Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2019/2020 – 21. 11. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2019, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ, najneskôr v termíne do 30.11.2019.
2. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2019. Vo svojom vlastnom záujme si prosím skontrolujte zostatky pridelených kreditov a prípadne ich využite ešte na kúpu materiálno-technického zabezpečenia. Zostatky, ktoré ostanú nevyužité budú vrátené do štátnej pokladnice.
3. Dňa 21.11.2019 bol na FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2019“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2019“ a „Najlepší žiak za rok 2019“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ (primárne zasielať mailom (scen, fotografia) na tfz@tfz.sk, resp. poštou alebo osobne do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu) z dôvodu dovolenky sekretára TFZ).
4. Sekretár TFZ v dňoch 04.12. – 15.12.2019 bude čerpať riadnu dovolenku a bude odcestovaný mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ na tel. č. 0914 358 454. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
5. Na webovom sídle TFZ je zverejnené vyhodnotenie jednotlivých súťaží riadených TFZ po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020, ktoré vypracovala ŠTK TFZ a ktoré bolo prerokované na zasadnutí VV TFZ dňa 12.11.2019. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-69 Oznamujeme FK, že dňa 08.03.2020 v Turanoch sa uskutoční turnaj pod záštitou TFZ pre vekovú kategóriu prípravky U11. Záujemcovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, zašlú prihlášky prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu alebo e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019 spolu s kontaktom na trénera, alebo inú zodpovednú osobu za družstvo na turnaji.
ŠTK-M-70 Oznamujeme FK, že v mesiaci február 2020 sa uskutoční Zimná halová liga žiakov, ktorú organizuje TFZ v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom pre vekovú kategóriu žiakov (U13, U15). Z dôvodu, že sa jedná o projekt, ktorý bude prebiehať počas celého mesiaca a nie je to jednodňový turnaj, predbežné propozície, pre lepšie pochopenie projektu, boli zaslané na FK e-mailom (štatutári, tajomníci, ISSF manažéri..). Záujemcovia (účastníci súťaží U13 alebo U15), ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, zašlú prihlášky prostredníctvom ISSF na Športovo-technickú komisiu alebo e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne najneskôr do 15.12.2019 spolu s kontaktom na trénera, alebo inú zodpovednú osobu za družstvo na turnaji.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 20.11.2019 (deň zasadnutia EK TFZ) neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac október 2019, ani v náhradnom termíne stanovenom DK TFZ, od TJ Tatran Turček a MFK Tepličan. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 20.11.2019 (predseda Pavol Baják):
U – 98 Na základe podnetu EK TFZ TJ Tatran Turček, DK za nesplnenie si povinnosti uvedenej pod U-97 (neuhradenie MZF za mesiac október), DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie a zároveň stanovuje nový termín úhrady do 25.11.2019. V prípade nesplnenia si povinnosti v lehote úhrady, DK uloží ďalšiu DS (pokutu, zákaz prestupov,…) podľa čl. 64-7 DP, DP 64-1b, 64-4,
U – 99 Na základe podnetu EK TFZ MFK Tepličan, DK za nesplnenie si povinnosti uvedenej pod U-95 (neuhradenie MZF za mesiac október), DK ukladá pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie a zároveň stanovuje nový termín úhrady do 25.11.2019. V prípade nesplnenia si povinnosti v lehote úhrady, DK uloží ďalšiu DS (pokutu, zákaz prestupov,…) podľa čl. 64-7 DP, DP 64-1b, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ