Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2018/2019 – 06. 06. 2019
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie TFZ pod U-174 a U-177. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Háj z a m i e t a podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ.
2. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie TFZ pod ŠTK-64. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Háj z a m i e t a podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 04. júla 2019 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 21.06.2019 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ
2. Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK a sú zverejnené aj na úvodnej stránke webového sídla TFZ (www.tfz.sk). Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €).
3. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2019: 29.06.2019 (ZMENA TERMÍNU!!) – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 22.06.2019 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedeného turnaja, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na komisiu mládeže TFZ v termíne do 10.06.2019.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-72 V zmysle čl. 82, bod 1., písm. „b“, „c“ a „d“  Súťažného poriadku futbalu – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia odmietnutím družstva pokračovať v stretnutí nenastúpením na nariadené dohranie, kontumujeme MFS II. QUICK triedy 14. kolo FC Tatran Kláštor p. Znievom – Družstevník  Háj 3:0 a priznávame 3 body FC Tatran Kláštor p. Znievom. Prípad postupujeme  na doriešenie DK.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-134 KM TFZ na základe žiadosti TJ Družstevník Ďanová ruší MFS dorastu U19 25. kolo Žabokreky – Ďanová, ktorý sa mal konať 08.06.2019 a zároveň žiada o nahlásenie nového termínu stretnutia tak, aby sa zápas odohral do 16.06.2019 po obojstrannej dohode. Termín žiadame nahlásiť do 11.06.2019 (utorok) prostredníctvom ISSF.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva prípravky U11 na medzinárodný futbalový turnaj – memoriál Jaroslava TARABU, ktorý sa uskutoční v dňa 15. júna 2019 na futbalovom ihrisku v Žabokrekoch.
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Milan REMEŇ, Michal KEMPNÝ, Ján STAŇO.
Nominovaní hráči do výberu :
DRAŽKOVCE – Martin IVAŠKA, Dominik MARČEK, Maxim NABO, SUČANY – Michal TOMÁŠKA, Miloš MASLÁK, Tomáš BENIAČ, TURANY – Jakub MAJERÍK, Tomáš LAMOŠ, T. ŠTIAVNIČKA – Jakub BELLA, Dominik ŠTÍPALA, Kristián GREGOR, PRÍBOVCE – Matej KRUPEC, ĎANOVÁ – Samuel KEMPNÝ, Martin ĎURDÍK, KOŠŤANY – Šimon STRELKA, MALÝ ČEPČÍN – Adrián ČERCHLA, VRÚTKY – Milan VAŇKO, Andrej JANÍK, Tomáš OKULIAR, DIVIAKY – Nikolas OČKAJ, Alexej OČKAJ, KLÁŠTOR – Jakub DAUBNER
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu dňa 15. júna 2019 o 08.00 hod. na futbalovom ihrisku Žabokreky. Stravovanie zabezpečuje organizátor turnaja.
2. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy súťažného ročníka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2019 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Milan BIELIK a Rudolf NOVÁK, vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
Nominovaní hráči do výberu :
DRAŽKOVCE – Jozef JESENSKÝ, Lukáš ČILJAK, Andrej PISCH, Martin ZÁBORSKÝ, TREBOSTOVO – Tomáš GRUSMANN, Marián MOŠKVAN, Ľuboš THOMKA, DUBOVÉ – Peter ŠMIČEK, Jaroslav ŠMIČEK, Peter LETTRICH, BYSTRIČKA – Tomáš KRNÁČ, Stanislav KOŠÚT, PRÍBOVCE – Michal BÍZIK, Pavol ZIMAN, SKLABIŇA – Andrej ŽILÁK, Marián MÓRIC, MOŠOVCE – Peter LÚDIK, Branislav PLEŠO, Stanislav ZÁBORSKÝ, H. ŠTUBŇA – Miroslav KUBATKA, Martin HRÍBIK, LIPOVEC – Samuel RYBÁRIK, Daniel KÚDELKA, BLATNICA – Milan KOLENÍK, Vladimír KUBIS, KOŠŤANY – Ladislav MARTINČEK, MALÝ ČEPČÍN – Jakub ŠMATLÁK, HÁJ – Matej GRESCHNER, NECPALY – Radoslav HANZEL, Peter ROHÁČIK, Marián BRZÁK, KRPEĽANY – Matúš MAČTO, TURANY – Patrik GOLIER, SL. PRAVNO – Martin LIČKO, T. KĽAČANY – Michal PANČI.
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v sobotu dňa 22. júna 2019 (sobota) o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku vo Vrútkach. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou  komisiou TFZ (bod č. XXV., ods. čl. 34 písm. c) – Rozpis súťaží vo futbale 2018-2019).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 06. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 212 Gregor Mikuláš 1274722 T. Štiavnička, DS: 4 SSN od 03.06.2019, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
U – 213 Hanzel Lukáš 1253945 Turček, DS: 2 SSN od 03.06.2019, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 214 Klobučník Vladimír 1240710 Krpeľany, DS: 2 SSN od 03.06.2019, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 215 Masaryk Milan 1127794 Sklené, DS: 1 SSN od 03.06.2019, DP 37–3, uhr. 10 € v MZF,
U – 216 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 03.06.2019:
Gomola Tomáš 1274698 Príbovce, uhr. 10 € v MZF,
Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
Pačan Zdenko 1333026 Belá-Dulice, uhr. 5 € v MZF,
Vrlák Tomáš 1245578 T. Kľačany, uhr. 10 € v MZF,
Malík  Martin 1234919 Turany, uhr. 10 € v MZF,
U – 217 Pozastavenie výkonu športu za 9 ŽK na 1 SSN od 03.06.2019:
Ďurdík Roman 1224989 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
U – 218 Na základe návrhu ŠTK TFZ, TJ Družstevník Háj – dospelí (nenastúpenie družstva na nariadené dohranie stretnutia), DK v zmysle čl. XXII bod 10 písm. e) ods. 1 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Bajcár Jakub – 5 €.
2. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 11. júna 2019 (utorok) o 18.00 hod. v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020 (R absolvujú 12. min. beh).
3. KR TFZ oznamuje, že Komisia delegátov SFZ organizuje v dňoch 26.-27.07.2019 v Liptovskom Mikuláši dvojdňový licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“). Záujemcovia musia spĺňať podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záujemcovia o funkciu delegáta zväzu sa prihlásia do 15.06.2019 na TFZ resp. predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ