Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2019/2020 – 18. 07. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 29.07.-02.08.2019 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2019/2020 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bude zaslaný na FK budúci týždeň. Rozlosovanie jednotlivých súťaží bude v ISSF a na futbalnete zverejnené do piatku 19.07.2019.
3. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 19.07.2019 (piatok) o 16.00 hod.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS I. DOUBLE STAR BET triedy, 1. kolo Mošovce – Horná Štubňa dňa 29.08.2019 (štvrtok) o 16.00 hod.
Úsek súťaží mládeže:
1. Začiatky súťaží mládeže:
Dorast U19 – sobota 31. augusta 2019 (1. kolo),
Starší žiaci U15 – nedeľa 18. augusta 2019 (1. kolo),
Mladší žiaci U13 – streda 28. augusta 2019 (1. kolo),
Staršia prípravka U11 – štvrtok 29. augusta (1. kolo),
Mladšia prípravka U09 – streda 28. augusta (1. kolo).
Na základe obojstrannej dohody klubov je možné stretnutia odohrať aj v iných termínoch.
2. Stretnutie s klubmi ako bolo avizované na konferencii ohľadne vytvorenia súťaže U09 sa uskutočnilo dňa 15.07.2019 na sekretariáte TFZ. V zmysle záverov zo stretnutia, riadiaca komisia schvaľuje termínovú listinu U09.
3. Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve dorastu U19 medzi FC Tatran Kláštor pod Znievom a TJ Dynamo Príbovce. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2019/2020 vystupovať pod FC Tatran Kláštor pod Znievom v súťaži dorastu U19 – TFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po seminári cca o 18.00 hod. budú náhradné fyzické previerky (Cooperov test – beh 12 min.) na atletickej dráhe športového areálu SOUS. Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020.
2. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje ak nie sú vyplnené a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) alebo uhradili na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 26.07.2019.
3. Obsadenie Turnaja o pohár SNP, dňa 20.07.2019 (sobota) o 10.30 hod., HP Necpaly: Rohoň, Vallo, Dubovec.
4. Oznamuje, že od 01.06.2019 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2019/2020 (s účinnosťou od 01.07.2019). Ich detailná verzia, je zverejnená na webstránke TFZ, v sekcii dokumenty / pravidlá a normy.
Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2019/2020:
PRAVIDLO 3: Hráč, ktorý je striedaný, musí opustiť hraciu plochu v najbližšom mieste na postrannej / bránkovej čiare okrem prípadu, keď je inštruovaný rozhodcom inak.
PRAVIDLO 4 : Viac farebné / vzorkované spodné oblečenie je povolené, ak je presne rovnaké ako rukáv hlavného (základného) dresu (košele).
PRAVIDLO 5: Rozhodca nemôže zmeniť rozhodnutie o nadviazaní na hru potom, ak už hra bola nadviazaná. Za určitých okolností môže udeliť ŽK alebo ČK za predchádzajúci priestupok.
Ak rozhodca opúšťa hraciu plochu z dôvodu vzhliadnutia situácie VAR systémom a zavolá hráčov späť na hraciu plochu na konci polčasu, rozhodnutie ešte môže byť zmenené.
Členom realizačného tímu, ktorí sa správajú nešportovým spôsobom môže byť udelená ŽK alebo ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK bude udelená hlavnému trénerovi.
Ak je nariadený pokutový kop, vykonávateľ pokutového kopu môže byť ošetrený, prípadne môže byť posúdené jeho zranenie. Tento hráč môže zostať na hracej ploche a následne potom vykonať nariadený pokutový kop.
PRAVIDLO 7: Objasnenie rozdielu medzi prestávkou na schladenie tela (takzvaný „cooling“ break) a prestávkou na občerstvenie sa nápojmi.
PRAVIDLO 8: Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred začiatkom stretnutia, môže si vybrať vykonanie výkopu.
Rozhodcovská lopta bude vhodená brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri pokutového územia, alebo jednému z hráčov toho družstva, ktoré sa dotklo lopty ako posledné v mieste, kde došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči (oboch družstiev) musia byť v momente vhodenia rozhodcovskej lopty vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta.
PRAVIDLO 9: Nadviazanie na hru rozhodcovskou loptou potom, čo táto zasiahla rozhodcu (alebo ostatných rozhodcov) a smeruje do bránky, vedie k zmene družstva, ktoré má loptu pod kontrolou, alebo ak sa začína rozvíjať sľubný útok.
PRAVIDLO 10: Brankár nemôže dosiahnuť gól hodením lopty rukou priamo do súperovej bránky.
PRAVIDLO 12: Text pre hranie lopty rukou bol prepísaný z dôvodov väčšej zrozumiteľnosti/dôslednosti s jasnými pokynmi preto, kedy by mala byť potrestaná (a nie nepotrestaná) „neúmyselná“ hra rukou.
Potvrdenie, že nepovolené hranie lopty rukou brankárom v jeho vlastnom pokutovom území nie je trestané disciplinárnou sankciou – ŽK alebo ČK.
Ak po vhodení lopty, alebo úmyselnej prihrávke od spoluhráča brankár neúspešne kopne, alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry, v takom prípade brankár môže hrať loptu rukou.
Rozhodca môže oneskoriť udelenie ŽK, alebo ČK do najbližšieho prerušenia hry, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, rýchlo vykonalo voľný kop a rozvinula sa gólová príležitosť.
ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól nebol uznaný.
Zoznam priestupkov, za ktoré rozhodca verbálne varuje (upozorňuje), alebo udeľuje ŽK, prípadne ČK členom realizačného tímu.
Všetky priestupky verbálneho charakteru budú potrestané nepriamym voľným kopom.
Kopnutie predmetu (objektu) je trestané rovnakým spôsobom, ako hodenie predmetu (objektu).
PRAVIDLO 13: Keď je vykonávaný nepriamy voľný kop, rozhodca môže ukončiť signalizáciu nepriameho voľného kopu, ak je jasné, že nemôže byť priamo dosiahnutý gól (napríklad pri väčšine nepriamych voľných kopoch za hráča mimo hry).
Pri voľných kopoch nariadených v prospech brániaceho družstva z ich vlastného pokutového územia je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie.
Ak je obranný múr brániacich sa hráčov vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, všetci útočiaci hráči musia byť najmenej 1 meter mimo múra. Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak vstúpia v čase jeho vykonania bližšie ako 1 meter k múru.
PRAVIDLO 14: V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať a brankár sa ich nesmie dotýkať.
V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, brankár musí mať najmenej časť jednej nohy na / alebo v línii s bránkovou čiarou, nemôže stáť za touto čiarou.
Ak sa priestupok stane potom, ako rozhodca dal pokyn na vykonanie pokutového kopu, ale ešte nie je vykonaný (lopta nie je v hre), musí byť vykonaný po udelení akejkoľvek ŽK alebo ČK.
PRAVIDLO 15: Hráči súperovho družstva musia byť najmenej 2 metre od miesta na postrannej čiare, odkiaľ sa vykonáva vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, ak je vhadzujúci hráč v momente vhodenia lopty vzdialený od postrannej čiary.
PRAVIDLO 16: Pri kope od bránky je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ