Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2018/2019 – 20. 06. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 24.06.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2018 do 24.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 15.07.2019 budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK oslobodený od sankcií. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
3. Upozorňujeme FK, že VV SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Konsolidované znenie ako aj znenie z dôvodovou správou sú zverejnené na webovom sídle TFZ (odkaz na stránku SFZ). Odporúčame sa s ním dôkladne oboznámiť, nakoľko sa jedná o rozsiahlu novelizáciu. Najdôležitejšie z neho vyberáme, zmena registračných období:
a) od 26.06. do 15.07.kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09.kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09.kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
e) od 01.01. do 31.03.kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
4. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 04. júla 2019 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ
5. Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Bližšie informácie boli zverejnené v predchádzajúcich Úradných správach.
6. TFZ obržal ponuku na zakúpenie vstupeniek v predpredaji za štandardnú cenu na kvalifikačný zápas EURO 2020 Slovensko – Chorvátsko, ktorý sa uskutoční dňa 06.09.2019 o 20.45 hod. na štadióne A. Malatinského v Trnave. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-75 V zmysle ustanovení čl. 82, bod 1, písm. „a“ SP futbalu – nenastúpenie na stretnutie, kontumujeme MFS II. QUICK triedy 22. kolo TJ Družba Malý Čepčín – TJ Dynamo Krpeľany 3:0 a  priznávame 3 body TJ Družba Malý Čepčín. Prípad postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-76 V zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. g) a d) – pokles počtu hráčov pod sedem a spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS II. QUICK triedy 22. kolo OFK Slovenské Pravno – ŠK Sklené,  priznávame 3 body OFK Slovenské Pravno a stav 5:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-77 Schvaľujeme výsledky MFS I. QUICK triedy – jarná časť dosiahnuté na hracích plochách vrátane zverejnenej kontumácie.
ŠTK-78 Schvaľujeme výsledky MFS II. QUICK triedy – jarná časť dosiahnuté na hracích plochách vrátane zverejnených kontumácii.
ŠTK-79 V zmysle ustanovení čl. 18 SP – určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva po skončení súťaže oznamujeme, že postupujúcim z I. QUICK triedy je ATTACK Vrútky, zostupujúcim z I. QUICK triedy je TJ Družstevník Ďanová, a postupujúcim z II. QUICK triedy je OFK Slovenské Pravno.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-137 Pod následkom disciplinárnych postihov za nesplnenie povinnosti funkcionárov mládežníckych družstiev súťaží U11, žiadame manažérov usporiadateľských klubov o vyplnenie zápisov z MFS vrátane strelcov gólov v systéme ISSF zo stretnutí v termíne najneskôr do 21.06.2019:
Skupina „A“:
– 9. kolo Diviaky „B“ – Mošovce, Diviaky „A“ – Turany,
– 10. kolo Mošovce – Ďanová „A“, Sučany – Diviaky „A“,  Turany – Diviaky „B“
Skupina „B“:
– 6. kolo T. Teplice – Vrútky „B“
– 7. kolo Príbovce – M. Čepčín
– 9. kolo Príbovce – Fomat Martin „B“
KM-138 Schvaľujeme výsledky MFS v jarnej časti súťaže dorastu U19 dosiahnuté na hracích plochách, vrátane zverejnených kontumácií. Víťazom súťaže je družstvo MŠK Fomat Martin.
KM-139 Schvaľujeme výsledky MFS v jarnej časti súťaže starších žiakov U15 dosiahnuté na hracích plochách, vrátane zverejnenej kontumácie. Víťazom súťaže je družstvo TJ Družstevník Dražkovce.
KM-140 Schvaľujeme výsledky MFS v jarnej časti súťaže mladších žiakov U13 dosiahnuté na hracích plochách, vrátane zverejnenej kontumácie. Víťazom súťaže je družstvo TJ Družstevník Dražkovce.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 06. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 223 Vybošťok Matej 1210904 Trebostovo, DS: 1 SSN od 17.06.2019, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 224 Matiaško Michal 1361989 Dražkovce, DS: 1 SSN od 17.06.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 225 Holota Martin 1311584 Dražkovce, DS: 1 SSN od 17.06.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 226 Cvengroš Marek 1282026 Sklené, DS: 2 SSN od 17.06.2019,  DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 227 Cvengroš Dávid 1282001 Sklené, DS: 4 SSN od  17.06.2019, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 228 FK Krpeľany dospelí, DK na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS 2018/2019 čl. XXII ods. 10 písm. e) bod 1 (nenastúpenie družstva na MFS 1x), DK udeľuje uhradiť poplatok 100 € + 10 € za prerokovanie, DP 59, 64-1b,
U – 229 FK Sklené dospelí, DK na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS 2018/2019 čl. XXII ods. 10 písm. e) bod 3 (zavinenie predčasného skončenia stretnutia pre pokles hráčov pod 7, 1 krát), DK udeľuje uhradiť poplatok 50 €  + 10 € za prerokovanie, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Veselka Patrick – 5 €, Tibor Bodoň – 5 €.
2. KR žiada predložiť PN od R – Samuel Raček v termíne do 25.06.2019 na sekretariát TFZ (prípadne naskenovaný e-mailom).
3. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 15.-16.06.2019: Franek -0,2 (chýba HU, opakovane), Ursacher -0,2 (chýba HU).
4. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po seminári cca o 18.00 hod. budú náhradné fyzické previerky (Cooperov test – beh 12 min.) na atletickej dráhe športového areálu SOUS. Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020.
5. Obsadenie stretnutia Víťaz I. QUICK triedy – Výber TFZ Martin dňa 22.06.2019 (sobota) o 16.00 h., HP Vrútky: Dubovec, T. Škvarek, Kepeš.
6. Obsadenie turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného, dňa 22.06.2019 (sobota) o 8.30 hod., HP Diviaky: Paľovčík, Franek.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ