Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2018/2019 – 27. 06. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 24.06.2019 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením mládežníckych turnajov konaných v mesiacoch jún 2019,
– zhodnotením reprezentačného stretnutia medzi víťazom I. QUICK triedy a výberom TFZ Martin,
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť ročníka 2018/2019,
– vyhodnotením činnosti DK za ročník 2018/2019,
– celkovým vyhodnotením ročníka 2018/2019,
– informáciami o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie,
– prípravou a zabezpečením konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 04.07.2019 o 16.00 hod. v priestoroch Lobby baru penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– rozpis futbalových súťaží TFZ pre ročník 2019/2020,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 26.06.2019 boli delegátom konferencie TFZ poštou zaslané pozvánky na zasadnutie konferencie TFZ. Materiály na rokovanie konferencie budú najneskôr do piatku 28.06.2019 zverejnené na webovom sídle TFZ v časti štruktúra zväzu – konferencia TFZ – Materiály. Materiály na rokovanie budú prístupné po zadaní hesla, ktoré delegáti obdržia v pozvánke.
2. Upozorňujeme FK, že VV SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku. Konsolidované znenie ako aj znenie z dôvodovou správou sú zverejnené na webovom sídle TFZ (odkaz na stránku SFZ). Odporúčame sa s ním dôkladne oboznámiť, nakoľko sa jedná o rozsiahlu novelizáciu. Najdôležitejšie z neho vyberáme, zmena registračných období:
a) od 26.06. do 15.07.kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09.kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09.kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
e) od 01.01. do 31.03.kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
3. Upozorňujeme FK aj na novelizáciu Súťažného poriadku SFZ, ktorý je účinný od 18.06.2019 a ktorý je zverejnený na webovom sídle TFZ v časti dokumenty – pravidlá a normy.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-77 Na základe informácii o postupe a zostupe mužstiev z vyšších futbalových súťaží, v zmysle čl. XVII, bod a) ods. 1 Rozpisu súťaží TFZ oznamujeme, že druhým postupujúcim z II. QUICK triedy na doplnenie počtu účastníkov I. triedy v ročníku 2019/2020 je mužstvo Tatran Turany.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-141 Schvaľujeme výsledky MFS v jarnej časti súťaže prípravky U11 dosiahnuté na hracích plochách. Víťazom súťaže je družstvo FO Tatran Sučany.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. R – Samuel Raček predložil lekársku správu o PN zo dňa 14.06.2019.
2. Zmena oddielovej príslušnosti rozhodcov ku dňu 01.07.2019:
– Bukový Milan – z Blatnice do Slov. Pravna,
– Diabelko Juraj – z Bystričky do Krpelian,
– Kepeš Marek – z Diviak do Mošoviec,
– Štancel Michal – z Príboviec do T. Štiavničky.
3. Na licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“) sa prihlásili Capek Dalibor a Náther Milan.
4. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po seminári cca o 18.00 hod. budú náhradné fyzické previerky (Cooperov test – beh 12 min.) na atletickej dráhe športového areálu SOUS. Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ