Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2019/2020 – 07. 11. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2019 je do 11.11.2019.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 12.11.2019 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
3. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2019. Kredity je možné použiť na www.futbalnet.shop na nákup tovaru, alebo je možné uhradiť aj delegované osoby za mládežnícke stretnutia z poslednej mesačnej zbernej faktúry. Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-33 Schvaľujeme výsledky MFS I. a II. DOUBLE STAR BET triedy dosiahnuté na hracích plochách v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.
ŠTK-S-34 Opakovane pod následkom disciplinárneho konania žiadame predložiť videozáznam z MFS II. DOUBLE STAR BET triedy T. Štiavnička „B“ – T. Kľačany a Krpeľany – T. Štiavnička „B“. Videozáznamy žiadame doručiť na sekretariát TFZ najneskôr do 12.11.2019 do 14.00 hod. (prípadne zaslať cez online úložiská).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-68 Schvaľujeme výsledky MFS mládežníckych súťažní dorastu U19, starších žiakov U15, mladších žiakov U13, staršej prípravky U11 dosiahnuté na hracích plochách, vrátane uverejnených kontumácií.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 11. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 91 Pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie po udelení 5 ŽK od 28.10.2019:
Pedan Heiko 1228244 Dražkovce, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ