Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2018/2019 – 14. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Spoločné stretnutie FK s vedením TFZ sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici. Pozvánky na stretnutie budú zaslané neskôr.
3. Pripomíname možnosť striedavého štartu hráčov vekovej kategórie mládeže a upozorňujeme na niekoľko informácii:
a) dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ,
b) „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže mať zaevidovaný iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ,
c) žiadosť o striedavý štart sa podáva elektronicky prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer hráča), najneskôr 7 dní pred zahájením súťaže v ktorej by mal hráč striedavo štartovať,
d) matričný poplatok je vo výške 5 €.
4. Upozorňujeme FK, že v roku 2019 končí platnosť niektorých registračných preukazov. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2018/2019. O RP je možné žiadať aj hromadným spôsobom (elektronická podateľňa – Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu – hromadné predĺženie). V zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ je platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania.
5. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 12.02.2019 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac január 2019 od TJ Družstevník Blatnica, ktorej splatnosť bola 11.02.2019. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 02. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 136 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac január 2019, ktorej splatnosť bola 11.02.2019 a zároveň určuje nový termín úhrady do 18.02.2019 pod následkom udelenia DS. Uhr. 10 € v MZF. DP  64 – 1b .
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ