Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2018/2019 – 08. 02. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 04.02.2019 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2018, informáciami o pohľadávkach TFZ k 31.12.2018,
– zhodnotením 24. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2018: Branislav Plešo, Peter Gorgosz, Lukáš Čiljak, Rastislav Karas, Viktor Rác, Michal Bízik, Milan Koleník, Martin Ličko, Peter Lúdik, Jozef Šavol, Tomáš Krnáč. Najlepší dorastenec za rok 2018 – Denis Košárik a najlepší žiak za rok 2018 – Dušan Segeč. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2018 – Jakub Dubovec, Trénerská osobnosť Turca – Ing. Otto Líška a funkcionárske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK pri príležitosti 25. výročia od vzniku TFZ.
– záverečným účtom plesu a vyhlásenia najlepších futbalistov,
– prípravou školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční 16.-17.03.2019 v Blatnici,
– prípravou stretnutia s klubmi, ktoré sa uskutoční 15.03.2019 v Blatnici,
– prerokovaním zmeny dočasného sídla TFZ,
– prerokovaním nového reklamného partnera TFZ,
– poverením dočasného vedenia KM TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):           
1. Oznamujeme FK, že sekretariát TFZ bude od 11.02.-15.02.2019 pracovať v obmedzenom režime z dôvodu sťahovania sídla TFZ. Transfery budú schvaľované priebežne, a tiež aj požiadavky podané e-mailom alebo telefonické budú vybavované operatívne. Administratíva vykonávaná pri osobnom stretnutí je možná len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Nová adresa TFZ bude zverejnená  po účinnosti nájomnej zmluvy a oznámená bude v nasledujúcich úradných správach.
2. TFZ organizuje turnaj prípravky U11, ktorý sa uskutoční dňa 02.03.2019 (sobota) v Turanoch. V prípade záujmu o účasť na tomto turnaji prosíme o zaslanie záväznej prihlášky prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – zaevidovanie podania na komisiu – komisia mládeže TFZ) v termíne do 18.02.2019.
3. Pripomíname možnosť striedavého štartu hráčov vekovej kategórie mládeže a upozorňujeme na niekoľko informácii:
a) dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ,
b) „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže mať zaevidovaný iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ,
c) žiadosť o striedavý štart sa podáva elektronicky prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer hráča),
d) žiadosť podáva ISSF manažér futbalového klubu, v ktorom má hráč striedavo štartovať, následne túto žiadosť potvrdí hráč (zákonný zástupca) prostredníctvom osobného konta v ISSF a následne takúto žiadosť notifikuje materský klub hráča. Po schválení všetkými tromi stranami sa k žiadosti vyjadrí riadiaci orgán súťaže v ktorej bude hráč striedavo štartovať.
e) všetky žiadosti je nevyhnutné podať v elektronickej forme prostredníctvom ISSF, najneskôr 7 dní pred zahájením súťaže v ktorej by mal hráč striedavo štartovať,
f) matričný poplatok je vo výške 5 €.
4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac január 2019 je do 11.02.2019.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ dňa 24.02.2019 v Bobrovci organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorú sa uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.02.2019. Podrobné informácie sú taktiež na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ