Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2018/2019 – 20. 09. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.09.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou a zvolaním organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 24. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2018, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– určením podmienok vyhodnotenia funkcionárov pri príležitosti 25 rokov od založenia TFZ,
– návrhom na registráciu TFZ do zoznamu prijímateľov na 2 % z daní,
– informáciami ku konferencii SsFZ, ktorá sa bude konať 04.10.2018 v Banskej Bystrici,
– informáciami ku výstavbe štadiónu na Pĺtnikoch v Martine,
Schválil:
– návrh na zaradenie rozhodcu Rusnáka na nominačnú listinu rozhodcov.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. FK hrajúce súťaže SsFZ majú možnosť nahlásiť na TFZ náhradníka za delegáta za kluby na konferenciu SsFZ, ktorá sa uskutoční 04.10.2018 o 15.00 hod. v Banskej Bystrici. Náhradníka je potrebné nahlásiť do pondelka 24.09.2018.
2. Pripomíname FK, že od 02.07.2018 je možné čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop) v zmysle rozhodnutia konferencie SFZ. Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Kreditmi je možné uhradiť aj delegované osoby z mládežníckych MFS. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-17 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ Družstevník Háj a FK Valča na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Pri opakovanom zanedbaní povinností a spôsobení neskoršieho začiatku stretnutia, postúpime nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.
ŠTK-18 ŠTK prerokovala ISSF podanie Tatrana Turany voči štartu hráča Peter Poništ v MFS Slovany – Turany. Hráč Peter Poništ nemal zastavenú činnosť, v MFS hral oprávnene.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-47 Z dôvodu kolidácie MFS dorastu U19 a dospelých, nariaďujeme odohrať MFS:
– dorastu U19, 8. kolo Slov. Pravno – T. Teplice dňa 22.09.2018 (sobota) o 12.00 hod. na ihrisku v Sl. Pravne ako predzápas dospelých,
dorastu U19, 10. kolo Sl. Pravno – Fomat MT „B“ dňa 06.10.2018 (sobota) o 11.30 hod. na ihrisku v Sl. Pravne ako predzápas dospelých.
KM-48 Upozorňujeme FK Mošovce – prípravka U11 na porušenie čl. 82/1a SP a RS TFZ 2018/2019 čl. II. bod 8. (4. kolo 15.09.2018 Mošovce – M. Čepčín). Žiadame o okamžité nahlásenie nahradného termínu odohrania MFS pod následkom DS.
KM-49 Predvolávame na zasadanie KM dňa 25.09.2018 (utorok) o 15.15 hod. z MFS dorastu U19 7. kolo Belá – Dražkovce: vedúci domácich p. Ľubomír Pádej, K – Martin Kraľovanský. Za hostí vedúca družstva p. Zuzana Matiašková, K – Jakub Černák. HR Andrej Vallo a AR1 Marek Kepeš. Žiadame o predložanie videozáznamu na sekretariát TFZ do 24.09.2018 do 14.00 hod.
KM-50 Na základe vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať MFS:
– prípravky U11 sk. „A“, 5. kolo Turany – Juventus ZA dňa 14.10.2018 (nedeľa) o 10.00 hod. na ihrisku v Turanoch,
prípravky U11 sk. „A“, 6. kolo Vrútky – Juventus ZA dňa 30.09.2018 (nedeľa) o 9.00 hod. na ihrisku vo Vrútkach,
dorastu U19, 9. kolo Fomat MT „B“ – Košťany dňa 29.09.2018 (sobota) o 16.00 hod. v opačnom poradí na ihrisku v Košťanoch nad Turcom.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 09. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 58 Poništ Peter 1042707 Slovany, DS: 4 SSN od 17.09.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 59 Meliš Peter 1166440 Turany, DS: 1 SSN od 10.09.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 60 Jošt Juraj 1211547 Vrútky, DS: 2 SSN od 17.09.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 61 Kán Matúš 1210855 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 17.09.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 62 Cvengroš Dávid 1282001 Sklené, DS: 2 SSN od 17.09.2018, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 63 Vyletel Štefan 1179023 T. Štiavnička „B“, DS: 2 SSN od 17.09.2018, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 64 Krška Miroslav 1091323 Slovany, na základe vzhliadnutého videozáznamu a vlastného šetrenia DK ukladá DS: 2 MN od 10.09.2018 do 09.11.2018 a zároveň ukladá menovanému zákaz vstupu do priestorov, kde je možný kontakt s delegovanými osobami do 31.12.2018, DP 50-2c, uhr. 10 € v MZF,
U – 65 TJ Družstevník Slovany – DK za pokus o kopnutie delegovanej osoby po skončení stretnutia ukladá pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie a zároveň ruší účinky DS uvedenej pod U – 52, DP 50-2c, 50-5,
U – 66 Šmatlák Jakub 1197374 M. Čepčín, DS: 2 SSN od 17.09.2018, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje všetkých R, že musia zo sebou nosiť na stretnutia tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch“. V prípade, ak nebude na stretnutí prítomný DZ a v priebehu, alebo po stretnutí vzniknú okolnosti, ktoré tam majú byť zapísané, musí R tlačivo vypísať na základe pokynov KR. Podpísaný originál Oznámenia HU prípadne kapitánom a vedúcim družstva (podľa charakteru priestupku) je potom potrebné doručiť Oznámenie na sekretariát TFZ. Oznámenie o nedostatkoch je prístupné na webe TFZ v časti dokumenty – tlačivá.
2. KR sa zaoberala podnetom na komisiu od TJ Družstevník Slovany k MFS dospelých 4. kolo Kláštor – Slovany hraného 09.09.2018. Po vzhliadnutí videozáznamu KR konštatujte:
– 1. gól domácich – sťažnosť neopodstatnená,
– 2. gól domácich – sťažnosť nepreukázateľná,
– ošetrovanie brankára domácich – netrvalo 5 minút – námietka neopodstatnená.
KR žiada uhradiť 10 € v MZF v zmysle pokynov RS TFZ 2018/2018 čl. XXII bod 9.
3. KR žiada všetkých R, aby pri vypisovaní zápisov o stretnutí uvádzali pravdivé informácie (napr. začiatok stretnutia, uzatvorenie nominácii), nakoľko všetky vstupy do ISSF sa dajú overiť v histórii zápisu. R, ktorí to bude porušovať, budú predvolaní na KR.
4. Chyby v zápisoch o stretnutí hraných 15.-16.09.2018: Parenička -0,2 (chýba HU).
5. Upozorňujeme FK, na ustanovenia čl. XVI bod 1 RS TFZ 2018/2019, tzn. že v prípade nedostavenia sa delegovanej osoby, alebo rozhodnutia KR o nedelegovaní rozhodcov, postupujú družstvá podľa čl. 75 SP. Domáci FK je v tomto prípade povinný bezodkladne zabezpečiť v ISSF riadne vyplnenie „zápisu pre laikov“ (uzatvorenie nominácii, ich úpravy, vyznačenie gólov, striedaní, OT, a pod.).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ