Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2019/2020 – 01. 08. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30.07.2019:
– vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK TFZ o odstúpení družstva dospelých TJ Družstevník Sklabiňa zo dňa 30.07.2019 pred začiatkom súťaže I. DOUBLE STAR BET triedy TFZ súťažného ročníka 2019/2020 a súhlasí v záujme zachovania integrity súťaží TFZ dospelých so zaradením družstva dospelých TJ Družstevník Slovany do I. DOUBLE STAR BET triedy.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme účastníkom I. a II. DOUBLE STAR BET triedy, že boli zaslané na čísla účtov uvedených v ISSF finančné prostriedky ako podpora futbalu v kluboch, tak ako bolo prerokované na konferencii TFZ dňa 04.07.2019.
2. Oznamujeme FK, že VV SFZ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na webovom sídle TFZ a SFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva TJ Družstevník Sklabiňa zo súťaže I. DOUBLE STAR BET trieda, doručené na TFZ dňa 30.7.2019. V zmysle čl. X., bod 6. a čl. XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.
2. Nakoľko mužstvo Sklabine bolo odhlásené pred začiatkom súťaže, v záujme zachovania integrity súťaže, ŠTK na základe súhlasu zaraďuje na uvoľnené miesto I. DOUBLE STAR BET triedy mužstvo TJ Družstevník Slovany. Mužstvo Slovian odohrá MFS podľa uverejneného rozlosovania s číslom 11 namiesto odstupujúcej Sklabine.
3. Na základe ISSF podania a dohody súperov, z dôvodu konania spoločenského podujatia „Oberstuben Run“ v areáli ihriska, súhlasíme s odohraním MFS I. DOUBLE STAR BET triedy 7. kolo Horná Štubňa – Slovenské Pravno dňa 15.09.2019 (nedeľa) o 15.30 h. Vzhľadom na skutočnosť, že oba kluby nespĺňajú podmienku o počte aktívnych rozhodcov, KR nezaručuje delegovanie uvedeného MFS kvalifikovanými rozhodcami.
Úsek súťaží mládeže:
1. Súhlasíme so striedavým štartom hráčov pre súťažný ročník 2019/2020 za FC Tatran Kláštor pod Znievom a ŠK Dynamo Diviaky v kategórii dorastu U19:
– Pavol Kamien (1360296)
– Dávid Berák (1325172)
2. Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 1. kolo Príbovce – Sučany dňa 21.08.2019 (streda) o 16.00 hod. na HP Sučany.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Za neospravedlnenú neúčasť na seminári rozhodcov v zmysle RS TFZ, kapit. XXI. odst. 3 uhradia poplatok 15 € títo rozhodcovia : Franek, Maretta, Ursacher. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ