-16 a ŠTK-S-30 a ŠTK-S-34 (nepredloženie  videozáznamu zo stretnutia 6. kola Turčianska Štiavnička „B“- Turčianske Kľačany), DK  v zmysle čl. XVIII bod 13 RS TFZ, ukladá uhradiť poplatok 200 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64–1a,
U – 93 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ  Dynamo Krpeľany, pre opakované nesplnenie si povinnosti a nerešpektovanie výzvy ŠTK-S-16 a ŠTK-S-30 a ŠTK- S-34 (nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 9. kola Krpeľany – Turčianska Štiavnička „B“) DK v zmysle čl. XVIII bod 13 RS TFZ, ukladá uhradiť poplatok 200 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64–1a,
U – 94 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac október 2019, ktorej splatnosť bola 11.11.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 18.11.2019 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
U – 95 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje MFK Tepličan  na úhradu MZF za mesiac október 2019, ktorej splatnosť bola 11.11.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 18.11.2019 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
U – 96 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Belá – Dulice  na úhradu MZF za mesiac október 2019, ktorej splatnosť bola 11.11.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 18.11.2019 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
U – 97 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Tatran Turček  na úhradu MZF za mesiac október 2019, ktorej splatnosť bola 11.11.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 18.11.2019 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64–1b,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ