Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2019/2020 – 25. 07. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.07.2019 okrem iného zaoberal:
vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK,
– vyhodnotením turnajov, ktoré sa organizoval TFZ v mesiaci jún 2019 (Memoriál Ľudovíta Hojného – žiaci, Memoriál Silvestra Huja – prípravka),
– prípravou súťažného ročníka 2019/2020,
– prípravou seminára R a DZ, plnením podmienky o počte aktívnych rozhodcov,
– návrhmi na schvaľovanie členov odb. komisií pre súťažný ročník 2019/2020:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský,
HK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Igor Hus (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef Kutnik,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na II. polrok 2019: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 23.08., 16.09., 14.10., 11.11., 13.12.
– informáciami o príspevkoch klubom z rozpočtu TFZ,
– organizovaním výberových zápasov (tréningov) výberov TFZ v kategórii U11 a U12 pre potreby medzioblastných turnajov a turnajov za účasti výberov TFZ,
– organizáciou zimnej halovej ligy žiakov, zabezpečením priestorov na organizovanie tohto projektu.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 29.07.-02.08.2019 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
2. Oznamujeme účastníkom I. a II. DOUBLE STAR BET triedy, že v mesiac júl 2019 budú zaslané na čísla účtov uvedených v ISSF finančné prostriedky ako podpora futbalu v kluboch, tak ako bolo prerokované na konferencii TFZ dňa 04.07.2019.
3. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2019/2020 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 25.07.2019. Rozpis súťaží je k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícií v ISSF a na futbalnete.
4. Oznamujeme FK, že v ISSF sú k dispozícii už nové funkcionality v zmysle novelizovaného Registračného a prestupového poriadku, a to elektronicky registračný preukaz a nový inštitút dočasnej registrácie. Spôsob žiadania o registračný preukaz ostáva nezmenený, jedine s tým rozdielom, že platnosť takéhoto RP je 2 roky a fyzicky vám RP nebude doručený kuriérom, tzn. žiadne poplatky za RP.  Pribudla tiež nová záložka ‘História fotiek’. Na tejto záložke je historicky prehlaď všetkých RP, ktoré mala osoba vystavené. Žiadame preto, aby ISSF manažéri zásadne nahrávali aktualizovanú fotografiu hráča. Dočasná registrácia slúži hráčom, ktorí nie sú oprávnení štartovať za iné družstvo materského klubu a materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže, alebo odhlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, zo súťaže. Hráč sa môže dočasne zaregistrovať v inom klube aj bez súhlasu materského klubu na obdobie do konca príslušného súťažného ročníka bez možnosti predčasného ukončenia dočasnej registrácie, počas ktorej nie je hráč oprávnený prestúpiť do iného klubu. Po skončení súťažného ročníka, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný, sa hráč automaticky preregistruje späť do materského klubu, z ktorého požiadal o dočasnú registráciu. Žiadosť o dočasnú registráciu zaevidujete cez ISSF v časti Elektronická podateľňa – registrácia hráča – žiadosť o dočasnú registráciu hráča.
5. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné dokumenty.
6. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórii žiakov a dorastu je možné uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba kluby v rovnakej vekovej kategórii. Dohoda sa uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) a to najneskôr 3 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. ŠTK nesúhlasí s navrhovaným termínom 15.09.2019 (nedeľa) o 15.30 h. v žiadosti o zmenu termínu MFS I. DOUBLE STAR BET triedy 7. kolo Horná Štubňa – Slovenské Pravno z dôvodu, že oba kluby nespĺňajú podmienku o počte aktívnych rozhodcov (RS TFZ 2019/2020 čl. II bod 9 písm. e)). Odporúčame zaslať novú obojstrannú dohodu s novým termínom (napr. nedeľa doobeda).
Úsek súťaží mládeže:
1. Súhlasíme so striedavým štartom hráčov pre súťažný ročník 2019/2020 za TJ ŠK Drienok Mošovce a ŠK Dynamo Diviaky v kategórii dorastu U19:
– Matej Baranček (1272635)
– Jakub Veterník (1286492)
– Peter Veterník (1286496)

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X Podmienky účasti, bod 5 Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2018/2019 pre nesplnenie podmienky počtu aktívnych rozhodcov, EK TFZ ukladá FK uhradiť: Belá-Dulice „B“, H. Štubňa, Lipovec, Mošovce, Príbovce, Slov. Pravno, Slovany, Krpeľany, T. Štiavnička „B“ – 70 €, Ďanová, Trebostovo – 140 €. Poplatky FK uhradia prostredníctvom MZF za mesiac júl 2019. Futbalovým klubom, ktoré mali nad stanovený počet aktívnych rozhodcov: Blatnica, Dražkovce, Háj, Turany bude 70 € a Sklené 210 € pripísaných na účet v mesiaci júl 2019. Prostriedky z poplatkov budú použité na školenia nových rozhodcov.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po seminári cca o 18.00 hod. budú náhradné fyzické previerky (Cooperov test – beh 12 min.) na atletickej dráhe športového areálu SOUS. Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020.
2. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje ak nie sú vyplnené a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) alebo uhradili na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 26.07.2019.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ