Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2018/2019 – 13. 09. 2018
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-16 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii nasledovných hráčov: Samuel Frkáň 1282086 (Krpeľany – opakovane!), Michal Matiaško 1361989 a Radoslav Taraba 1286253 (Dražkovce), Martin Lichner 1280877 (Slovenské Pravno) na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 18.09.2018 do 14.00 h.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-42 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11, 1. kolo Diviaky „A“ – Príbovce dňa 18.09.2018 (utorok) o 17.00 hod. na ihrisku v Diviakoch,
prípravky U11, 3. kolo Dražkovce – Diviaky „A“ dňa 27.09.2018 (štvrtok) o 16.30 hod. na ihrisku v Dražkovciach,
prípravky U11, 4. kolo Vrútky – Turany dňa 20.09.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. na ihrisku vo Vrútkach,
dorastu U19, 7. kolo Fomat MT – Kláštor dňa 17.09.2018 (pondelok) o 17.00 hod. v opačnom poradí na ihrisku v Kláštore p. Znievom. Kláštor uhr. 10 € v MZF.
KM-43 Pre kolidáciu MFS družstva dorastu U19 Fomatu Martin „A“, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 9. kolo Fomat Martin „B“ – Košťany dňa 29.09.2018 (sobota) o 10.00 hod. na ihrisku MŠK Fomat Martin, podľa čl. II. bod 9 RS TFZ 2018/2019.
KM-44 Berieme na vedomie:
– ospravedlnenie R Jakub Dubovec na zasadaní KM,
– prvú časť e-mailu od p. Lehotzkého z Kláštora. Záujem na odohraní MFS musia mať obidve strany.
KM-45 Dôrazne upozorňujeme FK, ktorých družstvá štartujú v súťaži PRÍPRAVKA, že žiadosti o zmenu hracieho dňa a času sa zásadne podávajú pred MFS. V opačnom prípade bude uplatnená disciplinárna sankcia (DS) voči klubom podľa čl. 82/1a SP.
KM-46 Opätovne žiadame FK Ďanová o zaslanie zoznamu hráčov „A“ a „B“ družstva prípravky U11 do 18. 09.2018 do 14.00 hod. na sekretariát TFZ.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 11.09.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac august 2018 od TJ Tatran Turček a TJ Dynamo Príbovce, ktorej splatnosť bola 10.09.2018. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK SsFZ bude v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ organizovať nasledovné školenia trénerov:
UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením v apríli 2019 – náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 300 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie je potrebné poslať do 20. októbra 2018,
UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín so začiatkom školenia v novembri 2018 a jeho ukončením vo februári 2019 – náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100 € (mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie je potrebné poslať do 20. októbra 2018,
doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár je potrebné zaslať do 8. novembra 2018 na tlačive, ktoré je zverejnené na stránke www.ssfz.sk (úvodná stránka). Prihlášky na jednotlivé semináre je potrebné zaslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 09. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 48 Janiga Vladimír 1276808 Vrútky „B“, DS: 3 SSN od 10.09.2018, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
U – 49 Tienes Anton 1376446 Sklené, DS: 1 SSN od 10.09.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 50 Čieško Matúš 1272730 Slovany, DS: 4 SSN od 10.09.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 51 Krupár Miroslav 1232709 Slovany, DS: 4 SSN od 10.09.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 52 TJ Družstevník Slovany – HNS diváka po stretnutí Kláštor – Slovany dňa 09.09.2018, DS: DK ukladá pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie. Zároveň zakazuje vstup na MFS divákovi Miroslavovi Krškovi do 31.10.2018. Za dodržanie udelenej DS diváka zodpovedá TJ Družstevník Slovany. DP 50-8,58-1c, 58-3,
U – 53 Weis Jozef 1286629 Háj, DS: na základe odborného stanoviska KR TFZ a na základe vzhliadnutého videozáznamu DK konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí Turany – Háj, zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP, uhr. 10 € v MZF, DP 37-12,
U – 54 Poništ Peter 1042707 Slovany, DS: DK na základe zápisu zo stretnutia Kláštor – Slovany začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné stanovisko k HNS po skončení stretnutia na hracej ploche. Písomné stanovisko je potrebné zaslať na DK do 17.09.2018.
U – 55 Meliš Peter 1166440 Turany, DK pozastavuje výkon športovej činnosti od 10.09.2018 a žiada menovaného o písomné vyjadrenie k HNS (udretie súpera v 36 min.) v stretnutí Turany – Háj. Vyjadrenie je potrebné zaslať na DK do 17.09.2018.
U – 56 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Tatran Turček na úhradu MZF za mesiac august 2018, ktorej splatnosť bola 10.09.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.09.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF,
U – 57 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Príbovce na úhradu MZF za mesiac august 2018, ktorej splatnosť bola 10.09.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.09.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje všetkých R, že musia zo sebou nosiť na stretnutia tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch“. V prípade, ak nebude na stretnutí prítomný DZ a v priebehu, alebo po stretnutí vzniknú okolnosti, ktoré tam majú byť zapísané, musí R tlačivo vypísať na základe pokynov KR. Podpísaný originál Oznámenia HU prípadne kapitánom a vedúcim družstva (podľa charakteru priestupku) je potom potrebné doručiť Oznámenie na sekretariát TFZ.
2. KR predvoláva (opätovne) R Višňovec Vladimír dňa 18.09.2018 o 16.30 hod. zo stretnutia dospelých Turany – Háj. Z dôvodu nedostavenia sa na KR dňa 11.09.2018 bez ospravedlnenia pozastavujeme delegovanie ako R do vyriešenia.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ