Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2018/2019 – 02. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že kancelária TFZ sa nachádza na 4. poschodí v DO Strojár v Martine, číslo dverí 413.
2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu roka 2019 sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie školenia prvej pomoci, resp. školenia trénerov, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 19.05.2019. Predpokladaný termín konania školenia prvej pomoci by bol v mesiaci jún 2019, školenie trénerov počas zimnej prestávky.
3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2019 je 13.05.2019.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-57 Na základe vyhodnotenia videozáznamu z MFS II. QUICK triedy 14. kolo Kláštor p. Zn. – Háj a vykonaného šetrenia, ŠTK konštatuje:
– na HP došlo krátko pred i počas incidentu v 72. min. ku viacerým verbálnym kontaktom a fyzickému násiliu medzi hráčmi obidvoch mužstiev,
– nedošlo ku fyzickému napadnutiu HR – nešlo o inzultáciu v zmysle PF,
– HR nevyužil všetky možnosti na pokračovanie a ukončenie stretnutia v normálnom HČ.
Na základe zistení v zmysle ustanovení čl. 70, bod 4 Súťažného poriadku, ŠTK rozhodla výsledok 2:0 ponechať v platnosti a priznať 3 body FC Tatran Kláštor pod Znievom. Konanie HR, spôsob ukončenia stretnutia, ako aj neúčasť na zasadnutí ŠTK postupuje na riešenie KR. Podiel jednotlivých hráčov obidvoch mužstiev a zapojenie sa do incidentu postupuje ŠTK na doriešenie DK.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-109 Na základe ISSF podania a žiadosti, v zmysle ustanovení článku II., bod 9a, Rozpisu súťaží TFZ (viac ako 21 dní), nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19, 23. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Turčan Košťany dňa 26.05.2019 (nedeľa) o 17.00 h.
KM-110 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS dorastu U19 26. kolo Turany – Vrútky dňa 01.06.2019 (sobota) o 17.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 04. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 168 Timko Marko 1331954 T. Teplice, DS: 1 SSN od 29.04.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 169 Čepčány Ján 1236745 Trebostovo, DS: 2 SSN od 29.04.2019, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 170 Černák Peter 1112398 Kláštor, DS: 4 SSN od 22.04.2019, DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené pod U-163, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 171 Slivka Michal 1184582 Kláštor, DS: 8 SSN od 22.04.2019, DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené pod U-164, DP 49-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 172 Lejtrich Patrik 1235609 Háj, DK na základe vlastného šetrenia a vzhliadnutého videa zo stretnutia upúšťa od udelenia DS, DP 78-5a,b, uhr. 10 € v MZF,
U – 173 Mareta Michal 1228245 Háj, DK na základe vlastného šetrenia a vzhliadnutého videa zo stretnutia upúšťa od udelenia DS, DP 78-5a,b, uhr. 10 € v MZF,
U – 174 Petránek Oliver 1243445 Háj, DK na základe vlastného šetrenia a vzhliadnutého videa zo stretnutia pozastavuje dňom 30.04.2019 menovanému predbežného ochranným opatrením výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Háj a žiada menovaného a písomné vyjadrenie podaním cez ISSF k svojmu previneniu v 72. min stretnutia Kláštor – Háj, DP 49-1a, 43-1,2a
U – 175 Maretta Tomáš – R, DK odstupuje menovaného KR na riešenie,
U – 176 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 29.04.2019:
Rohoň Daniel 1284477 Lipovec, uhr. 10 € v MZF,
Doboš Dušan 1142445 Sklabiňa, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR predvoláva na zasadnutie dňa 07.05.2019 o 16.00 hod. R – Tomáš Maretta, zo stretnutia Kláštor – Háj.
2. Prevedený pohovor s rozhodcami Rohoň, Kosturský, Štancel a DZ Pavlák zo stretnutia dospelých Slovenské Pravno – Turany a vyhodnotený videozáznam z uvedeného zápasu. Situácie uvedené v podaní ISSF ako aj výkon rozhodcu neovplyvnili priebeh ani výsledok stretnutia.
3. Za oneskorené ospravedlnenie zo zápasov resp. nedostavenie sa na MFS podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Mika Dominik – 20 €, Jesenský Roman – 20 €, Hanko Roman – 5 €.
4. KR predvoláva na zasadnutie dňa 07.05.2019 o 16.15 hod. R – Mika Dominik a Jesenský Roman, z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na stretnutí. R prinesú na zasadnutie lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu R.
5. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 27.-28.04.2019: Paľovčík -0,6 (neuvedené námietky, zranení hráči, najlepší hráči). 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ