Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2018/2019 – 13. 06. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2018 do 24.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke družstvá. Do 15.07.2019 budú prihlášky pre mládežnícke družstvá ako podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK oslobodený od sankcií. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.
2. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 04. júla 2019 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 21.06.2019 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ
3. Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK a sú zverejnené aj na úvodnej stránke webového sídla TFZ (www.tfz.sk). Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €).
4. Dňa 22.06.2019 so začiatkom o 9.00 hod. organizuje TFZ v spolupráci s ŠK Dynamo Diviaky žiacky turnaj Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorého súčasťou budú aj ukážky tréningových jednotiek v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu – tréningový kemp, ktorý finančne podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.
5. Dňa 29.06.2019 so začiatkom o 9.00 hod. organizuje TFZ v spolupráci s FO Tatran Sučany turnaj prípraviek U11 Memoriál Silvestra Huja, ktorého súčasťou budú aj ukážky tréningových jednotiek v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu – tréningový kemp, ktorý finančne podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-73 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy 26. kolo TJ Družstevník Belá – Dulice „B“ – TJ Družstevník Sklabiňa dňa 15.06.2019 (sobota) o 16.00 hod. (zmena času). TJ Belá – Dulice uhr. 10 € v MZF.
ŠTK-74 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. QUICK triedy 22. kolo TJ Družstevník Slovany – ŠK Turčianska Štiavnička „B“ dňa 15.06.2019 (sobota) o 15.00 hod. (zmena času). TJ Družstevník Slovany uhr. 10 € v MZF.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-135 V zmysle ustanovení čl. 82, bod 1, písm. „a“ SP futbalu (nenastúpenie na MFS a nesplnenie správy KM-134 v stanovenom termíne), kontumujeme MFS dorastu U19 25. kolo FK Slovan Žabokreky – TJ Družstevník Ďanová 3:0 a  priznávame 3 body FK Slovan Žabokreky. Prípad postupujeme na riešenie DK.
KM-136 Upresňujeme čas konania MFS dorastu U19 26. kolo TJ Družstevník Ďanová – FC Tatran Kláštor pod Znievom dňa 15.06.2019 o 14.30 hod., ako je uvedené v ISSF systéme.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 11.06.2019 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac máj 2019 od FK Slovan Žabokreky, FK Trebostovo, ktorej splatnosť bola 10.06.2019. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.
2. V súvislosti s dohrávaným MFS II. QUICK triedy Kláštor – Háj, ktorý sa mal dohrávať na náklady TFZ dňa 31.05.2019, HK TFZ na základe včas podanej požiadavky, priznáva FC Tatran Kláštor pod Znievom v zmysle RS TFZ 2018/2019 sumu 20 € (plagátovanie – 5 €, príprava HP – 15 €). Uvedená suma bude zarátaná v MZF za mesiac jún 2019 ako mínusová položka.
3. Pre neodohrané MFS II. QUICK triedy Kláštor – Háj (TJ Družstevník Háj nepricestoval na dohrávaný zápas), ktoré malo byť odohrané na náklady TFZ (ako organizátor), si TFZ v stanovenej lehote uplatňuje cestou HK TFZ od TJ Družstevník Háj v zmysle RS TFZ čl. XX ods. 8 sumu 61 €, ktorá bude zarátaná v MZF za mesiac jún 2019. Suma predstavuje náklady na delegované osoby, ktoré sa na MFS dostavili.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu družstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2019 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Milan BIELIK a Rudolf NOVÁK, vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
Nominovaní hráči do výberu :
DRAŽKOVCE – Jozef JESENSKÝ, Lukáš ČILJAK, Andrej PISCH, Martin ZÁBORSKÝ, TREBOSTOVO – Tomáš GRUSMANN, Marián MOŠKVAN, Ľuboš THOMKA, DUBOVÉ – Peter ŠMIČEK, Jaroslav ŠMIČEK, Peter LETTRICH, BYSTRIČKA – Tomáš KRNÁČ, Stanislav KOŠÚT, PRÍBOVCE – Michal BÍZIK, Pavol ZIMAN, SKLABIŇA – Andrej ŽILÁK, Marián MÓRIC, MOŠOVCE – Peter LÚDIK, Branislav PLEŠO, Stanislav ZÁBORSKÝ, H. ŠTUBŇA – Miroslav KUBATKA, Martin HRÍBIK, LIPOVEC – Samuel RYBÁRIK, Daniel KÚDELKA, BLATNICA – Milan KOLENÍK, Vladimír KUBIS, KOŠŤANY – Ladislav MARTINČEK, MALÝ ČEPČÍN – Jakub ŠMATLÁK, HÁJ – Matej GRESCHNER, NECPALY – Radoslav HANZEL, Peter ROHÁČIK, Marián BRZÁK, KRPEĽANY – Matúš MAČTO, TURANY – Patrik GOLIER, SL. PRAVNO – Martin LIČKO, T. KĽAČANY – Michal PANČI.
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu dňa 22. júna 2019 (sobota) o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku vo Vrútkach. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou  komisiou TFZ (bod č. XXV., ods. čl. 34 písm. c) – Rozpis súťaží vo futbale 2018-2019).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 06. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 219 Žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku DS – DP 41 – 1:
Lukašík Alann 1047886 Bystrička – z m e n a  zvyšku nepodmienečnej DS na 1 SSP do 31.10.2019, uhr. 10 € v MZF,
Lukašík Richard 1064224 Bystrička – z m e n a  zvyšku nepodmienečnej DS na 1 SSP do 31.10.2019, uhr. 10 € v MZF,
Klobučník Vladimír 1240710 Krpeľany – z a m i e t a  s a  pre porušenie čl. 41 bod 1 DP, uhr. 10 € v MZF,
U – 220 TJ Družstevník Ďanová dorast, DK na základe návrhu KM TFZ pre porušenie RS čl. XXII bod 10/e ods. 2 (nenastúpenie družstva na MFS 3x ), DK udeľuje uhradiť poplatok 100 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 59, 64-1a,
U – 221 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Žabokreky na úhradu MZF za  mesiac máj 2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.06.2019 pod následkom udelenia DS, DP  64-1b, uhr. 10 € v MZF
U – 222 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Trebostovo na úhradu MZF za mesiac máj 2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.06.2019 pod následkom udelenia DS, DP  64-1b, uhr. 10 € v MZF
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 15.06.-22.06.2019 mimo územia SR. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka tel.č.: 0907 666 633.
2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po seminári cca o 18.00 hod. budú náhradné fyzické previerky (Cooperov test – beh 12 min.) na atletickej dráhe športového areálu SOUS. Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020.
3. Chyby R zo stretnutí hraných 08.-09.06.2019: Šperka -0,2 (chýba HU), Franek -0,2+0,2 (2x chýba HU).
4. Za neospravedlnenú neúčasť na fyzických previerkach rozhodcov dňa 11.06.2019 uhradia poplatok 10 € rozhodcovia: Bajcár, T.Bodoň, Čavolský, Franek, Gábor, Hanko, Kepeš, Maretta, Raček, Ursacher, Veselka, Viluda. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ