Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2018/2019 – 28. 08. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 24.08.2018 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK a KM,
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa uskutočnil 27.07.2018,
– návrhmi na schvaľovanie členov odb. komisií pre súťažný ročník 2018/2019:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina,
KM – Peter Moric (predseda), Peter Maruška, Peter Kmeť,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský,
HK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Igor Hus (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef Kutnik,
– správou o hospodárení TFZ za I. polrok 2018, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach k 30.06.2018,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na II. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 17.09., 15.10., 12.11., 14.12.
– doplnením a schválením rozhodcov Franek, Fúrik, Raček, Uhliar na nominačnú listinu rozhodcov.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 29.08.2018 do 03.09.2018 bude mimo územia Slovenskej republiky a bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v lehotách v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov počas riadnej dovolenky je možné založiť ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
2. Nasledujúca Úradná správa TFZ vyjde v štandardnom termíne, t.j. 06.09.2018.
3. Na TFZ bola doručená ponuka zo strany SFZ na kúpu vstupeniek na zápas Ligy národov Slovensko – Česko, ktorý sa bude konať 13.10.2018 o 15.00 hod. v Trnave. Bližšie informácie na webovom sídle TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-8 Upozorňujeme funkcionárov TJ Družba Malý Čepčín na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 20 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Vzhľadom na opakované nedodržanie povinnosti a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, postupujeme nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.
ŠTK-9 Dôrazne žiadame delegovaných R, aby v Zápise o stretnutí uvádzali počty divákov na stretnutiach až po konzultácii s HU, alebo iným zástupcom usporiadateľa. Počet divákov je aj štatistickým ukazovateľom záujmu o výkony reprezentantov klubov.
ŠTK-10 Upozorňujeme klubových manažérov, že v prípade, ak na stretnutie nebudú delegovaní rozhodcovia (SP čl. 75, ods. 2), postupujú podľa pokynov uvedených v RS, str. 34, keď stretnutie rozhodujú oddieloví laickí rozhodcovia a zo stretnutia sa vyhotovuje „Zápis pre laikov“.
ŠTK-11 Žiadame ŠK Turčianska Štiavnička o predloženie originálu povolenia štartu hráča Marcel Kroščen 1280701 vo vyššej vekovej kategórii. Z predloženej fotokópie  potvrdenia nie je čitateľný otlačok pečiatky športového lekára. Originál žiadame predložiť na sekretariát dňa 04.09.2018 (z dôvodu riadnej dovolenky sekretára TFZ).
ŠTK-12 Dôrazne upozorňujeme FK Trebostovo na povinnosť zabezpečiť na stretnutie funkčný internet. Pri opakovaní nedostatku pristúpime k disciplinárnym postihom.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM–32 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS:
prípravky U11 sk. „B“ 1. kolo Košťany – Ďanová „A“ dňa 13.09.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. na ihrisku v Košťanoch,
prípravky U11 sk. „A“ 2. kolo Turany – T. Štiavnička dňa 12.09.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Turanoch,
prípravky U11 sk. „B“ 2. kolo Príbovce – Valča dňa 19.09.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Príbovciach,
žiakov U15 2. kolo Turany – Sučany dňa 29.08.2018 (streda) o 10.00 hod. na ihrisku v Turanoch,
žiakov U15 2. kolo Belá-Dulice – T. Teplice dňa 29.08.2018 (streda) o 11.00 hod. na ihrisku v Belej,
žiakov U15 3. kolo Ďanová – Turany dňa 06.09.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. na ihrisku v Ďanovej. Turany uhr.10 € v MZF,
dorastu U19 4. kolo Žabokreky – T. Teplice dňa 05.09.2018 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku vo Valči. T. Teplice uhr. 10 € v MZF.
dorastu U19 5. kolo Sl. Pravno – Turany dňa 31.08.2018 (piatok) o 17.00 hod. na ihrisku v Sl. Pravne. Turany uhr. 10 € v MZF.
KM–33 Kontumujeme MFS dorastu U19 2. kolo zo dňa 21.08.2018 Ďanová – Košťany, priznávame 3  body a skóre 3:0 v prospech FK Košťany podľa čl. 82/b SP (domáci na stretnutie nenastúpili).
KM–34 Žiadame TJ Družstevník Ďanová o zaslanie písomného stanoviska k nenastúpeniu na MFS dorastu U19 2. kolo Ďanová – Košťany a to aj napriek vyhoveniu žiadosti na zmenu termínu MFS na 21.08.2018. Stanovisko je potrebné zaslať prostredníctvom ISSF do 04.09.2018 do 14.00 hod.
KM–35 Žiadame ŠK Dynamo Diviaky a TJ Družstevník Ďanová o predloženie zoznamu hráčov prípravky U11 A družstva a B družstva do 04.09.2018 do 14.00 hod.
KM–36 Žiadame Diviaky „A“ a  Príbovce (prípravka U11 sk. „B“) a Kláštor a Diviaky „B“ (prípravka sk. „C“) o zaslanie písomného stanoviska k neodohraným MFS 1. kola prípravky U11 zo dňa 25.08.2018 do 04.09.2018 do 14.00 hod.
KM–37 Odhlásenie družstva ml. žiakov U13 zo súťažného ročníka 2018/2019 odstupujeme FK Vrútky na riešenie DK TFZ podľa čl. XXII. bod 2 ods. 2 RS TFZ 2018/2019.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 28. 08. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 28 Krajkovič Peter 1277432 Košťany, DS: 1 SSN od 25.08.2018, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 29 Schnieder Lukáš 1368593 Fomat Martin „B“, DS: 3 SSN od 27.08.2018, DP 48-2b, uhr. 5 € v MZF,
U – 30 Pastyrnák Lukáš 1248968 Košťany, DS: 1 SSN od 27.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 31 Tomahogh  Róbert 1107215  H. Štubňa, DS: 1 SSN od 27.08.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 32 Kleskeň Martin 1277273 M. Čepčín, DS: 1 SSN od 27.08.2018, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 33 Na základe podnetu KM TFZ Attack Vrútky „B“ – žiaci U13, za odhlásenie družstva zo súťaže, DK v zmysle čl. XXII bod 2 ods. 2 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 100 € + 5 € za prerokovanie, DP 64-1b,
U – 34 Na základe návrhu ŠTK TFZ TJ Družba M. Čepčín, DK upozorňuje na povinnosť pripraviť súpisku družstva najneskôr 20 min. pred stanoveným UHČ (RS TFZ čl. XVIII bod 5). Vzhľadom na opakované nedodržiavanie uvedenej povinnosti a spôsobenie neskorších začiatkov stretnutí, DK ukladá pokarhanie. DP 10-1, 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
U – 35 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Vilček Ján 1108590 Bystrička, pre porušenie čl. 41-1 DP, zamieta sa, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Predvolávame R – Parenička Samuel na 04.09.2018 o 16.30 hod. za neúčasť na MFS dorastu Košťany – Sl. Pravno.
2. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie podľa RS TFZ 2018/2019 čl. XXI ods. 3: T. Bodoň – 5 €, Veselka – 5 €, Cvengroš – 5 €, Parenička – 10 € + 20 € (absencia na stretnutí).
3. KR navrhla doplniť do nominačnej listiny rozhodcov TFZ a VV TFZ schválil:
– Franek Martin, J. Mazúra 10/7, 036 01 Martin, tel.č.: 0917 130 729,
– Fúrik Viliam, D. Makovického 22, 036 01 Martin, tel.č.: 0949 214 966,
– Raček Samuel, Ul. Liptovská 11, 034 01 Ružomberok, tel.č.: 0907 805 737,
– Uhliar Milan, Zelená 7/25, 036 01 Martin, tel.č.: 0944 441 336.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ