Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2019/2020 – 31. 10. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 22.10.2018 bol na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2019“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2019“ a „Najlepší žiak za rok 2019“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ. Spolu s anketovým lístkom bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2019“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2019.
2. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2019. Kredity je možné použiť na www.futbalnet.shop na nákup tovaru, alebo je možné uhradiť aj delegované osoby za mládežnícke stretnutia z poslednej mesačnej zbernej faktúry. Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-67 ŠTK sa opakovane zaoberala riešením podnetu diváka Šimona Sochuľáka – vo veci štartu hráčov domáceho družstva na cudzí RP v MFS starších žiakov U15, 8. kolo T. Teplice – Turany. Nakoľko neboli komisii predložené relevantné dôkazy (fotodokumentácia, videozáznam), ani potvrdená výpoveď trénera hostí, ŠTK ponecháva v platnosti výsledok 7:3 dosiahnutý na HP. Nesprávny postup funkcionárov domáceho družstva – nevyhotovenie zápisu o stretnutí pred MFS, nevytlačenie súpisky hráčov na vykonanie povinnej konfrontácie, postupujeme na riešenie na DK. Taktiež postupujeme na riešenie DK neúčasť na zasadnutí ŠTK bez ospravedlnenia vedúceho družstva domácich Viktora Jánošíka.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu družstva dospelých na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v dňa 14. decembra 2019 v Púchove.
Realizačný tím TFZ Martin: Tréner – Stanislav PETRÍK.
Nominovaní hráči do výberu :
BLATNICA – Milan KOLENÍK, BYSTRIČKA – Tomáš KRNÁČ, DRAŽKOVCE – Lukáš ČILJAK, ĎANOVÁ – Jozef ŠAVOL, MOŠOVCE – Peter LÚDIK, Branislav PLEŠO, Matej ŠNIRC, PRÍBOVCE – Michal BÍZIK, SL. PRAVNO – Martin LIČKO, SUČANY – Andrej LETRIK, T. TEPLICE – Rastislav KARAS, TREBOSTOVO – Tomáš GRUSMANN, VRÚTKY – Peter GORGOSZ, ŽABOKREKY – Michal VIDLÁK, Branislav JESENSKÝ.
Bližšie informácie budú uvádzané priebežne v nasledujúcich Úradných správach TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 29. 11. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 85 Kraľovanec Jakub 1277575 T. Kľačany, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou podľa čl. 49-1b DP, DS: 2 SSN od 28.10.2019, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF.
U – 86 Bodoň Tibor 1321266 Kláštor, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 28.10.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 87 TJ Družstevník Blatnica, DK berie na vedomie podanie odvolania voči U-79 (doručené dňa 23.10.2019, ID 117121). Na základe podnetu ŠTK TFZ podľa čl. 84 bod 7 DP, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra) a ruší účinky U-79. DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 88 Na návrh ŠTK TFZ TJ Družstevník Blatnica, pre nesplnenie opakovanej výzvy doručenia videozáznamu zo stretnutia Blatnica – Belá „B“ v stanovenom termíne podľa čl. 64-1b DP, DK ukladá uhradiť poplatok 40 € + 10 € za prerokovanie v MZF, DP 64-4,
U – 89 Na návrh ŠTK TFZ MFK Tepličan T. Teplice, starší žiaci U15, pre porušenie RS TFZ 2019/2020 (nevytlačenie zápisu o stretnutí pred začiatkom MFZ čl. XVIII bod 7, nevytlačenie súpisky hráčov na vykonanie povinnej konfrontácie mládežníckych MFS čl. VI bod 6) a neúčasť VD domácich Viktora Jánošíka na rokovaní ŠTK bez ospravedlnenia, DK ukladá pokutu 25 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1a, 64-4,
U – 90 Pozastavenie výkone športu na 1 súťažné stretnutie po udelení 5 ŽK od 28.10.2019:
Boďa Jaroslav 1240922 Hor. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
Málik Martin 1234919 Turany, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 26.-27.10.2019: Wehle -0,2 (chýba HP).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ