Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2018/2019 – 31. 01. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 04.02.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 31.01.2019. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.01.2019 do 24.00 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie) a to do termínu 31.03.2019.
3. Dňa 30.01.2019 obdržal TFZ ponuku na objednávku vstupeniek na kvalifikačný zápas EURO 2020 Slovensko – Maďarsko, ktorý sa uskutoční 21.03.2019 (štvrtok) o 20.45 hod. v Trnave. Cena vstupeniek je 32 € (pozdĺžne tribúny) a 22 € (tribúny za bránou). Počet vstupeniek je obmedzený. V prípade záujmu prosím obratom nahlásiť záujem na tfz@tfz.sk, najneskôr však do 05.02.2019 (utorok).
4. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
5. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2018, a ktorí si neprevzali potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 na sekretariáte TFZ, že toto potvrdenie bolo zaslané poštou 29.01.2019. Spolu s týmto potvrdením bolo zaslané aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme postupovať tak, ako je uvedené v bode 4 tejto úradnej správy.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ dňa 24.02.2019 v Bobrovci organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorú sa uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.02.2019. Podrobné informácie sú taktiež na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ